wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

GODNOŚĆ OJCOSTWA
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

"Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa" - napisał święty Paweł w liście do Galatów (Ga 3,27). Wszyscy, a więc zarówno mężczyźni i kobiety, mężowie i ich żony... wszyscy, bo "każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga" (KKK 2335)...

Prosimy Cię, Boże łaskawy, aby ojcowie pamiętali, że dzieci patrzą na nich... na ich stosunek do własnych żon; do matek ich potomstwa... "Niech więc nie będą nad nimi panami, ale współmałżonkami... bo nie służące otrzymali, ale żony" (wg św.Ambrożego). I niech się zawsze liczą z tym, że dzieci są najczulszym barometrem wzajemnych stosunków między rodzicami. Niechże więc będą dla nich na co dzień przykładem godności ojcowskiej.

"Zginamy kolana przed Tobą, Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, abyś według bogactwa swojej chwały, sprawił w nich przez Ducha swojego, wzmocnienie sił wewnętrznego człowieka" (wg Ef 3,14-15), bo "nikt nie jest tak bardzo Ojcem, jak Ty Nim jesteś" (Tertulian), Ojcze nasz... Dopomóż im każdego dnia prostować ścieżki dla Ciebie (wg Iz 40,3) poczynając od własnych sumień i serc. "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość obelgi, pycha, głupota" (Mk 7,21-22)... "Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, sprawiedliwe, co czyste i co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - niechaj mają na myśli" (wg Flp 4,8) w trosce o swoją godność. I niech miłują dzieci i "żony tak jak swe własne ciało" (wg Ef 5,28)...

"Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z Niewiasty", i przez Ducha świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń" (bł.Jan Paweł II).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

Tyś, Panie Jezu, poprzez swój udział w uroczystościach weselnych w Kanie, uwiarygodnił święty związek mężczyzny i kobiety, tym samym potwierdzając, że "Stwórca od początku stworzył ich [właśnie] jako mężczyznę i kobietę... że opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem" (wg Mt 19,4-5)... "Akty bowiem, przez które małżonkowie jednoczą się ze sobą w sposób intymny i czysty, są uczciwe i godne... jeśli spełniane są prawdziwie po ludzku" (KKK 2362), bo właśnie przez nie, z Woli Ojca Niebieskiego, "małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i ojcostwie Boga" (KKK 2367).

Jakkolwiek "płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy" (KKK 2332), to jednak "płodność jest darem Twoim, najwyższym celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska ze swojej natury zmierza do tego, by być płodną" (wg KKK 2366). Małżeństwo chrześcijańskie nie może zamknąć źródeł życia, ponieważ jego miłość zasadza się na miłości Chrystusa, która polega na oddaniu się i poświęceniu" (św.Josemaria Escriva de Balaguer). Tak wielu jednak mężów odrzuca prokreację nie tylko nie chcąc słyszeć o niej, lecz jakże często żąda zabicia swego płodu... własnego dziecka żyjącego już pod sercem matki...

Nie ma w nich ani godności ojcostwa, ani zwyczajnej przyzwoitości. "Tak często bowiem kobieta jest ofiarą męskiego egoizmu. Często dzieje się tak, że mężczyzna, który przyczynił się do poczęcia nowego życia, nie chce wziąć za nie odpowiedzialności i zrzuca ją na kobietę, tak jakby tylko ona sama była "winna". Wtedy, gdy najbardziej ona potrzebuje oparcia w nim, on okazuje się cynicznym egoistą, który wykorzystał uczucie albo słabość kobiety, a teraz nie chce przyjąć żadnej odpowiedzialności za swój czyn" (bł.Jan Paweł II). A są i tacy, którzy "rodzą dzieci na świat dla własnego interesu, dla własnych potrzeb, dla własnego egoizmu. I nawet nie próbują zrozumieć, że one są cudownym darem Bożym... Rodzić dzieci, jedynie po to, by przedłużyć swój gatunek, umieją również zwierzęta" - mówił wzburzony święty Josemaria Escriva... Prosimy więc, Boże łaskawy, wyprostuj ich skrzywione dusze i daj świadomość własnej godności ojcowskiej, "by każde życie miało warunki do wzrostu i rozwoju. Zechciej odsunąć od nich ducha śmierci i zniszczenia, i racz uzdolnić do służby życiu z miłością i głębokim szacunkiem" (wg o.Slavko Barbaricia OFM).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Boże... jak miłe dla Twoich uszu muszą być słowa wspólnej modlitwy: "Przyjdź królestwo Twoje... Bądź Wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi"... Modlitwy, która "zespalając obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem najgłębszą więź pokoleń" (bł.Jan Paweł II). "Rodzice bowiem, możliwie jak najwcześniej, winni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich "pierwszymi zwiastunami" (KKK 2225)... Dziś jednak, coraz częściej, nie znajdują miejsca dla Ciebie... Nie widzą takiej potrzeby albo się wstydzą jedno drugiego i swego otoczenia, bo nie pojmują, że "rodzina Bogiem silna - jest to zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina szlachetnych ludzi... Nie ma też skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak odrodzenie ich przez zdrowe rodziny, albowiem przyszłość człowieka na ziemi, związana jest z rodziną i przez nią od początku przebiegają dzieje zbawienia" (bł.J.P.II jw.)...

Prosimy więc, Ojcze Niebieski, wejrzyj na ojców rodzin i spytaj, gdzie podziali swoje szlachetne męstwo... swoje sumienia, godność ojcowską... swój autorytet w rodzinie... "Męstwo, które jest cnotą moralną zapewniającą wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra... Męstwo, które umacnia decyzje nie poddawania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym" (wg KKK 1808)... i nie dopuszcza do zawstydzenia tam, gdzie nie wolno się wstydzić...

Racz wzbudzić normalne relacje pomiędzy małżonkami. "Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swojej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez "brata" (1Kor 7,14). Uświęcą się dzieci przykładem wiary swoich kochanych rodziców, jeśli ci będą "zawsze się radować, nieustannie się modlić... i jeśli w każdym położeniu będą dziękować, zgodnie z Wolą Bożą, w Jezusie Chrystusie" (wg 1Tes 5,16-18)... Jeśli "jedząc czy pijąc, czy cokolwiek innego czyniąc, wszystko będą czynić na chwałę Bożą" (wg 1Kor 10,31). Do tego jednak trzeba odwagi, trzeba godności ojcowskiej... trzeba sumienia, autorytetu i odpowiedzialności...

"Rodzice - mówił święty Alfons - w dzień sądu będą mieli do zdania sprawy ze wszystkich grzechów swoich dzieci, bo nawet ojciec lub matka, którzy prowadzą życie pobożne lecz nie mają starania o nie, nie ujdą potępienia" (św.Alfons Liguori)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

"Kto trwa we Mnie - mówiłeś, Panie Jezu - a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5). Z Tobą więc, z Twoją pomocą, ci, którzy noszą Cię w sercu, "kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czyniąc przedmiotem swojego wzrostu" (KKK 1700) ale, niestety, nie wszyscy... Wielu bowiem, nie bacząc na godność rodzicielską, niszczy samych siebie i swoich najbliższych czyniąc swe dzieci "ofiarami moralnego poniżenia, chociaż powinni dawać im przykład niewinności, pobożności i pokory a nie zgorszenia, poprzez swój haniebny tryb życia" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)... "Wiele domów rodzinnych, to przedszkola pijaństwa, gdyż tam dziecko po raz pierwszy widzi kieliszek. Tam często patrzy na stół z atrakcyjnie przygotowanym alkoholem i podziwia ukochanych rodziców wznoszących toasty. Marsz z takiego domu do baru pijackiego jest bardzo łatwy" (z modlitewnika "O trzeźwość w rodzinie").

O Boże, któryś natchnął myśli świętego Pawła słowami: "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was ? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście" (1Kor 3,16-17) - błagamy, pozwól to zrozumieć niepoprawnym. Dopomóż im przemienić się i stanąć w Twoim świetle, by ich postacie w środowisku mogły lśnić takim jasnym światłem, jak Twoja w tamten dzień na Górze Przemienienia (Mt 17,2)...

"We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane" (Hebr 13,4)... I niech "wzajemnie się miłują" (J 15,17)... I niech "czuwają i będą trzeźwi" (1Tes 5,6) do końca swoich dni. "Każde bowiem z nich, o sobie samym kiedyś zda sprawę Bogu" (Rz 14,12)... Niech "zachęcają się wzajemnie i niech budują jedno drugie" (1Tes 5,11) na fundamencie Chrystusowym, gdyż "fundamentu nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jesteś Ty, o Panie Jezu Chrystus" (1Kor 3,11).

O Chryste, któryś "przy każdej sposobności mówił wyraźnie, iż Twoje posłuszeństwo Woli Ojca jest absolutne (J 8,28-29)... któryś nie czynił nic od siebie, lecz zawsze to, co podoba się Ojcu, spełniając Wolę nie swoją, lecz Tego, który Cię posłał (J 6,38) - [zechciej umocnić autorytet ojców wobec dzieci]... Panie, któryś wielekroć powtarzał, że głosisz tylko to, czego nauczył Cię Ojciec (J 8,26-29) i nie mógłbyś niczego czynić sam od siebie, gdybyś nie widział Ojca czyniącego (J 5,19) - [spraw, by ojcowie doznawali szacunku od swych dzieci]" (wg Ralpha Martina)... I niechaj matki pamiętają, że "autorytet ojców w dużym stopniu zależy właśnie od ich postawy" (wg Jana Budziaszka)... Od ich szacunku dla męża zależy godność ojcowska. I spraw, aby rodzice tak, jak Ty słuchałeś Ojca, zechcieli słuchać Ciebie, bo w chwili Twego przemienienia sam wyraził życzenie, byśmy słuchali Cię (Mk 9,7)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Rodzina według zamysłu Twego, Boże, jest miejscem świętym i uświęcającym... sanktuarium miłości, powiązanym z tajemnicą eucharystyczną" (wg bł.Jana Pawła II), którą nam zostawiłeś po to, aby umacniać nas. Dopomóż zatem ojcom rodzin uczyć czerpania siły z niej: "w Komunii Świętej członków rodziny z okazji imienin, urodzin czy pogrzebów, z racji kryzysów rodzinnych i małżeńskich i zawsze wtedy, kiedy trzeba szukać lekarstwa na problemy. One bowiem są również problemami samego Chrystusa i Jemu właśnie najbardziej zależy na pozytywnym ich rozwiązaniu; na trwałym i prawdziwym dobru wszystkich rodzin" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ)... Dopomóż im przez godność ojcowską, przez własny ich autorytet przekazać głębię wiary. "Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w ich sercach, aby w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostali napełnieni całą pełnią Bożą" (Ef 3,17-19).

"Niechaj ojcowie świadczą, że Ty, o Panie, jesteś miłością, oddaną i troskliwą, zawsze gotową do przebaczania, zapobiegliwą, niestrudzoną w bronieniu i zabezpieczaniu swoich dzieci; pogodną, łagodną ale także wymagającą" (wg Janusza Sukiennika)...

Spraw, "by pracując ze spokojem mogli jeść własny chleb" (wg 2Tes 3,12), a swym najbliższym mogli zapewnić godziwe warunki życia. Niech każdy ojciec stanie się ostoją własnej rodziny, opieką i ochroną... Pomóż zabiegać im o jej godność; "zabiegać o jej dobre imię, albowiem ono więcej znaczy niż tysiąc wielkich skarbów świata" (wg Syr 41,12)... Niech każdy ojciec stara się pozyskać przyjaźń swoich dzieci, "nie pobudzając ich do gniewu, lecz wychowując je" (Ef 6,4) - zgodnie z prawem Bożym i ludzkim... I jak Bóg Ojciec, który dbał, by Jezus nigdy nie był sam (J 16,32) - niech nigdy nie spuszczają oka ze swych dzieci, stając się "wrażliwymi ich opiekunami i towarzyszami ich wzrastania" (wg J.S.jw.). Niech zawsze się starają znaleźć dla nich czas, by nie narażać ich na jakieś zgubne wpływy...

Bądź zawsze z nimi, Duchu Święty Boże i umacniaj ich godność ojcowską ! Pomóż im prowadzić rodziny drogą błogosławieństw Chrystusowych (Mt 5,3-11) "Napełniaj ich swoimi darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutkach, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj z upadków, rządź nimi według Twojej mądrości, jednocz ich wszystkich miłością chrześcijańską, aby żyli w zgodzie i jedności jako jedna rodzina Boża... i doprowadź ich do szczęśliwej wieczności" (wg "Nabożeństwa do Ducha Świętego").

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej