wróć do strony głównej


ATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. (napis umieszczony na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bitwie pod Lepanto).reprod. http://michaeljournal.org/juvdm/enseignements/revelations-rosaire/page-01-pl.html

Święto Matki Boskiej Różańcowej jako „święto zwycięstwa Maryi Dziewicy” zostało ustanowione w 1572 roku przez papieża św.Piusa V na pamiątkę zwycięskiej bitwy stoczonej w 1571 roku z flotą turecką pod Lepanto (patrz – KRUCJATY I ZWYCIĘSTWA RÓŻAŃCOWE), co przypisywano modlitwie różańcowej odmawianej w czasie błagalnych procesji po ulicach Rzymu. Mając świadomość, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy przed nawałą turecką, papież nadał mu tytuł święta „Matki Boskiej Zwycięskiej”. Miało ono być obchodzone co roku w pierwszą sobotę października, tj. w dniu, w którym miała miejsce ta słynna bitwa.

Jego następca, papież Grzegorz XIII, w 1573 roku polecił obchodzić to święto w kościołach, które posiadały obraz Matki Bożej Różańcowej w pierwszą niedzielę października i nazwał je imieniem „Matki Boskiej Różańcowej”, podkreślając wpływ nabożeństwa różańcowego na odniesione zwycięstwo.

Początkowo święto to było obchodzone jedynie w kościołach, gdzie funkcjonowały Bractwa Różańcowe. Po kolejnych zwycięstwach nad Turkami odniesionymi pod Belgradem w 1716 roku, papież Klemens XI rozszerzył święto na cały Kościół], nakazując świętowanie tego dnia na całym świecie. Jednocześnie przeniósł je na pierwszą niedzielę października. Natomiast papież Leon XIII nazywany Papieżem Różańca, pod koniec XIX wieku nadał mu własne formularze liturgiczne do Mszy świętej i oficjum oraz podniósł je do godności święta drugiej klasy, a do Litanii Loretańskiej dodał wezwanie: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami”. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 dzień października. Od 1969 roku, oficjalną decyzją papieża Pawła VI, pod stałą datą tego dnia, czyli 7 października, obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.

W modlitwach mszalnych tego święta prosimy Pana Boga, abyśmy rozważając w Różańcu „życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, przez które wysłużył nam wieczne zbawienie”, według tych tajemnic „kształtowali swoje życie i osiągali to, co one obiecują”. Czytania liturgiczne przypominają nam pierwszą tajemnicę: Zwiastowanie, która dała początek następnym oraz ważny fakt z zarania Kościoła: modlitwę Apostołów wraz z Maryją, Matką Jezusa, w przygotowaniu do zesłania Ducha Świętego.

„Szczególnym akcentem zewnętrznym uroczystości ku czci Matki Boskiej Różańcowej, są wspaniałe i nieraz imponujące procesje do pięciu ołtarzy, podczas których odmawiany jest Różaniec, a przy ołtarzach czytane są stosowne słowa Ewangelii. Procesje te zostały u nas wprowadzone dzięki dominikanom, którzy propagowali kult Różańca i zakładali Bractwa Różańcowe po parafiach” (wg Jana Urygi).

Już w 1475 roku na synodzie w Kolonii, Matce Bożej nadano tytuł Królowej Różańca Świętego. Kongregacja do spraw Rytów zezwoliła na używanie go w Litanii Loretańskiej, a w 1883 r. papież Leon XIII nakazał używanie go jako inwokacji w litanii.

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA

o.Stanisław Łucarz SJDziwne to maryjne święto. Dlaczego nazywamy Ją "różańcową", skoro Ona za czasów swego ziemskiego życia różańca nie znała. Co więcej nie znała żadnej z tych modlitw, które my w różańcu odmawiamy. Może znała Ojcze nasz..., ale i tu nie wiadomo czy w wersji mateuszowej - tej naszej (Mt 6,9-13), czy łukaszowej - znacznie krótszej (Łk 11,2b-4).

Na pewno nigdy różańca nie odmawiała. Na co dzień jak każda Żydówka modliła się psalmami i tą najczęstszą, bo codzienną modlitwą Żydów zaczynającą się od słów: Szema Izrael... - Słuchaj Izraelu... (Pwt 6,4-9), która jest i wezwaniem, i wyznaniem wiary, i przykazaniem, i pouczeniem. Obce jej było klepanie jakichkolwiek modlitewnych formuł. Psalmy bowiem modlitewnymi formułami nie są, wynurzają się one z historii Izraela, są jej częścią i modlitewnym owocem Bożych w niej interwencji. Nawet gdyby się chciało, nie można ich od tejże historii oderwać, tak ściśle są z nią związane. Modlitwa Szema Izrael zaś nawołuje w pierwszym rzędzie do słuchania Boga mówiącego w historii, w mojej historii i kochania Go w tejże historii całym sobą oraz do budowania przyszłości swojej i swoich dzieci na Bogu.

Jakże Maryja słuchała, jakże była zasłuchana w Boże wołanie w historii Izraela i swojej własnej... aż usłyszała owe przełomowe dla Niej słowa Archanioła: Chaire kecharitomene - Raduj się obdarowana łaską...

Gdyby klepała formuły pacierzy i walczyła z rozproszeniami, gdyby nie żyła ustawicznymi interwencjami Boga w dziejach człowieka, nigdy by ich nie uchwyciła. W swej modlitwie Maryja karmiła się historią narodu wybranego zawartą w psalmach ciągle otwartą na dalsze spełnianie się Bożych obietnic. Nic więc dziwnego, że jedyna Jej znana modlitwa Magnificat jest w swej istocie psalmem - uwielbianiem Boga działającego w historii narodu wybranego i Jej własnej.

Maryja zapewne dziwi się klepanym różańcom, przy których nasze myśli fruwają sobie niczym niebieskie ptaki i przysiadają na wyimaginowanych gałęziach nie mających z Bogiem i Jego działaniem nic wspólnego. Owszem, zachęcała prostych pastuszków z Fatimy do odmawiania różańca, ale do różańca, którego wzorem jest jej modlitwa i który w modlitwie Izraela ma swoje źródło. Różaniec bowiem nie spadł z nieba jako absolutna nowość. Pojawił się w późnym Średniowieczu jako pomoc dla prostych, nie umiejących czytać i pisać mnichów, którzy nie mogąc modlić się psalmami powtarzali Pozdrowienie anielskie i Ojcze nasz, medytując nad tajemnicami historii zbawienia. Był więc w swej prostocie czymś zastępczym - jakby prowizorką. Niektóre prowizorki jednak okazują się niezwykle trwałe, a bywa że wręcz genialne. Tak stało się i z różańcem. Stopniowo wyszedł on poza kręgi mnichów i upowszechnił się w całym Kościele zachodnim.

Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie pobożności bez różańca. A pewnie znajdą się i tacy, którzy jego nieodmawianie uznają wprost za grzech. Trzeba jednak pamiętać, że Matka Boska Różańcowa różańca nie odmawiała, a mimo to jest jego Matką. Istotę różańca bowiem stanowi to samo, co stanowiło istotę modlitwy Maryi - rozważanie w sercu spraw, które Bóg uczynił i czyni. Tak jak psalmów nie da się oderwać od historii Izraela, tak różańca nie da się oderwać od historii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i przez to Jej macierzyństwo rozciąga się także na tę historię.

Nie jest Ona Matką Różańcową przez to, że powtarzamy dziesiątki razy Zdrowaś Maryjo, bo to tylko zewnętrzna strona różańca. Jest nią natomiast w znacznie głębszym sensie, bo prawdziwy różaniec tętni Jej życiem i życiem Jej Syna. Papież Paweł VI bardzo konsekwentnie unikał tradycyjnego zwrotu recitare rosario - odmawiać różaniec, zastępując go wyrażeniem meditare rosario - medytować, rozważać różaniec. I o to właśnie w różańcu chodzi. Wzywając nas do różańca Maryja zaprasza nas do swego życia i do życia Jej Syna, do życia, które jest Zbawieniem.

Źródło: http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,739,matka-boza-rozancowa.htmlMODLITWY DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Zawierzenie parafii Matki Boskiej Różańcowej

u oo.bernardynów w Żurawiczkach

O Skarbnico Niebieska wszystkich łask, Matko Boga i Matko moja, Maryjo, Pani i nasza Opiekunko! Ty jesteś Córką Ojca Przedwiecznego i masz przystęp do Jego mocy i potęgi. Wierzymy, że w tej świątyni jesteś szczególnie obecna i spoglądasz łaskawie na nas, mieszkańców tej ziemi. Dzisiaj klękamy przed Tobą razem z naszymi przodkami – cieszącymi się chwałą nieba, którzy tak jak my dzisiaj doświadczali, że jesteś światłem, mocą, obroną i nadzieją – po prostu jesteś nam Matką.

Tulimy się dziś do Twojego serca bijącego dla Chrystusa, aby odnaleźć bezpieczeństwo w Twoich ramionach, które matczynym gestem oddają nam Jezusa pod opiekę. Pragniemy Ci, Matko Łaskawa, Opiekunko nasza, zawierzyć całą naszą Parafię.

Okaż swe łaskawe Oblicze, Skarbnico łask, naszym rodzinom. Spraw, aby problemy, z którymi się borykają: brak miłości i czasu dla siebie, bezrobocie, alkoholizm, nieład moralny zostały pokonane siłą dobra i pokoju, która drzemie w sercu każdego człowieka. Uproś Twego Syna, aby w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. Prosimy szczególnie za tych, którzy zapomnieli o Panu Bogu, Kościele i powołaniu do życia wiecznego, którzy postępują i żyją jak poganie choć naznaczeni są znamieniem łaski sakramentu chrztu św. Spraw, aby powrócili do życia w łasce uświęcającej i odkryli w sobie przepiękny dar synostwa Bożego.

Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim matkom i żonom. Ty wiesz, Pani Łaskawa, czym jest macierzyństwo, bo sama byłaś i jesteś Matką. Prosimy, aby matki i żony naszej parafii czuwały i strzegły ciepła domowego, które oparte będzie na wierze w Twego Syna i miłości ewangelicznej.

Okaż swe łaskawe Oblicze ojcom i mężom, aby będąc głową rodziny, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, chronili przed złem i upadkiem moralnym swoich najbliższych i byli autorytetem dla swoich dzieci.

Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim babciom, dziadkom, osobom starszym, chorym i cierpiącym. Przypominaj im, Maryjo – Matko, że dawanie świadectwa i wychowywanie młodego pokolenia nadal jest ich zadaniem i obowiązkiem, a cierpienia i trudności, które towarzyszą ich wiekowi, ofiarowane Chrystusowi, są wielką pomocą dla Kościoła i świata.

Okaż swe łaskawe Oblicze młodzieży i dzieciom naszej wspólnoty parafialnej. To oni będą budować i kształtować już za niedługi czas oblicze tej ziemi i naszej Ojczyzny. Otocz ich, o Łaskawa Matko, szczególnie płaszczem opieki, ponieważ są bardziej niż kiedykolwiek narażeni na zepsucie i zło wkradające się na każdym niemal kroku do umysłów, serc i sumień młodego pokolenia. Spraw, aby ochoczo i wytrwale podejmowali swoje obowiązki jako dzieci, uczniowie i Polacy.

Okaż swe łaskawe Oblicze nad naszą wspólnotą parafialną, która od kilkunastu lat czci Cię jako swą Matkę i Opiekunkę. Pani Łaskawa – Matko Boża Różańcowa, stwórz w naszej wspólnocie taki klimat wiary, który pozwoliłby młodym ludziom – dziewczętom i chłopcom odczytywać swoje powołanie i wejść na drogę służby Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

Spójrz, o Matko, na przygnębiony Twój lud, który wielbi Ciebie i prosi o wyjednanie łaski u Boga. Niech nasza wspólnota parafialna wraz z duszpasterzami i wszystkimi, którzy nawiedzają tą świątynię, pozostanie wierna Bogu i Tobie na zawsze. Amen.

W dniu 6 stycznia 2011 roku, przy okazji poświecenia nastawy ołtarzowej: MB Różańcowej, Św. Franciszka i Św. Antoniego, O. prowincjał Czesław Gniecki zawierzył naszą parafię Matce Bożej Różańcowej poprzez uroczyste odmówienie tego aktu zawierzenia.

Źródło: http://www.zurawiczki.bernardyni.pl/mbrozancowa.phpAkt ofiarowania się całej rodziny Matce Bożej Różańcowej

Mąż:

Do stóp Twoich, o Maryjo, Matko Ukochana i Matko Różańcowa, przychodzi dzisiaj nasza rodzina, aby poświęcić się Twemu Niepokalanemu Sercu. Wypełniając Twoje Orędzie Różańcowe, oddajemy Ci nasze, serca i ciała. Uczyń z nich przybytki Trójcy Przenajświętszej, oczyść je z wszelkiego brudu, z wszelkiej zmysłowości, z wszelkiego grzechu, aby się mogły stać mieszkaniem Boga Samego, gdyż na to zostaliśmy stworzeni i ochrzczeni. Usuń z naszych dusz i serc wszystko, co się nie podoba Bogu, co razi Jego ojcowskie, pełne świętości oko. Naucz nas cnót nazaretańskich czyli wzajemnej miłości i poszanowania oraz cichości, wiernego spełniania obowiązków stanu i poddawania się woli Bożej w krzyżach i przeciwnościach.

Żona:

Przemień nasz dom w prawdziwy Nazaret, w którym Ty, o Maryjo, będziesz nam Panią, Mistrzynią i Matką Najlepszą. Maryjo, z Twojego Serca Niepokalanego,. z tej przystani najwyższej świętości, chcemy czerpać odrodzenie dla naszych dusz, czystość dla naszych serc oraz wszystkie cnoty, miłe Tobie i Jezusowi. Bądź nam, o Maryjo, Przewodniczką na drodze do nieba, prowadź nas do Serca Twojego Boskiego Syna, strzeż nas przed zepsuciem dzisiejszego świata i przed zatrutym tchnieniem jego zmysłowości i pychy. Pod płaszczem Twej matczynej opieki pragniemy przebywać tę pielgrzymkę życiową nie zbaczając z drogi przykazań Boskich i Kościelnych. Obieramy Cię dzisiaj, o Matko Najświętsza, Panią naszej rodziny i naszego domu; oddalaj od nas wszelką nieczystość duszy i ciała, spraw, byśmy coraz bardziej żyli czystością Twojego Niepokalanego Serca. Amen.Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi !!! Amen.

http://www.pulawymbr.parafia.info.pl/

http://parafialaka.rzeszow.pl/o-parafii/matka-boska-rozancowa/

SŁAWIMY CIEBIE, MARYJO

Hymn z Liturgii Godzin na święto NMP Różańcowej

Sławimy Ciebie, Maryjo, Dziewico czysta i Matko

Nosząca w sobie zbawienie, przeszyta mieczem boleści

I wyniesiona do chwały nikomu dotąd nie znanej.

O witaj, pełna wesela w poczęciu Syna Bożego

I w nawiedzeniu Elżbiety, w zrodzeniu Pana, w ofierze

I w znalezieniu w świątyni, o Matko wielce szczęśliwa !

O witaj, pełna cierpienia, gdy Jezus konał w Ogrojcu,

Gdy Go sieczono biczami, zwieńczono z cierni koroną,

Gdy dźwigał krzyż i umierał, o męczenników Królowo !

O witaj, pełna godności przez Twego Syna triumfy,

Przez płomień Ducha Bożego, do nieba wzięta, by odtąd

Przy tronie Pana zasiadać, o wielkiej chwały Królowo !

O pójdźcie, wszystkie narody, by z tych tajemnic różańca

Złocistą uwić koronę dla Pana nieba i ziemi

I Matce pięknej miłości pod stopy złożyć w ofierze.

Niech będzie chwała na wieki synowi Czystej Dziewicy,

Którego z Ducha poczęła, by wolę Ojca wypełnić;

A nam niech święty różaniec przyniesie pokój i łaskę.

„Maryjo, Matko Boża ! Dając nam do ręki różańcowy sznur, pragniesz wprowadzić nas w bogactwo Słowa Bożego rozpoznanego i wcielonego w życie Twoją wiarą. Twoje pełne miłości poznanie Boga, Twoja wiedza o Nim nie ma równych sobie. Dając nam do ręki i do serc różaniec, zamierzasz przeprowadzić nad do poznania Jezusa, do najgłębszej i najsubtelniejszej więzi z Nim... Spraw, Pani, abyśmy mogli patrzeć na wszystko źrenicą Twego Serca. Naucz nas tego przez Różaniec ! Naucz nas z Twego serca czerpać Różańcem skarby wiary, nadziei i miłości” (wg o.Stanisława Przepierskiego OP).


Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej zwanej Pompejańską,

odbierającej cześć w obrazie z Pompejów, które stały się światowym centrum różańcowym. Wszystkie te modlitwy pochodzą z modlitewnika ułożonego przez samego bł. Bartłomieja Longo, wielkiego tercjarza dominikańskiego i inicjatora kultu Matki Bożej Pompejańskiej. On właśnie sprowadził do Pompejów obraz, który w niedługim czasie zasłynął łaskami, a Pompeje stały się miejscem kultu Maryjnego. Obecnie obraz znajduje się w bazylice, która powstała na miejscu małej kaplicy, której bł. Bartłomiej ofiarował obraz. Na obrazie widzimy Świętego Dominika i Świętą Katarzynę u stóp Matki Bożej Różańcowej – Królowej Różańca Świętego

Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego

O, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość na którą, jako Ojciec wszystkich wiernych zasługuje.

Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź Katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. Amen

Modlitwa o zapobieżenie grzechom śmiertelnym

O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei, która brałaś udział w bolesnej męce Syna Swego i w sercu Swoim czułaś gorzkie cierpienia, które on znosił za grzechy ludzi, prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu przedwiecznemu cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego przenajdroższą, ofiaruj Mu także Twoje własne cierpienia, aby raczył dziś zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu na całym świecie. Udziel nam Swego świętego błogosławieństwa ! Amen.

Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan

O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną mistycznego Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką, gdy przez ukrzyżowanie swego Serca, przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.

O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!

O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego. Wysłuchaj, Panno Różańcowa modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.

Źródło: https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/10/06/modlitwy-do-matki-bozej-rozancowej-czczonej-w-obrazie-z-nowej-pompei-zwanej-pompejanska-wszystkie-te-modlitwy-pochodza-z-modlitewnika-ulozonego-przez-samego-bl-bartlomieja-longo/

„By Mnie kochać – trzeba Mnie znać. By Mnie znać – trzeba odmawiać Różaniec. By Mi się podobać – trzeba w Różańcu Tajemnice ze Mną przeżywać. By mieć do tego łaski – trzeba odmawiać Różaniec. Zamyka się koło i wtedy wszystkie Moje obietnice dla odmawiających Różaniec spełniają się” (MB do Barbary Kloss).LITANIA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami.

Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące

Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela

Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego

Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym

Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów

Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające

Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony

Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający

Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a w piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami

Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony

Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca

Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca

Św. Maryjo, Panno najczystsza

Św. Maryjo, Matko i Pani nasza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa: Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Źródło: http://wielbiduszamojapana.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=6„Szczególne związanie tej modlitwy z Matką Bożą nadaje jej ciepły, serdeczny ton, sprawia, że wielu sięga po nią w chwilach trudnych, gdy człowiek niejako odruchowo pragnie matczynej bliskości i pomocy” (Ilustrowana Encyklopedia dla młodzieży).

wróć do strony głównej