wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ZWYCIĘSTWO WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W OJCZYŹNIE
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Grób Twój, o Chryste, przywalono ciężkim głazem... A potem jeszcze dla pewności postawiono straż i wszystko wydawało się skończone... Twoi wrogowie mogli wreszcie odetchnąć z ulgą. Mogli bez przeszkód cieszyć się, świętując swe zwycięstwo, gdyż byli pewni, że nie ma Cię pośród żywych i nigdy, nigdy już nie będzie... Tymczasem trzy dni później mieli przekonać się, jak płytki, jak pozorny, jak przedwczesny był ich triumf. Ty bowiem zmartwychwstałeś, zwycięski Salwatorze, Panie i Boże nasz, Jezu Chryste ! Ty, który w blasku chwały, na przekór siłom zła przezwyciężyłeś śmierć...! W chwili Twojego zmartwychwstania "zginęło prawo piekła, skruszyła się potęga śmierci, a krzywda wyrządzona Sędziemu zbudziła nawet zmarłych... Wtoczony kamień stwierdził śmierć, lecz odwalony oznajmił Twoje zmartwychwstanie. Szczęśliwy kamień, który Cię mógł okrywać i odkrywać" (św.Piotr Chryzolog)...

Panie nasz, Boże, który od wieków raczyłeś posługiwałeś się naszym Narodem do niezwykłych i nieprzeciętnych dzieł; który zlecając nam już nie raz obronę chrześcijaństwa nigdy się na nas nie zawiodłeś, pomóż i nam zmartwychwstać z grobu duchowego.

Przez lata zamykano nas, uciszano i niweczono wartości chrześcijańskie, niestety, dość skutecznie... I choć to dziwne się wydaje, "jak można byłoby pomyśleć, że Polska, która przez dziesięć wieków żyła w światłach krzyża i Ewangelii, wyrzeknie się Ciebie, o Chryste, i odejdzie od swojej kultury chrześcijańskiej, kształtowanej przez wieki, wszczepionej w życie osobiste, rodzinne, narodowe - to jednak prawdą jest, że dziś tak wielu oddaliło się od Boga i od wiary" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)...

Tak wielu wprost "wyszydza Bożych wysłanników, lekceważy ich słowa i wyśmiewa proroków" (wg 2Krn 36,16), "bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abyś uzdrowił ich" (wg Iz 6,9)... "Z biegiem czasu u wiernych zaczęła stygnąć miłość, żarliwość i pobożność; zaczęli także zapominać o dobrodziejstwach zbawienia, popuszczać wodze złym skłonnościom i cielesnym pożądliwościom, umiłowali próżność i skąpstwo. I tak dali się ogłupić podstępnym sztuczkom diabła" (wg MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy), że "Polska z kraju chrześcijańskiego" stała się "krajem ludzi ochrzczonych", a "Naród Polski [tylko z nazwy] jest narodem chrześcijańskim" (wg Sługi Bożego S.W.jw.).

Podstępna "sekularyzacja ograniczyła wszelkie zamiary zbiorowe, jak i osobiste - tylko do perspektywy ziemskiego dobrobytu i rozwinęła koncepcję wolności niezależnej od wszelkich norm etycznych. Tak się zrodziły modele życia wykluczające wszelkie zainteresowanie tym, co proponuje wiara, a z odrzucenia wartości nadprzyrodzonych wynikło również widoczne zubożenie cennych wartości ludzkich" (wg bł.Jana Pawła II). Prosimy zatem, racz wydobyć pokłady tych wartości, dopóki nie całkiem przepadły. "Może bowiem uschnąć w nas wiara, może w nas zatrzeć się Twój obraz, lecz zawsze, jeszcze przez ruiny, przeświecać będzie promyk tęsknoty do Ciebie... do Ciebie, Panie, który możesz wyzwolić nas od grzechu, nienawiści, przemocy, gwałtu; od władców arsenałów złota i niewolniczej technokracji... Może ucichnąć w nas ostatni głos sumienia, a jednak beznadziejny smutek, owoc pogwałcenia praw Twoich, a także ludzkich, będzie drążył dusze aż do dna, budząc w nich niepokoje" (wg Sługi Bożego S.W.jw.) tak długo, póki wszyscy nie zmartwychwstaniemy. Bo chociaż "nadzyśmy i bosi, wiemy, że Pismo Święte głosi, iż wiara góry przenosi. Wołajmy więc: "Wybaw nas, Panie !", a nawet proch zmartwychpowstanie" (wg Karola Huberta Rostworowskiego). Ty, Boże, o tym wiesz...

"Panie Boże nasz i Ojcze miłosierdzia, zechciej odrodzić Polskę, Ojczyznę naszą w Chrystusie, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziami". Niech przy tym nas podźwignie najświętsza łaska Twoja. Niech nas oświeci blaskiem wartości chrześcijańskich, które "łakną chleba zamiast młota, wiary zamiast zwątpienia, serca zamiast nienawiści, ładu zamiast bezprawia i Ciebie, Boże Jedyny" (wg Sługi Bożego S.W.jw.). "Niechaj blask Twojej chwały oświeci nasze serca, abyśmy mogli przez ciemności tego świata dojść do krainy wiecznej światłości" (ks.SAC). I racz na grobach tych, którzy polegli za wiarę, odrodzić ją na nowo, jeszcze silniejszą, bo taka "wiara powstaje w Narodzie, który ma wielu męczenników".

Spraw, abyśmy obficie mogli się karmić Twoim Słowem i byśmy mogli w nim znajdować źródło życia. Racz "podejść do nas idących do Emaus, tak jak podszedłeś do tamtych uczniów. Mów do nas jak do nich mówiłeś... Otwórz nam oczy, byśmy widzieli, jak dawniej widzieliśmy. Otwórz nam uszy, byśmy słyszeli melodie wszystkich światów, jak dawniej słyszeliśmy. I zaproś nas do stołu, byśmy poznali Ciebie przy łamaniu Chleba; by serca nasze zapałały dawną gorliwością, abyśmy poszli z Tobą w świat w jednych sandałach i w jednej sukni, szczęśliwi, że możemy kochać Boga i ludzi" (ks.Mieczysława Malińskiego), a zwłaszcza byśmy zrozumieli, że "z jednej strony Pan Bóg jest cierpliwy i troskliwy, z drugiej zaś - wciąż ponagla nas do radykalnych wyborów; wzywa do pójścia za Tobą, Jezu i za Twoją nauką" (wg "Żywego słowa").

"Ojcze, prosimy Cię w Imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego nam zesłałeś, a który został poczęty z Ducha Świętego, abyś nas zbawił i wyzwolił... Uzdrów nasze dusze i serca, oczyść naszą świadomość i podświadomość, abyśmy zostali w pełni uzdolnieni do stawania się Twoim świętym Narodem, królewskim kapłaństwem, Twoim świętym ludem... Niech Twoje błogosławieństwo obejmie nas wszystkich, nasze rodziny, Kościół i cały świat, który jest przez Ciebie, Jezu, stworzony, odkupiony i uświęcony mocą Tegoż Ducha... Ratuj rodziny, które pogrzebały pokój, radość i miłość, i żyją w cieniu śmierci. Niech wszyscy wspólnie sławią Twoje zmartwychwstanie" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wzniosłeś się, Panie Jezu, w górę w obliczu apostołów i "obłok zabrał Cię im sprzed oczu. Oni zaś uporczywie wpatrywali się w Ciebie, jak wstępowałeś do nieba" (wg Dz 1,9). Zupełnie, jak niektórzy dzisiejsi chrześcijanie... A przecież "wiara bez uczynków jest martwa" (wg Jk 2,17), bo nie wystarczy uporczywie wpatrywać się w Ciebie, ale - Ty wiesz - że trzeba nieść Twoje przesłania do ludzi, aby zaczęli żyć po Bożemu. Trzeba im ukazywać jak powinni "przeżywać rozumienie Prawdy, Dobra i Piękna... prawdy Ewangelii; głębszego zrozumienia dobra i miłości, i obowiązku świętości według Twoich słów: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (wg o.Mieczysława Alberta Marii Krąpca OP). Trzeba im uświadomić, że wszyscy "jesteśmy dziełem Bożym, stworzeni w Tobie, Panie, dla dobrych czynów, któreś z góry przygotował nam, abyśmy je pełnili" (wg Ef 2,10)... że "Naród nasz czcił Boga, wiedząc, że kto czci Boga, oddaje cześć wszystkiemu, co jest dobre" (Adam Mickiewicz). Prosimy więc, abyś dopomógł nam wszystkim, całemu ludowi zrozumieć, że "gdybyśmy chcieli tak usilnie dążyć do Ciebie, jak dążymy do posiadania pieniędzy, domów, sprzętów i odzieży; jak pożądamy sławy, stanowiska, znaczenia i władzy - już dawno objąłbyś nas wszystkich swoją opieką i bylibyśmy ludem szczęśliwym" (PJ do Anny Dąmbskiej).

Dopomóż nam rozważyć ten zasadniczy warunek, że "jeśli lud się upokorzy... jeżeli będzie błagał i szukał Twego oblicza, Ty sprawisz, że odwróci się od swoich złych dróg. Ty z nieba go wysłuchasz i przebaczysz mu grzechy, a wtedy cały kraj nasz zostanie ocalony" (wg 2Krn 7,14)... Ty mu pozwolisz, że "będzie czynić to, o czym wie, że tego chcesz, a jednocześnie chcieć zawsze tego, co Tobie się podoba" (wg św.Franciszka z Asyżu)... Ty mu "poszczęścisz w każdym poczynaniu... Ty się na nowo będziesz cieszył świadcząc mu dobrodziejstwa, jeśli posłucha Twego głosu i będzie strzegł Twoich poleceń. Jeśli nawróci się" (wg Pwt 30,9-10)... Przeto nie dopuść, by ktokolwiek bał się wymogów naszej wiary, by się obawiał, że nie będzie w stanie sprostać im, ale przekonaj, że "chrześcijaninem jest ten, kto nigdy nie dopuści, aby upaść na dno ludzkiego upodlenia, jak i ten, kto jeśli nawet kiedyś upadnie, stara się zawsze ze swego upadku wydostać" (Andrea Gasparino).

Błagamy, spraw, aby świadomy laikat katolicki, żyjąc "bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego, jawił się między nimi jako źródło światła" (wg Flp 2,15-16). Oby czym prędzej stanął do walki o zwycięstwo wartości chrześcijańskich w Ojczyźnie; o to, by lud Twój zaczął ukazywać wobec świata Twą niezmierzoną dobroć. By oddawał Ci cześć nie tylko wargami, lecz przede wszystkim - sercem. Wszystkie bowiem "układy: społeczne, kulturalne, polityczne... na pewno inaczej będą wyglądały, jeśli we wszystkich płaszczyznach życia ludzie stale będą mieli tę świadomość, że są spokrewnieni z Bogiem" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Panie, Ty wiesz, że "żadna armia nie składa się z jednej osoby, prosimy zatem, włącz do walki naszych braci i siostry" (wg "Modlitw serca"), by walcząc "w dobrych zawodach o wiarę" (wg 1Tm 6,12) i o zwycięstwo wartości chrześcijańskich nie mieli wątpliwości, że Ty nas wesprzesz i nie oddalisz się, póki nie wygramy. "Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w tej walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną". "Wspomóż nas w boju o królowanie Jezusa w naszej Ojczyźnie. Chroń nas od ducha niewiary i zdrady i ucz nas wierności naszemu Królowi. I tak jak Ty z wszystkimi aniołami wielbicie i pełnicie Wolę Boga, Króla wszelkiego stworzenia, tak nam pomagaj wypełnić obowiązek czci i służby wobec Jezusa i Jego Najświętszej Matki, królujących z Woli Ojca nad Polskim Narodem. Niech Twój świetlisty miecz strzeże gniazda Orła Białego i broni nas, swoje pisklęta, przed napadami Lucyfera" (wg "Naboż.Intronizacyjnego Chrystusa Króla"). Niech "Polska stanie się przykładem ładu społecznego w oparciu o najważniejsze przykazania miłości" (wg Sługi Bożej Rozalii Celakówny)...

Ty wiesz i to, jaki "rozległy jest obszar wszelkich naszych słabości: nowy materializm wabi nas i zniewala nawet sprawiedliwych. Pomijanie Boga, usuwanie Go z życia społecznego, odrzucanie trwałych wartości prowadzi do odzierania człowieka z jego godności. Jesteśmy świadkami głoszenia fałszywych haseł, przystrajania się zła w szaty dobra, zachłanności na władzę i bogactwo, niszczenia świata przyrody oraz ucieczki w zamknięty świat alkoholu, narkomanii i apatii. Rozdrażniony człowiek porzuca rodzinę, pracę, ojczyznę i przestaje być panem siebie"... Prosimy więc, dopomóż nam, "żebyśmy w świecie naznaczonym egoizmem, pychą, interesownością i niezaspokojoną żądzą posiadania, wchodzili w "logikę" miłości zdolnej dać siebie całkowicie i za darmo; ażeby miłość, ten największy z darów Bożych, rozkwitał w naszym codziennym życiu" (wg bł.Jana Pawła II); byśmy na co dzień przestrzegali "chrześcijańskiej moralności, która wypływa wprost z chrześcijańskiej duchowości - ze świadomości, że Bóg jest naszym Ojcem, z tego, że Duch Święty w nas mieszka" (Ralph Martin)...

Spraw, byśmy "pilnie słuchali głosu Pana Boga naszego i wiernie wypełniali wszystkie Jego polecenia, aby Bóg chciał wywyższyć nas ponad wszystkie narody" (wg Pwt 28,1). I racz "powołać takich przywódców, którzy by Polskę, a z nią i inne narody, mogli rzucić pod Twoje stopy".

"Jest tyle sił w Narodzie,

jest tyle, mnogo ludzi.

Niechże w nie Duch Twój wstąpi

i śpiące niech pobudzi !" (Stanisław Wyspiański).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły ludzkie... Iluż to Polaków w trosce o zwycięstwo wartości chrześcijańskich, przez długie lata wzywało Ciebie i błagało, "byś myśli godne wzbudził w nas" (Stanisław Wyspiański)... Myśli podniosłe i zacne... Szlachetne myśli, które mają moc kształtowania Ducha Bożego... Ducha, co powstrzymuje narody przed nieuchronnym upadkiem... Tymczasem właśnie dziś wartości chrześcijańskie płynące z Twego tchnienia, z Twego światła i mocy - są nam niezbędne bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości. "Złorzeczy się bowiem ciągle na pijaństwo, chuligaństwo i różne inne bezeceństwa, a za mało mówi się o grzechach niewiary i nieufności wobec Boga, choć to jest istotne źródło wszelkich nieszczęść" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Przeto błagamy Cię, wypełnij sobą szkoły i uczelnie, przeniknij prasę, radio i telewizję, aby wartości chrześcijańskie miały w nich swoje miejsce... "Przemień oblicze naszej ziemi i umacniaj Twój lud. Pomóż zachować królestwo Boże zarówno w życiu osobistym i rodzinnym, jak też i w życiu narodowym, społecznym i państwowym" (wg bł.Jana Pawła II).

Racz być obecny wszędzie tam, gdzie bije choćby jedno polskie serce: "w sejmowym kole, w świątyni świętych, w katedrze, w gromadzie gminy, w zborze pracujących, w hufie żołnierzy, w polu na roli, w domu, w zagrodzie rękodzielnika, we dworze, w pałacu, w zamku, w chat okolu"... [Bądź z nami] od poników gór po wód roztocze, w wichrze, w promieniu, w gromie, w orce, przy ziaren siejbie... jak mowa sięga" (S.W.jw.)... Racz "nas nawrócić i ukaż nam swoje oblicze, a ocalejemy" (wg św.Augustyna)...

"Duchu Święty, daj natchnienie, weź nas w łaski swej promienie,

Zlej na nas Twe Boskie dary: Miłości, Nadziei, Wiary.

Bądź pociechą dla cierpiących, oświeceniem dla błądzących.

Miej nas w skrzydłach Twej opieki teraz i przez wieków wieki".

Błagamy, "racz otworzyć oczy zaślepionym. Dobrocią i słodyczą nawróć serca zgorzkniałe, co odwracają się... Zaszczep w nas bojaźń, która lęka się sprzeniewierzyć Twoim najświętszym prawom. Zechciej w nas wpoić przeświadczenie o łasce i miłosierdziu z jakim przyjmujesz wracających do Ciebie grzeszników. Wznieś serca nasze na szczyty a myśl na wyżyny, Duchu Światłości i Mocy, abyśmy nie przywiązywali się zbytnio do tego, co doczesne, ale duchem wznosili się nad ziemię" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego"). Tak bardzo dzisiaj nam "potrzeba silnej wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystko jednoczy, i nadziei, która nigdy nie zawodzi" (Sługa Boży S.W.jw.), bo taka "wiara, z której rodzi się bezgraniczna nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje siłę duchową do przetrwania wszystkich życiowych burz" (bł.Jan Paweł II)...

"O najłaskawszy Boże, który jesteś początkiem i końcem wszechrzeczy, przed którego okiem nie ma nic ukrytego, bo tak jak przeszłość, tak i przyszłość stoją przed Tobą widzialne... O Boże, który zgłębiasz serca nasze do dna, któremu znane są wszystkie nasze troski, racz wzbudzić w nas niezłomną wolę do uległości Twoim przykazaniom i do poddania się im we wszystkich sprawach naszego życia", bo "każde z tych przykazań... każda zasada moralności jest szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, a przede wszystkim drogi sumień" (wg bł.J.P.II jw.)... "Pomóż odsłonić nasze uszy, aby usłyszeć Twoją prawdę, bo tylko wtedy uda nam się rozeznać sprawiedliwość i wcielać w życie cele, które przeznaczyłeś dla nas" (wg "Modlitw serca").

"Przywykliśmy uważać świętość za pewną anormalność, może nawet chorobliwą, za nieprawdopodobny skok. Przy tym jesteśmy tak konsekwentnie nastawieni na przeciętność, że o świętości prawie wstydzimy się rozmawiać. A przecież, choć tak wielka, sprowadza się do rzeczy prostej: miłować Ciebie, Boże nasz, i ludzi aż tak mocno, by to uczucie odbijało swoje piętno na każdej myśli, słowie i czynie" (wg Zofii Kossak), tak jak nas uczy najważniejsze Twoje przykazanie (Mk 12,28-31)... Do tego, aby "podstawowym dążeniem życia wiernych nie była żadna osobista korzyść materialna czy duchowa, doczesna czy wieczna, lecz chwała Boża, będąca najwyższym celem ich ziemskiej egzystencji" (Guido Vignelli)...

Panie, któryś zapewniał, że "błogosławieństwo Twoje i moc będą towarzyszyły nam w trudzie powrotu do Twoich praw w miłości wzajemnej" (wg PJ do Anny Dąmbskiej), spraw, aby wszyscy zrozumieli, że "chrześcijaństwo oznacza myślenie społeczne: troskę o to... aby dobrze było całemu społeczeństwu; żeby nikt nie był krzywdzony: wykorzystywany, okłamywany, upokarzany, prześladowany, zniewalany; aby wszystkim się dobrze powodziło materialnie i duchowo. A na to trzeba się zaangażować w życie polityczne, począwszy od wszelkiego rodzaju wyborów, poprzez trud legislacyjny, aż po wdrażanie praw i funkcje sądownicze. Trzeba włączyć się w życie polityczne i na bieżąco myśleć o tym, co robić, jakie środki podejmować, by ludzie żyli godnie - tak jak nam wskazywał Jezus Chrystus" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). I przestać wreszcie troszczyć się o opinię innych, tak często wrogich Narodowi, lecz okazywać posłuszeństwo wewnętrznym Bożym natchnieniom. Nawróć nas, Panie, błagamy Cię, a powrócimy do Ciebie" (Lm 5,21).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"O Maryjo bez grzechu poczęta, chwalebnie Wniebowzięta, głowę szatana stopą ścierająca, ludzkość całą na globie ziemskim ustawicznym potokiem łask zalewająca, na ziemię z nieba raz po raz zstępująca, Synowi swemu dusze na wieczność ratująca i świat w królestwo Syna swego, i swoje - przemieniająca" (Barbara Kloss) - "wejrzyj, prosimy Cię, na nas poddanych Twoich, wyrwij nas z nędzy grzechów naszych tak osobistych, jak i popełnianych w rodzinach naszych, i w Narodzie. Osłoń nas płaszczem miłosierdzia swego przed słusznymi karami Stwórcy" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL).

Tyś jedyna zasłużyła na łaskę wniebowzięcia, bo sercem przeczuwałaś "czego żąda od Ciebie Pan Bóg Twój... Jedynie tego, abyś bała się Pana, Boga swojego; abyś chodziła Jego drogami, byś miłowała Go... Byś Mu służyła z całego serca i z całej duszy swojej i abyś strzegła poleceń Pana, i Jego praw" (wg Pwt 10,12-13)... najprostszych praw, zawartych w Przykazaniach Bożych; całej "mądrości i umiejętności narodu wybranego w oczach narodów świata" (wg Pwt 4,6). Prosimy więc, racz być przykładem i dla naszego Narodu aby i on zrozumiał, że trzeba nimi żyć bez oporu i bez komentarzy. By zechciał je szanować jako najwyższe wartości, bo one "są podstawą ładu społecznego, a przestrzeganie ich mogłoby stworzyć raj na ziemi...

Przekonaj wszystkich naszych rodaków, że źródłem wszelkich zgorszeń, licznych tragedii osobistych i społecznych, jest nieprzestrzeganie przykazań; jest naruszenie porządku, który Bóg ustanowił, a którego niczym innym nie można zastąpić" (o.Alojzy Pańczak OFM)... Pomóż nam "iść ku Bogu, który pragnie wyjść na nasze spotkanie. Pomóż otworzyć się na Boga, który chce dla nas się otworzyć" (wg bł.Jana Pawła II). Pomóż zrozumieć, że "nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko rodzina ma być Boża; Boży ma być także Naród" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)...nasz chrześcijański Naród...

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Ty wiesz, że "przed rewolucją francuską wierni znajdowali swe oparcie w chrześcijańskim społeczeństwie, ale dziś, kiedy społeczeństwo jest już zupełnie inne, człowiek sam w sobie musi odnaleźć taką siłę, by żyć jak uczeń Chrystusa; musi być bardziej utwierdzony w wierze i miłości" (wg L.Filosomi SJ). "Stajemy więc przed Tobą, Matko dobrej przemiany ! Stajemy w całej prawdzie i błagamy Cię: uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia... Wiemy, że jako dzieci Narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie; że nie pomoże nam nikt z zewnątrz, musimy dźwigać się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy. Gdy będziemy mieli czyste serca i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą" (z "Modlitewnika Jasnogórskiego") a tarczą - wartości chrześcijańskie... "Ty jesteś Gwiazdą naszą, otuchą, nadzieją, siłą naszą. Miłosierna jesteś i przemożna, cóż jest, czego byś nie otrzymała ?" (bł.Marcelina Darowska), przeto racz "wstawiać się z nieba za nami, ożywiaj naszą wiarę, podtrzymuj naszą nadzieję i racz rozpalać naszą miłość ku Bogu i ku braciom" (wg bł.J.P.II jw.). Spraw, "by rozpoznawano, kto jest chrześcijaninem już po sposobie jego życia, zanim się go usłyszy" (wg Ojca Świętego Pawła VI).

"Matko Boża - oglądająca Boga w niebie i prowadząca nas do Niego przez ziemie ojców naszych" (do MB Boreckiej) - "przyjmij nas słabych i ubogich w wieczystą niewolę Miłości. Do Ciebie pragniemy należeć i razem z Tobą pracować dla chwały Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa" (ks.MIC). "Oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Prowadź nas do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu... Prowadź nas w świetle wiary, nadziei i miłości, ażeby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłany przez Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, abyśmy nieśli na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu... Spraw, abyśmy pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca mogli się stać z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią, świadkami Jego zmartwychwstania, których On sam poprowadzi ku Ojcu, na chwałę Trójcy Przenajświętszej"... "Oby ta bliskość Boga nigdzie nie opuszczała nas. Zarówno w dni świąteczne, jak i w życiu powszednim. Zarówno przy pracy, jak i podczas odpoczynku. Zarówno w radości, jak też w cierpieniu czy chorobie" (bł.J.P.II jw.).

Prawda, że "nie jest łatwo przyjąć Chrystusowy program życia: być szczęśliwym, gdy urągają, prześladują; być szczęśliwym, gdy mówią o nas kłamliwie" (o.S.Tuszyński OFM), a mimo to "szczęśliwy jest ten lud, którego Bogiem jest Pan" (Ps 144,15) i który coraz częściej zwraca głowę ku niebu, zmęczony nieustannym zdobywaniem ziemi" (wg Sługi Bożego S.W.jw.). Prosimy zatem, pomóż nam "uznać moc Jego monarszych praw nad jednostkami, nad rodziną i całym społeczeństwem, i bez oporu poddać się Jego królewskiej władzy" (wg o.Léona Dehona SCJ)... Racz nam przybliżyć Syna swego i swoje własne życie w prostej modlitwie różańcowej, bo - jak powiedział Prymas Hlond - "jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, to różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych straszliwych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Nie będzie totalnej zagłady, jeżeli potrafimy klęczeć i modlić się na różańcu".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Panie, Ty wiesz jak się "zmieniają warunki polityczne i gospodarcze naszego kraju, jak przemijają jego słabości, niedole i niewole, zresztą jak wszystko na tym świecie. Ale duch Bogurodzicy trwa niezmiennie i jest źródłem naszego duchowego życia oraz mocy" (wg o.Stanisława Kałdona OP). I choć "złe duchy czynią wszystko, by otoczyć ludzi ciemnością, by zbałamucić i tak bardzo zrazić ich... by zaniedbywali wzywanie najsłodszej Matki Miłosierdzia i szukania u Niej pomocy we wszystkich swych potrzebach... żeby nie oddawali Jej należnej czci, którą powinni oddawać, by pozyskać Jej życzliwość" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy) - my nieustannie trwamy przy Niej jako Naród maryjny.

"Boże, który dałeś nam w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę", "dzięki składamy za to, że mamy Królową, która jest Matką, że mamy Matkę, która jest jednocześnie Królową i spraw, prosimy, byśmy byli godni takiej Matki i takiej Królowej; aby Maryja zwyciężyła w polskich sercach. Żeby zwycięstwo to było zwycięstwem wiary, nadziei i miłości; zwycięstwem dobra, uczciwości, trzeźwości, szlachetności... Niech serce Matki zwycięży ! Niech Pani Jasnogórska zwycięża w nas i przez nas ! Niech zwycięża nawet przez nasze udręki i porażki ! Niech sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłków i zmagań o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność naszego życia !" (wg bł.Jana Pawła II)... Spraw, by za wstawiennictwem Matki, Królowej naszej, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem; aby "żaden chrześcijanin nie próbował żyć inaczej, jak "uciekając się pod Jej obronę", prosząc, by modliła się za nami "teraz" i "w godzinie śmierci", czyli w decydującym o całej naszej wieczności momencie" (Maria Janus). Aby Niepokalana wszędzie była uznana Królową wszystkich i każdego z osobna w Ojczyźnie naszej i na całym świecie, i to jak najprędzej. To zaś niech będzie naszym hasłem, dla którego warto żyć, pracować, cierpieć i umrzeć" (wg św.Maksymiliana Marii Kolbego )...

"O Maryjo, Panno Można, dla której nie ma nic niepodobnego przez ową władzę, jaką Cię obdarzył Ojciec Wszechmocny"; Ty, której Naród polski od wieków powierzony jest pod opiekę i obronę; "Potężna Nieba i Ziemi Królowo, która od ponad sześciuset lat rozciągasz swe miłościwe królewskie panowanie także na polską krainę - wysłuchaj naszej pokornej prośby i przyczyń się do zwycięstwa wartości chrześcijańskich jak Polska długa i szeroka. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła i przybądź nam z pomocą w walce z mocami ciemności" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego")... "Królowo Niebieska i nasza - króluj nam, rozkazuj nam i karć nas gdy potrzeba... Strzeż nas i ratuj nas. Wyrwij z niewoli szatana" (wg Barbary Kloss), abyśmy wszyscy zrozumieli, że "katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania Narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty Narodu" (Roman Dmowski). Dopomóż nam "znaleźć w Chrystusie oparcie w zmaganiu się ze słabościami, wadami, grzechami, które w sposób szczególny zagrażają dobru Polaków i Polski" (bł.J.P.II jw.). "Dopomóż nam przekształcić Polskę w krainę żywej, czystej wiary, nadziei nie naruszonej żadnymi trudnościami oraz doskonałej miłości Boga i bliźniego" (wg ks.Józefa Pyrka SDS).

"O potężna Pani ! Niech nadaremnie nie nazywamy Ciebie tym imieniem. Okaż względem nas, teraz i zawsze, swe święte, żywe i czynne panowanie. Uczyń to miłosierna Matko miłosiernego Króla" (o.Kronstadt). "Bądź nam słodką nadzieją i Matką Miłosierdzia, a w końcu - bramą niebios, abyśmy z Tobą mogli wielbić i wychwalać Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg po wszystkie wieki wieków" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL).

"Boże Jagiellonów ! Boże Sobieskich ! Boże Kościuszków ! Zlituj się nad Ojczyzną naszą i nad nami. Pozwól nam modlić się znowu do Ciebie obyczajem przodków, na polu bitwy, z bronią w ręku, przed ołtarzem zrobionym z bębnów i dział, pod baldachimem zrobionym z orłów i chorągwi naszych, a rodzinom naszym pozwól modlić się w kościołach miast naszych i wiosek naszych, a dzieciom na grobach naszych" (Adam Mickiewicz). "Każdy bowiem człowiek, a może i naród, jeśli ma w sobie ducha Bożego, tak również ma i tajemnicze źródło jego siły, której żadna moc ludzka ani bramy piekielne nie przemogą, chyba że wprzód w nim samym źródło to zmąci się lub wyschnie.

Prawda, że nie we wszystkich jest ono w jednym i tym samym: ten je ma w sercu, ten w głowie, ten w ręku, toteż ludzie, a może i narody, nie znając zwykle samych siebie, źródła tego sami w sobie nie widzą, lecz zapatrują się na drugich. Szukają go i spodziewają się znaleźć w tym, przez co ci drudzy mają wyższość nad nimi, nie zaś w tym, przez co sami mogliby ją osiągnąć" (wg Antoniego Edwarda Odyńca)... Przeto prosimy Cię, dopomóż nam odnaleźć owo źródło, na drodze do zwycięstwa wartości chrześcijańskich poprzez odnowę ducha naszego Narodu, bo "naród ginie, kiedy znieprawia swego ducha. Natomiast rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, a tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć" (bł.J.P.II jw.). "Jeśli więc w naszym życiu prywatnym czy społecznym znajdzie się coś, co mogłoby Syna Twojego obrazić, dopomóż nam usunąć to z męską energią i bez wahania" (wg o.Mateo Cravley-Boeveya SCJ) - Boże, prosimy Cię.

Spraw, aby wszędzie kiełkowały zalążki dobrych, świętych przykładów, nawet oblane morzem zła, bo "czyliż nie są "światłem świata" takie wspólnoty Ludu Bożego - parafie oraz środowiska, gdzie światła nie stawia się pod korcem lecz na świeczniku, aby świeciło wszystkim (Mt 5,15): i bliskim, i dalekim" (wg bł.J.P.II jw.); gdzie wciąż panuje "żywa wiara, mocna nadzieja, gorąca miłość, szczera uczciwość, prawdziwa pokora i doskonała sprawiedliwość" (Czcigodna Sługa Boża jw.)...

Pomóż nam wszystkim pojąć, że jeśli my, jak również władze, które sprawują władzę nad nami, będziemy szli za Panem, Bogiem - wtedy Pan będzie z nami. "Pan da swe Prawo w nasze myśli, na sercach naszych wypisze je i będzie dla nas Bogiem, a my będziemy Jego ludem" (wg Hbr 8,10) - zwycięskim ludem Bożym. Bo "to, co z Boga jest zrodzone - to zwycięża świat" (wg 1J 5,4)...

"Oto, gdy się Pan odradza,

wszystek świat się w Nim odmładza !" (Karol Hubert Rostworowski)

A "jeśli Pan Bóg będzie z nami, to któż przeciwko nam". Myśmy te słowa wielokrotnie sprawdzali już w naszej historii [i czuwaj, abyśmy] zawsze sprawdzali je" (wg ks.kard.Józefa Glempa). Lecz "jeśli nie będziemy słuchali głosu Pana, jeśli sprzeciwiać się będziemy Jego nakazom, to ręka Pana będzie przeciw nam" (wg 1Sm 12,14-15)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej