wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

POMYŚLNOŚĆ DLA OJCZYZNY
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezu, Ty wiesz, że "słowo "ojczyzna" posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń" (bł.Jan Paweł II). My bowiem w tym szlachetnym pojęciu "umieściliśmy wielkie wartości chrześcijańskie: miłość społeczną, poczucie godności człowieczej i braterstwa, szacunek dla wolności własnej i cudzej oraz tolerancję, w której żyły szczęśliwie nie niszcząc się wzajemnie różnorodne nacje i religie" (PJ do Anny Dąmbskiej). Dla nas "Ojczyzna to wspólnota rodzimej kultury. Jej dzieje i historia radosna lub bolesna; bogactwo językowe, bogactwo sztuki i kultury muzycznej, a nade wszystko religia i obyczaje" (wg bł.Jerzego Popiełuszko). Prosimy więc, dopomóż nam w dzisiejszym, tak rozchwianym świecie, umocnić nasze fundamenty, bo chociaż dom na piasku wznosi się znacznie szybciej, prędzej też widać efekty pracy, lecz bez solidnej podstawy nie ma on żadnych szans na przetrwanie... Ty, Panie Jezu, który będąc "umiłowanym Synem Ojca" (Mt 3,17), racz być podstawą tego domu; naszego domu ojczystego; naszego domu chrześcijańskiego, w którym podobnie, tak jak Ty (Mt 3,16), i my zostaliśmy ochrzczeni... Ty racz być jego fundamentem i czuwaj nad jego budową, bo "jeśli Pan Bóg domu nie zbuduje, daremnie nad nim rzemieślnik pracuje... I na nic się nie przyda wstawać o północy, jeżeli przy tym Pańskiej nie będzie pomocy" (wg Ps 127)...

"O Boże, który nas stworzyłeś Polakami

i który polskiej ziemi żywisz nas darami,

i polskim słowem pozwalasz się sławić,

prosimy, zechciej polskiej ziemi błogosławić.

Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda,

pobożna ufność, wolność i swoboda,

miłość braterska, obyczajność, praca.

Niech lud jej co dzień cnotą się wzbogaca",

by mogło z nas wyrosnąć "nowych ludzi plemię, jakiego dotąd nie widziano" (wg Zygmunta Krasińskiego)... Zechciej "umocnić w nas wszystko, co dobre i racz troskliwie strzec tego, co umocniłeś", by Ojciec również w nas "miał swe upodobanie" (Mt 3,17). Zechciej zachować wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny w prawowierności, bezpieczeństwie, a nade wszystko, w pokoju i zechciej nas uczynić Twoim świętym ludem" (wg liturgii św.Jakuba).

Ty wiesz i to, że poprzez chrzest zawarliśmy przymierze z Bogiem i już nie raz, z Jego pomocą pokonaliśmy śmierć. I już nie raz, niemal od podstaw podnosiliśmy z gruzów gmach swojej państwowości. Prosimy więc, abyś i dziś czuwał nad nami; byś nas uchronił od "pokusy budowania nowej Polski "w czystym polu", lecz pomógł wznosić ją na opoczystym fundamencie przeszłości wiążąc to, co idzie, z tym, co było... A jeśli w naszej historii było też wiele zła, to pozwól nam zrozumieć, że nie jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego) bo "to jest nasza Ojczyzna. To jest nasze "być" i nasze "mieć" (bł.Jan Paweł II)...

"Boże, nasz Ojcze i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, byśmy wspierali ją swoją modlitwą i pracą, i zdolni byli do wszelkich poświęceń dla niej. Spraw, aby w Ojczyźnie naszej panowały: sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście" (OFM). "Niech "modlitwa i praca" na nowo stanie się podstawą siły w tym pokoleniu, a także w sercach naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Niech Twe błogosławieństwo spocznie na tym wszystkim, co dojrzało w myślach, sumieniach i sercach polskich i niech to pozostanie jako owoc trwały ! Owoc dojrzałości ducha, którego nie można zniszczyć ani zdeptać żadnym poniżeniem, ani gwałtem. I niech ten owoc wśród obecnych przeciwności jeszcze bardziej dojrzewa" (wg bł.J.P.II jw.).

Błagamy, aby "Twe zamiary wobec nas, były pełne pokoju, nie zguby, abyś mógł nam zapewnić przyszłość jakiej oczekujemy" (wg Jr 29,11).

"Od wojny, nędzy i od głodu, sponiewieranej krwi narodu,

Od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie.

Od niepewności każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy,

Od lęku nad tym, co nastanie, uchroń nas, Panie.

Od bomb, granatów i pożogi, od gorszej jeszcze w sercu trwogi,

Od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas, Panie" (wg Jana Romockiego).

"Niech ci, co rządzą - w Imię Twe sprawują swoją władzę. Ustawy nasze niech będą świętego Prawa Twojego odbiciem, a nasze wojsko niech pod tym znakiem strzeże granic Ojczyzny. Wiedza niech od Twej prawdy światła zapożycza, Ciebie publicznie niech wyznaje, a całe nasze życie społeczne i rodzinne, niech Twoim Duchem się napoi i niechaj na zasadach Twoich się opiera" (wg "Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa" 1921r.).

My rozumiemy, Boże nasz, Mądrości Niezgłębiona, że droga do tego prowadzi przez wartości moralne; przez słowa, któreś nam zostawił i przez nauki, do których Naród sam musi skłaniać się, których sam musi pragnąć i do których zmierzać. Przeto

"błagamy Ciebie, stwórz w nas serce czyste -

odnów w nas zmysły, z dusz wypleń kąkole

złud świętokradzkich i daj wiekuiste

śród dóbr Twych dobro - daj nam dobrą wolę" (Z.K.jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

Ty, Przenajświętszy Odkupicielu, spośród trzydziestu trzech lat życia, tylko trzy przeznaczyłeś na wypełnianie misji zleconej przez Ojca... a jednak to, co uczyniłeś, wypełnia swoją treścią już trzecie tysiąclecie... To Twoje słowa, wielu z nas potrafią tak przemienić, jak Tyś przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej (J 2,9). Wielu, ale nie wszystkich... bo "otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie słyszą ani też nie rozumieją" (wg Mt 13,13), że "mając różne ludzkie słabości, wady i grzechy, należy stale o nich pamiętać i stale się z nich wyzwalać" (wg bł.Jana Pawła II)... że Ty wciąż czekasz, aby odpuścić im te grzechy, bo chcesz zapewnić wszystkim nam zbawienie wieczne w niebie... Przeto prosimy, zechciej "wejrzeć na nieudolność naszą. Racz wejrzeć litościwie, a wszystko złe, na któreśmy za grzechy nasze sprawiedliwie zasłużyli, za przyczyną świętych Twoich, tej Ojczyzny Patronów, racz od nas miłosiernie odwrócić" (wg ks.Piotra Skargi SJ). "Z duchami przodków, którzy są już w niebie wznosimy korne błaganie do Ciebie":

"Co nam być może szkodą lub niesławą,

odwróć to, Boże, za Twą świętą sprawą.

Lecz co pomoże i co nas uświęci

użycz nam tego z Twej ojcowskiej chęci"...

Za ogrom Twoich łask, za niezgłębione Twe miłosierdzie "chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię i wysławiamy". Za rozszerzenie godności Narodu Wybranego na całe chrześcijaństwo, która i nam przypadła w udziale - "dzięki Ci składamy"...

"O Panie Jezu Chryste, Dawco wszelkiego dobra, który nie zawodzisz nadziei do uciekających się do Ciebie. Oto my wyciągamy ku Tobie nasze ręce, błagając, byś raczył okazać pomoc w potrzebach ciał i dusz naszego Narodu"; abyś przekonał wszystkich, że "błędem jest wiara w skuteczność motywów czysto materialnych. Trzeba je wspierać i przenikać duchem Bożym. Nie można bowiem zbudować rodziny, narodu, państwa, nie można uprawiać jakiegokolwiek zawodu - bez ofiar, wyrzeczeń, zapomnienia o sobie, bez sumienności, pracowitości i umiłowania jakiegoś ideału" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). Bo "naród musi mieć ideę wielką, której służy każdy jego członek, która każdemu jako cel przyświeca" (Juliusz Słowacki)... "Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu - daj nam, o Panie. Wszystkie dziedziny życia Narodu spod obcych i wrogich nam wpływów - wyzwól, o Panie"... Zechciej uchronić nas od błędów i niewiary, wspieraj w cierpieniach i niedoli, chroń nas od chorób i wszelkich klęsk, pokornie Cię prosimy... Otocz opieką cały nasz kraj i Naród mieszkający w nim. Uchowaj od zasadzek, od wojen, kataklizmów, i prowadź nas bezpiecznie do przeznaczeń nam wskazanych".

O "Boże wielce miłosierny, nie zważaj na nasze "twarde karki" i przewrotne serca, z powodu których nie postępujemy sprawiedliwie i rozsądnie, ale zechciej usłyszeć modlitwę tej części Twego ludu, która jak Mojżesz wstawia się za całym Narodem" (wg o.Krzysztofa Rajmunda Guzika SOCist). Naucz nas "tak postępować i żyć, aby nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową ani chleba na stole... aby nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki" (bł.J.P.II jw.). "Nie patrz na nasze grzechy, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno jakie cierpią... O Jezu, dla tych niewiniątek, udziel nam łaski, o którą Cię prosimy dla Ojczyzny naszej" (wg św.Faustyny) i w imię Twojej wielkoduszności, racz zesłać nam pomyślność. "Łaska i wierność niech spotkają się ze sobą i niechaj ucałują się sprawiedliwość i pokój" (wg Ps 85,11), "aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i w pokoju; aby wśród nas nie było przemocy i wyzysku"...

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". "Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem i wstawiaj się za nami tak, abyśmy wszyscy mogli doznawać Twego wsparcia". I "módl się za nas, byśmy nie zagubili się" (MB do Jeleny Vasilij). "Przedkładając dziś Tobie wszystkie nasze troski społeczne, rodzinne i osobiste, w szczególnej mierze prosimy Cię o światło i o Twoją nieustającą pomoc w zadaniach wyznaczonych nam przez Opatrzność w najbliższym czasie" (z "Agendy liturg."). "Bądź dla nas natchnieniem mądrości i wytrwałości w pełnieniu tego, co Opatrzność Boża stawia przed nami jako zadanie chwili. I strzeż, byśmy od tego nie uchylali się, ale chętnie przyjęli i wykonali je. Dopomóż nam w przezwyciężaniu chorób gnębiących nas, słabości oraz wad, a także w uleczeniu dawnych i obecnych ran... Ocal nas od rozpaczy i chroń przed beznadzieją, przed zawistnymi i nienawistnymi swarami; przed próżniaczym oczekiwaniem na szczęśliwe i łatwe życie, przed marnowaniem talentów i możliwości, które sprzyjają czynieniu dobra" (wg ks.Józefa Pyrka SDS).

"Pomóż przejść z Ewangelią w sercu przez nasze trudne "dziś" w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa i spraw, ażebyśmy w tym naszym trudnym "dziś", Twojego Syna słuchali. Byśmy słuchali dzień po dniu, uczynek po uczynku. Byśmy słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne... Żebyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej swej słabości; byśmy szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek znajdowało ją. Żebyśmy nigdy od Niego nie odstąpili. Żebyśmy nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka. Żebyśmy nigdy nie wzgardzili Jego miłością, która jest największą miłością; która się wyraziła przez Krzyż... bez której życie ludzkie niema ani korzenia, ani sensu" (wg bł.J.P.II jw.)... Matko, dopomóż nam ! Racz wejrzeć na nas, jak wejrzałaś na tamtych weselników w Kanie i wybłagaj u Syna cud dla naszej ziemi:

"Wyproś rząd silny, mądry, sprawiedliwy,

O narodowe dobra dbały szczerze,

Światło i ciepło ześlij na dusz niwy,

Niech się odrodzą w miłości i wierze.

Niech pod Twym berłem kwitnie pokój, zgoda,

Niech się utrwali wiara i swoboda" (ks.Mateusz Jeż)...

"aby szczęśliwy mógł być lud... Szczęśliwy Naród w ręku swego Boga" (wg Ps 144,15).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Chodząc po ziemi, Panie Jezu, z gromadką apostołów, tak wiele tłumaczyłeś im o królestwie Bożym i tak przekonywałeś ich, ażeby się nie bali głosić Twojego Słowa. Oni jednak nie byli w stanie spełnić Twych oczekiwań. Dopiero jak im obiecałeś, że "gdy Duch Święty zstąpi na nich, to otrzymają Jego moc" (wg Dz 1,8), zaczęli wierzyć w siebie. Dziś więc i my błagamy Cię: racz zesłać taką Bożą moc naszemu Narodowi, abyśmy również mogli tak mocno uwierzyć w siebie. Byśmy "troszczyli się o siebie wzajemnie, byśmy się zachęcali wzajemnie do miłości i do dobrych uczynków" (wg Hbr 10,24)...

Zechciej obdarzyć nią tych, którzy rządzą Ojczyzną, by w trosce o pomyślność Narodu potrafili pokonać wszelkie przeciwności, wszelkie działania prowadzące do zguby i wszelkie wraże opory. Aby czynili wszystko w tym celu, "by życie ludzkie w naszym kraju stawało się coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej godne człowieka. Każdego człowieka, który żyje na tej ziemi, jak i wszystkich w wielkiej wspólnocie Narodu i społeczeństwa" (wg bł.Jana Pawła II). "Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożony, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo" (Rz 12,8)... Niechaj Duch Święty oddali od nich to, co przeciwne jest dobru wszystkich Rodaków i niechaj ich odmieni, aby już teraz w naszej Ojczyźnie zaczęło wzrastać królestwo Boże. I chociaż "nie jest ono sprawą tego, co się je i pije, ale [wprowadza] sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17). Przeto niech w każdym ich działaniu stanie się to widoczne... Naucz ich odczytywać wezwania, jakie kierujesz do nich przez Ducha; naucz rozumieć Jego natchnienia, by mogli trafnie rozpoznawać i unicestwiać wszelkie źródła niepowodzeń.

"Święta miłości kochanej Ojczyzny,

czują Cię tylko umysły poczciwe !

Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny,

dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe !"

napisał kiedyś biskup Krasicki, przeto niech każdy z naszych rodaków, nawet najbardziej niepozorny, nosi w swym sercu przekonanie, że "ten się tylko ma prawo zwać obywatelem, dla kogo dobro kraju jest najwyższym celem" (Jan Nepomucen Kamiński)... kto "jak najmniej mówi o tym, co mu się należy od narodu i państwa, a coraz więcej o tym, co on jest winien narodowi, państwu i braciom swoim" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). I takich niech popiera...

Najświętsza Maryjo Panno, Oblubienico Ducha Świętego, "nam, którzy mamy śmiałość Ciebie prosić, wyjednaj grzechów odpuszczenie. Chorym racz przynieść uzdrowienie, a tym, którzy się dobrze mają - wdzięczność i miłość Bożą. Skłóconym daj pojednanie, a tym, co żyją w zgodzie - wytrwałość w niej i stałość... Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku. Tym, którzy prosto stoją, pozwól trzymać się dobrze. Tym, którzy są szczęśliwi, daj niech się dobrze wiedzie, a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy... Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych" (Piotr z Argos). I nieustannie racz pomagać ubogim i cierpiącym. Zechciej umocnić Naród nasz w próbach jakie są jego udziałem, bo choć "przeszliśmy już przez ogień i przez wodę" (wg Ps 66,12), to "przez wiele jeszcze ucisków trzeba nam będzie przejść na drodze do królestwa" (wg Dz 14,22).

"Daj nam poczucie siły

i Polskę daj nam żywą,

By słowa się spełniły

nad ziemią tą szczęśliwą" (Stanisław Wyspiański):

"Wytrwajcie w miłości Mojej" (J 15,9). "Nie w waszej, ale w Mojej !" (Jean Lafrance)...

"Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w tej walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie Cię prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą - mocą Bożą strąć do piekła" (wg Ojca Św.Leona XIII). Tobie się poświęcamy i Tobie oddajemy wszystkie nasze sprawy, boś sam powiedział, że: "szczęśliwy będzie naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który się Tobie poświęci: oni bowiem nie zginą" (do Filomeny z San Colombio).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Ojcze Niebieski, zechciej przyjąć nasze gorące dzięki za to, że "w chwili przemienienia dał się słyszeć Twój głos: "To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie !", bo w słowach tych zawiera się cały program naszej życiowej drogi: mamy słuchać Jezusa" (wg bł.Jana Pawła II)... Bądź pochwalony również za to, że wciąż pozwalasz Matce Najświętszej zwracać się do całego świata, a więc i do nas, z przesłaniami, które mają pomagać w słuchaniu Twego Syna. I choć - jak zauważył święty Maksymilian Maria Kolbe: "powszechną uwagę zwraca fakt, że nie ma obrazu czy figury Niepokalanej, by tam nie było i węża" - Jej słowa docierają do wielu ludzkich serc... Niestety, nie do wszystkich... bo tak jest również w życiu, nie tylko na obrazie...

Naród nasz, który tak bardzo kocha Maryję, który Ją czci i który pała do Niej szczególnym nabożeństwem - najdotkliwiej doświadcza obecności węża. Gdziekolwiek Ona odciśnie swój ślad, tam podąża i on... Wciąż posuwa się Jej i naszymi drogami. Jednak, zarówno na obrazach, jak też i w życiu, Ona depcze głowę jego, coś raczył zapowiedzieć już na początku dziejów (Rdz 3,15). Przeto ufamy, że właśnie Ona tak skutecznie podepcze jego płaski łeb, że jeż nie będzie się rozpościerał na naszej polskiej ziemi. A wtedy, z łaską Twoją, wszystko się przemieni...

"W Imię Jezusa Chrystusa - duchy pychy i zarozumiałości oddalą się od nas, od naszych braci i sióstr. W Imię Jezusa Chrystusa duchy nienawiści i przekleństwa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa, duchy zazdrości i zawiści, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego - oddalą się od nas ! Duchy gniewu i złości, duchy kradzieży i rozboju, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, duchy lenistwa i próżnowania, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy - oddalą się od nas ! Duchy letniości, ospałości i apatii, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii - oddalą się od nas ! Duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości, duchy niewiary i braku zaufania, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności, duchy przemocy, gwałtu i wojny - oddalą się od nas ! Duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, dychy chorób i nagłych dolegliwości, duchy smutku, zniechęcenia i depresji, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu, duchy magii, czarów wróżenia i uroków - oddalą się od nas ! Duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji, duchy rozpaczy i myśli samobójczych duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia - mocą Jezusa Chrystusa oddalą się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów ! Oddalą się od granic naszej Ojczyzny, która się stanie królestwem Jezusa i Maryi ! Oddalą się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym ! Bo naszą siłą i mocą będzie Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel ! Bo my zrobimy wszystko, by należeć do Niego i stać się prawdziwymi dziećmi Ojca Niebieskiego !" (wg św.o.Pio).

"Wielka Bogarodzico-Dziewico, któraś z taką miłością Syna Bożego na swym ręku nosiła, roztocz nad Ojczyzną naszą swą macierzyńską opiekę ! Chroń od ciemności, od zwątpienia i niewiary uciekających się pod Twoją obronę. Bądź dla nich Gwiazdą w życiu i prowadź ich do nieba" (Modlitwa do MB Łaskiej). "Przed Twoim tronem, Matko i Królowo nasza, prosimy dziś pokornie o wejrzenie na nas Twych macierzyńskich oczu, choć nie jesteśmy tego godni... Właśnie dla takich, miłość Trójcy Ciebie nam stworzyła, Ciebie ukształtowała i Ciebie dała nam" (MB do Barbary Kloss)...

"Królowo nasza, Matko droga, wielbimy Ciebie w każdy czas.

Ból nas nie zmoże ani trwoga, kiedy w opiekę weźmiesz nas.

Błogosław nasze pola, łany, błogosław strzechy naszych chat -

Niechaj Twój polski lud kochany odetchnie szczęściem błogich lat.

Błogosław miasta, wioski, sioła; w zgodzie, jedności daj nam żyć,

Zasługą przystrój nasze czoła, o lepszej doli pozwól śnić.

Zbłąkane polskie powróć dzieci na drogę prawdy, wiary, cnót.

Niech wszystkim łaska Boża świeci, Twojej dobroci słynie cud.

Z Twej świętej, drogiej Jasnej Góry, jak Pani nasza króluj nam.

Niedoli naszej rozprosz chmury i do niebiańskich wiedź nas bram".

"Dodaj miłości - boś w cuda wielmożna. Udziel pokoju - boś w cuda wielmożna. Pokazuj drogę - boś w cuda wielmożna. Umocnij wolę - boś w cuda wielmożna" (wg K.Górskiej). "Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności nabytej za tak wielką cenę krwi Ojców naszych" (wg 7 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski) i czuwaj, "by nasza Ojczyzna mogła się cieszyć pokojem, poszanowaniem jej prawa obywatelstwa pośród wszystkich narodów Europy i świata" (bł.J.P.II jw.)...

O Matko, która "budzisz w nas poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, za Naród, za jego dobro i za jego przyszłe losy. Ty, która wlewasz w serca odwagę byśmy stawali w obronie praw i godności człowieka - racz przyjąć bezgraniczne zawierzenie Tobie. Składamy w Twoje święte dłonie cały nasz dalszy los. Z ufnością przyzywamy Ciebie na ratunek" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego"). "Prosimy Cię, Najlepsza Matko, aby Serce Twoje otwarło się na wszystkie męki ludzi, którzy do Ciebie się zwracają, Tobie ufają, do Ciebie wołają, Ciebie o pomoc proszą...

Wszystkie ludzkie niedole, Najlepsza Matko, weź w swe macierzyńskie ramiona i okaż serce tym, którzy z ufnością, pełni nadziei, do Ciebie uciekają się" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego) wierząc, że im pomożesz... "Ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa, a także w macierzyńskiej dobroci Twego Serca. Niech Serce Twoje stoi na straży naszych serc, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach !". Ufamy, że z Twoją pomocą odstąpi od nas wszelkie zło, a my staniemy przemienieni, gotowi wznosić Jezusowi nie tylko namiot (Mt 17,4), ale dom na opoczystej skale.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Chcę - mówiłeś, o Panie - by Polska była zwiastunem, świadkiem Moim dla świata... To, co powstanie w niej, rozpali i porwie inne narody ku życiu ze Mną - zapewniałeś... Ukaże, iż jest to możliwe, realne i prowadzi ku uświęceniu życia społecznego, ku rozkwitowi całego Narodu. Powiększy jego szczęście, da moc i wzrost we wszystkim, co w Ojczyźnie zostało zachowane z danych wam darów Moich. Maryja, wasza prawdziwa Królowa, doprowadzi was do Mnie" (do Anny Dąmbskiej)...

Ty wiesz, o Jezu, że "my w Polsce, wszystkośmy postawili na Maryję" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Błagamy więc, umocnij w nas ufność w Twe zapewnienia i pozwól złożyć cały nasz los, całą naszą nadzieję na pomyślność Narodu, w Jej matczyne ręce. Tam bowiem "gdzie panuje wielka ufność ku Niej i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swej potęgi" (Sługa Boży S.W.jw.). Ona "otacza macierzyńską miłością Naród, który wybrał Ją na swoją Królową. Ona go broni w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański". Prosimy więc, dopomóż nam, świadomym powagi chwili, stać przy Niej wobec wszelkich zmian, wobec trudności i niebezpieczeństw, które przeżywa Ojczyzna... Pozwól nam, pełnym niepokoju, zachować niezachwianą wiarę że Ona zawsze jest pośród nas... że wszystkich nas otacza swą macierzyńską opieką" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego")... że zdolna jest ochronić nas od wszelkich nieprzyjaciół: "Potęgą swoją zachować nas od złego. Mądrością swoją napełnić nas i uczyć żyć cnotliwie. Przez swoje miłosierdzie uprosić odpuszczenie wszelkich naszych win i wyjednać szczęśliwą wieczność" wszystkim naszym rodakom...

"Ciebie zaś, o Matko Najświętsza, pokornie prosimy, abyś Ty, która nigdy nie przestajesz miłować wygnańców, synów Ewy, nie odmówiła nam swej miłości i przyjęła hołdy, które pragniemy składać Tobie, a przez Twoje dłonie, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w imię którego jesteśmy Narodem ochrzczonym od lat tysiąca. Prosimy Cię również, Matko Pięknej Miłości, abyś nikomu w Polsce, ani jednemu Polakowi, Twojej miłości nie odmówiła" (Sługa Boży S.W.jw.)... Abyś "nas prowadziła przez trudne drogi naszego historycznego istnienia i wyjednała taką łaskę, żebyśmy z prób nie wyszli słabsi, lecz silniejsi, nie wyszli gorsi, ale dojrzalsi... żebyśmy z prób ateizacji, laicyzacji, materializacji nie wyszli ateistami, materialistami, lecz dojrzałymi chrześcijanami, wyznawcami Bożymi i świadkami Bożych praw" (wg ks.bpa Karola Wojtyły)...

Niechaj nas Jezus na tej drodze umacnia swoim Świętym Ciałem. Niech nas obmywa z grzechów Swoją Najświętszą Krwią, ażeby Jego Boski Dar, Dar Przenajświętszej Eucharystii, nie tonął w mrocznych czeluściach ołtarzy bezużyteczny i zapomniany. I aby nigdy "Chleb Żywota nie przywalała kupa złota" (wg Karola Huberta Rostworowskiego), czuwaj nad nami, Pani nasza, kornie prosimy Cię...

"Boże, Rządco i Panie narodów ! Z ręki i karności swojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną Najświętszej Maryi Panny - Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości... Wszechmogący, Wieczny Boże ! Spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy Jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle Woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować; przez Chrystusa Pana naszego. Amen" (ks.Piotr Skarga SJ).

I "nie wódź nas na pokuszenie obce zdobywać narody,

Racz dać nam własne pożywienie i udziel nam wewnętrznej zgody.

Wybawiaj nas od złego, od niewolniczej sromoty,

Od zdrajców kraju naszego... Daj bojaźń Bożą i cnoty"

"Światłem rozjaśnij każdą myśl,

w serca nam miłość świętą wlej

i wątłą słabość ludzkich ciał

pokrzep stałością mocy swej" (Stanisław Wyspiański).

A nade wszystko, wzmocnij w nas tę nieśmiertelną nadzieję... "Spójrzmy na Polskę - głosił z mocą nasz Prymas Tysiąclecia - a przekonamy się, że w rzeczywistości jest pełna nadziei, najwyższej ufności i mimo wszystko - Polska jest zwycięska"!

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej