wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A WOJSKO ORAZ WSZYSTKICH STRÓŻÓW BEZPIECZEŃSTWA
Część bolesna

I. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu

Ty wiesz, o Chryste, że "już od czasów Mieszka i Chrobrego uczyliśmy się takiej dumy i godności, która nikogo nie poniewiera, staje w obronie uciśnionych, ale i siebie poniewierać nie pozwoli" (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

"Nigdy z wrogami nie będziem w aliansach,

Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;

Bo u Chrystusa my na ordynansach,

Słudzy Maryi !" (Juliusz Słowacki)

śpiewali nasi przodkowie - konfederaci barscy. "Każdy więc, kto się poczuwa do wspólnoty z Narodem, musi pamiętać, że ma obowiązek przychodzić Narodowi z pomocą, bez względu na to, w jakich warunkach ten Naród się znajduje, bo to jest obowiązek prawa przyrodzonego" (Sługa Boży S.W.jw.). Prosimy więc, o Chryste, któryś w ogrójcu został pojmany przez kohortę żołnierzy z rozkazu mocodawców, racz przybliżyć tę prawdę wszystkim naszym żołnierzom, jako że "służba wojskowa jest nie tylko zawodem i nie tylko obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca" (bł.Jan Paweł II), przekonaniem, co do słuszności działań, które obowiązują ich... Przybliż tę prawdę wszystkim naszym służbom mundurowym... Muszą być wsparte na świadomości, że "dla nas wszystkich po Bogu największa miłość to Polska... Wszak mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy miłość, służbę ofiarną a nawet śmierć, gdy Bóg tego zażąda" (Sługa Boży S.W.jw.), lecz, jeśli to możliwe, poniesioną z godnością, bez jakiejkolwiek szkody dla innych narodów. Dziś bowiem także "jako Naród nikogo nie poniewieramy, z każdym narodem umiemy i chcemy żyć w przyjaźni" (Sługa Boży S.W.jw.)...

Jezu, Ty wiesz, że "wolność nie została nam dana przez Stwórcę do tego, byśmy niszczyli siebie i drugich. Wolność to nie swawola" (bł.J.P.II jw.). Mimo to, gdyby jakieś nieprzyjacielskie siły zła miały zagrażać naszej Ojczyźnie... gdyby nam próbowały wyrządzić poważną, niezaprzeczalną i długotrwałą szkodę, której skutków nie dałoby się inaczej uniknąć jak tylko siłą zbrojną, wesprzyj swą mocą naszych żołnierzy, by "w ostatecznym rozstrzygnięciu mogła zwyciężyć nie niszcząca siła fizyczna, lecz twórcza siła ducha... lecz miłość Boga, miłość bliźniego, miłość własnej Ojczyzny... Bo tylko wielka i prawdziwa miłość chrześcijańska jest w stanie dać żołnierzowi tę moc, aby swój straszny obowiązek sumiennie mógł wypełnić i aby w niczym okropności wojny nie powiększał" (wg Sługi Bożego Jacka Woronieckiego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Biczowanie Pana Jezusa

"Gdyby żołnierz na wojnie zapytał, co ma czynić, ażeby jak najwięcej mógł zrobić dla Ojczyzny, powiedziano by mu, aby jak najdokładniej słuchał swego dowódcy... Gdy każą bić się, to bić się, a jeśli nie, to nie. Jeżeli maszerować, to maszerować, kiedy szybko, to szybko; każą iść wstecz, to wstecz. Bo i cóżby to było, gdyby żołnierz, który nie zawsze zna plany dowódcy, zaczął po swojemu czynić i strzelać kiedy ma siedzieć w ukryciu lub maszerować naprzód, kiedy trzeba się cofać" (św.Maksymilian Maria Kolbe)...

"Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne..." Ty wiesz, że w wojsku, jak i we wszystkich służbach mundurowych, nawet w czasie pokoju i nawet w drobnych rzeczach, bezwzględne posłuszeństwo jest podstawą dyscypliny i całego porządku. "Bez niego bowiem wszystko zaraz by się rozlazło" (wg Sługi Bożego Jacka Woronieckiego). Bo "tam, gdzie człowiek raz stanie do szeregu, czy to sam, czy go zwierzchnik postawi, to trzeba stać mimo niebezpieczeństwa czy też narażania się na śmierć" (Platon). Wiesz jednak, Panie nasz, i to, że "człowiek może spotykać się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym i utrudniają decyzję. Powinien jednak zawsze szukać tego, co jest słuszne i dobre, i rozeznawać Wolę Bożą zawartą w prawie Bożym" (wg KKK 1787). Prosimy więc, przybliż to prawo nie tylko wojskom naszym, lecz również wszystkim służbom stojącym na straży bezpieczeństwa. Niech wiedzą, że "błogosławieni są ludzie czystego serca, gdyż oni Boga oglądać będą" (wg Mt 5,8). Niech pamiętają o tym.

Chryste... Na pewno nie odniósłbyś ran pod rzymskimi batami, gdyby Twoi oprawcy znali tę zasadę; gdyby się kierowali sumieniem, które złych praw nie akceptuje i które się nie daje im podporządkować. Przeto prosimy, abyś Bożym prawem moralnym natchnął sumienia naszych wojsk, naszej policji i wszystkich innych stróżów porządku w kraju, by nigdy się nie dali użyć do zbrodniczej agresji; by nigdy nie podnieśli ręki na swoich braci, na swój Naród ojczysty. "Ojczyzna bowiem, dając im ostrą broń do ręki, okazała im zaufanie, że potrafią tę broń użyć dla jej dobra, w sposób szlachetny, po rycersku" (wg Sługi Bożego J.W.jw.), w szczególnych sytuacjach... Niech im przyświeca postanowienie:

"My w nienawiści serc swych nie zanurzym

nas do zwycięstwa Twoja siła gna" (wg Edmunda Osmańczyka).

Niech pamiętają, że "przy udziale bohaterskiej wiary, gotowości do ofiar i służby oraz miłości społecznej rodzi się wielka rzecz - sumienie narodowe. A bez sumienia narodowego nawet najbardziej bogate państwo nie potrafi utrzymać bezpieczeństwa Ojczyzny"...

"Boże, coś Polskę stworzył dla swojej chwały

Błogosław chrobrych sprawiedliwy miecz" (E.O.jw.)...

I "zawsze bądź ich mocą" (wg Ps 42,2)... Daj im świadomość, że "są na służbie temu Narodowi, który przez całe wieki przygotowywał im ojczystą ziemię, a której wszystkim nam przypadło dzisiaj żyć" (Sługa Boży Stefan Wyszyński) i racz umocnić w nich niezłomne przekonanie, że "jeśli Pan Bóg będzie z nami, któż stanie przeciw nam ?" (wg Rz 8,31). "Nie mieczem bowiem ani dzidą Pan ocala" (wg 1Sm 17,47)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Bądź pochwalony, Wszechmocny Boże za to, żeś "włożył w serce mężczyzny nieustraszone męstwo, co nam pozwala odważny czyn nazywać czynem męskim... Chwała Ci, Panie, i za to, że dałeś mężczyznom silny charakter, który jest ich ozdobą. Każdego bowiem, który mocno się trzyma zdrowych zasad; który wytrwale i szlachetnie według nich postępuje i z całą stanowczością stosuje w swoim życiu, nazywa się od wieków mężem charakteru" (wg o.Ireneusza Kmiecika TJ). I to jest niewątpliwie powinnością mężczyzn, bo święty Paweł w jednym z listów także zalecał: "Bądźcie mężni i umacniajcie się" (1Kor 16,13)...

Nie da się jednak nazwać nieustraszonym męstwem tych haniebnych postępków zuchwałych rzymskich żołdaków, którzy, i owszem, nieustraszenie znęcali się nad Synem Twoim, nad bezbronnym człowiekiem. Nikt też nie wątpi, że nie mieli zdrowych, szlachetnych zasad, bo tak mogli postąpić jedynie niegodziwcy, czyniący z cnoty męstwa nędzną karykaturę. Prawdziwe bowiem "męstwo przejawia się w walce. Ale nie w każdej, bo rozróżniamy walkę polityczną - przeciw czemuś lub komuś... oraz walkę etyczną - o coś, względnie w obronie pewnych wartości... racji" (J.Perzanowski)... Przeto prosimy Cię, o Boże najłaskawszy, pomóż dowództwu naszych wojsk, wszystkim dowódcom służb mundurowych, wspierać właściwy rodzaj męstwa i ku niemu prowadzić swoich podkomendnych. Tych zaś, przekonaj słowem świętego Augustyna: "Męstwo jest obowiązkiem"... Strzeż jednak wszystkich przełożonych, przed pognębianiem swych podkomendnych, kornie błagamy Cię.

Pomóż im tak "kochać podwładnych, by nie szukali siebie ni swego interesu... by nie bawili się swoją władzą, nie mieli ich za coś gorszego, aby i tamci mogli tę miłość odwzajemnić, stając jak jeden mur w obronie swej Ojczyzny. Aby i tamci mogli kochać spokojną ludność cywilną, która nie bierze w wojnach udziału; której od wszystkich służb mundurowych tylko opieka się należy, a nie prześladowanie" (wg Sługi Bożego Jacka Woronieckiego). "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7)... A nade wszystko nie pozwalaj starszym żołnierzom, czy policjantom, znęcać się nad swoimi młodszymi kolegami. Tych zaś, o Panie, strzeż od okrucieństwa "fali", od upodlenia i zdeptania w nich godności człowieka.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Jakież musiało to być przykre, gdy Cię, o Chryste, na końcu drogi zupełnie obnażono z szat na oczach całej tłuszczy... Jakież to miało wyraz demoralizujący, kiedy rzucano o nie losy, choć obok stała Matka Twoja, która Ci sama je zrobiła i miała prawo do nich. Trzeba było Jej oddać suknię, chociażby na pamiątkę... Prosimy zatem, Panie nasz, abyś miał pieczę nad wychowaniem żołnierzy oraz elewów wszystkich naszych służb mundurowych; nad dobrymi wzorcami charakterów i postaw, szczególnie kadry oficerskiej, która prowadzi ich.

"Każdy kto chce, by podwładny był trzeźwy, sam musi trzeźwy być. Każdy, kto chce, aby był pracowity, sam musi być pracowity. Każdy, kto chce, by podwładny był mądry, sam musi zabiegać o mądrość... Kto chce, by podkomendny był mocny, musi się sam o moc postarać... A jeśli chce, by żył w jedności i pokoju, sam musi być jednością w sobie, opanowany wewnętrznie i pełen pokoju... Bo człowiek bez pokoju nikomu pokoju nie da. Człowiek bez miłości, miłości nie udzieli. Człowiek bez mądrości, nikomu jej nie przekaże. Człowiek niecierpliwy, nie zaprowadzi wokół siebie równowagi i ładu" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... Utwierdź więc, Panie, na najwyższych szczeblach dowództwa naszych służb, ludzi rzetelnych, kompetentnych; ludzi uczciwych i prawych, dla których "miłość Ojczyzny będzie najsilniejszą pobudką powstrzymująca od wszelkiej nieuczciwości" (wg Sługi Bożego Jacka Woronieckiego). Wspomagaj ich działania zwłaszcza w obronie naszych spraw w układach międzynarodowych. Niech w swych dążeniach mają na względzie jedynie dobro Ojczyzny - jej bezpieczeństwo, jej suwerenność, wolność i niepodległość. Niech zawsze pamiętają, że choć "sztuką jest umierać dla Ojczyzny, jednak największą sztuką jest dobrze dla niej żyć" (wg Sługi Bożego S.W.jw.).

"Święty Michale Archaniele, z polecenia Bożego czuwający nad ładem i pokojem w świecie, bądź patronem tych wszystkich, którym prawowita władza zawierzyła obowiązek troski o bezpieczeństwo społeczne. Udzielaj im sprawności w działaniu, sprawiedliwości w rozstrzyganiu, zwycięskiej mocy w osiąganiu prawdziwego dobra, abyśmy wszyscy poczuli się jedną rodziną, złączoną ogniwem braterstwa" (ks.CSMA).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ciebie, o Chryste, już po śmierci, jeden z żołnierzy ugodził włócznią w samo Serce (J 19,34)... Ale i żołnierz - chociaż inny - pierwszy wyraził publicznie świadectwo swojej wiary (Łk 23,47). A potem - jak mówi tradycja - i tamten, który zranił Cię, Longinus... doznał Bożej łaski nawrócenia. Prosimy więc, o Panie, spraw, aby i ci, co dzisiaj służą naszemu Narodowi, stali się ludźmi Bożymi, nawróconymi ze złych dróg, z błędnych szlaków młodości... "Naród nasz w ciągu swoich dziejów odnosił wiele zwycięstw, z których radował się, lecz i ponosił klęski, które bolały go... I nie były to tylko klęski jedynie polityczne, aż do utraty niepodległości. Były to również klęski moralne" (wg bł.Jana Pawła II), które niszczyły nas.

"Tak trudno nam uwierzyć w pokrewieństwo z Bogiem i we wzajemne pokrewieństwo wszystkich ludzi w Bogu. A jednak układy społeczne, kulturalne i polityczne na pewno inaczej by wyglądały, gdybyśmy we wszystkich płaszczyznach naszego życia stale mieli tę świadomość, że jesteśmy spokrewnieni z Bogiem" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... Niech więc nie boją się bronić własnej Ojczyzny, nie tylko przed agresją zewnętrznych napastników, ale przed uwikłaniem jej w złe zależności i w bezbożne albo nieludzkie struktury... Niech się nie boją, bo i Dawid w porównaniu z Goliatem był słabym młodzieniaszkiem, a mimo to pokonał silnego napastnika (2Sm 21,19), bo wspierał go sam Bóg - Ten, który "nigdy nie przegrywa żadnej bitwy" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)... Ten, co "postawił krzyż w środku czasów.

Wszystko przemija, a krzyż stoi jak słup zatknięty w rzece. Rzeka wciąż płynie, a słup stoi" (ks.Aleksander Fedorowicz). I to jest Jego moc... "Niech pamiętają, że jako chrześcijańscy rycerze muszą zachować dziedziczne cnoty swoich przodków, z gorącą wiarą, karnością i męstwem, bo żołnierz polski powinien być prawdziwym Twoim żołnierzem, Chryste... Czystość swych obyczajów i nieskalaną cnotą, nie samowolę ani demoralizację wszędzie roznosić powinien" (wg Romualda Traugutta).

"Boże żołnierzy walczących,

o Boże marszów i bitew,

naucz ich usta wątpiące

najprostszych z ludzkich modlitew" (Tadeusz Borowski),

zwłaszcza żołnierzy pełniących straż u naszych granic, by byli zdolni ustrzec nas przed nawałnicą zła... Racz ich przekonać o tym, że "już dzisiaj zależy od polskich żołnierzy następne tysiąc lat"...

"Zapowiadam wam, synowie szlachetnej Polski, że jak niegdyś Ojczyzna wasza broniła krajów Zachodu od najazdu hord muzułmańskich, tak i obecnie - jak się zdaje - za szczególnym zrządzeniem Opatrzności - szlachetny wasz naród przeznaczony został za wał ochronny do obrony cywilizacji..." - powiedział kiedyś legat papieski, kardynał Marmaggi i słowa te szczególnie dziś mają wielką wymowę. Świat bowiem stoi wprost na krawędzi bankructwa, więc tylko w Prawie Bożym będzie mógł jeszcze trwać... Prosimy zatem -

"Ojcze nasz, który jesteś w niebie i na ziemi,

wysłuchaj korny Twych Polaków śpiew,

Otośmy, Panie, żołnierzami Twymi,

Twojej Miłości gorejąca krew" (E.O.jw.).

Racz dać nam wszystkim "prawo i godność przepracowania resztek życia w poświęceniu zupełnym, zatracającym się bez zastrzeżeń, w poświęceniu dla braci naszych, dla Narodu" (wg Stanisława Pigonia). Utwierdzaj nas "na straży bytu narodowego i daj świadomość, że obrona suwerenności Ojczyzny, jest dla nas wszystkich nakazem moralnym" (Sługa Boży S.W.jw.), dla wszystkich naszych rodaków...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej