wróć do strony głównej


YKAZ SKRÓTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ROZWAŻANIACH„Chwalebna część Różańca ma stać się dla każdego przygotowaniem do szczęściwej wieczności” (MB do Barbary Kloss)Skróty biblijne, Stary Testament:

1-2 Krl - Księgi Królewskie
1-2 Mch - Księgi Machabejskie
1-2 Sm - Księgi Samuela
Ab - Księga Abdiasza
Ag - Księga Aggeusza
Am - Księga Amosa
Tb - Księga Tobiasza
Ba - Księga Barucha
Dn - Księga Daniela
Est - Księga Estery
Ez - Księga Ezechiela
Ezd - Księga Ezdrasza
Ha - Księga Habakuka
Iz - Księga Izajasza
Jdt - Księga Judyty
Jl - Księga Joela
Job - Księga Joba
Jon - Księga Jonasza
Joz - Księga Jozuego
Jr - Księga Jeremiasza
Koh - Księga Koheleta
Kpł - Księga Kapłańska
Krn - Księga Kronik
Lb - Księga Liczb
Lm - Lamentacje Jeremiasza
Mdr - Księga Mądrości
Mi - Księga Micheasza
Ml - Księga Malachiasza
Na - Księga Nahuma
Ne - Księga Nehemiasza
Oz - Księga Ozeasza
Pnp - Pieśń nad pieśniami
Prz - Księga Przysłów
Ps - Księga Psalmów
Pwt - Księga Powtórzonego Prawa
Rdz - Księga Rodzaju
Rt - Księga Rut
Sdz - Księga Sędziów
So - Księga Sofoniasza
Syr - Księga Syracha
Wj - Księga Wyjścia
Za - Księga Zachariasza

Skróty biblijne, Nowy Testament:

1-2 Kor - listy do Koryntian
1-2 P - listy św.Piotra
1-2 Tes - listy do Tesaloniczan
1-2 Tm - listy do Tymoteusza
1-2-3 J - listy św.Jana
Ap - Apokalipsa św.Jana
Ef - list do Efezjan
Flm - list do Filemona
Flp - list do Filipian
Ga - list do Galatów
Hbr - list do Hebrajczyków
Kol - list do Kolosan
J - Ewangelia wg św.Jana
Jk - list św.Jakuba
Jud - list św.Judy
Listy świętego Pawła:
Łk - Ewangelia wg św.Łukasza
Mk - Ewangelia wg św.Marka
Mt - Ewangelia wg św.Mateusza
Rz - list do Rzymian
Tt - list do Tytusa

Skróty nazw zgromadzeń zakonnych

CCD -
CM - Misjonarze św.Wincentego a Paulo (lazaryści)
CMF - klaretyni
CP - pasjoniści
CPPS - Misjonarze Krwi Chrystusa
CSMA - michaelici
CSSP - duchacze
CSSR - redemptoryści
FSC - bracia szkolni
MIC - marianie
MSC - Misj.Najśw.Serca Jezusowego lub Misj.św.Karola - skalabrinianie
MSC - Misjonarki Krwi Chrystusa
MSF - Misjonarze Świętej Rodziny
OCD - karmelici bosi
OCR - trapiści
OFM - franciszkanie śląscy
OFMConv - franciszkanie konwentualni
OSFC, OFMCap - kapucyni
OH - bonifratrzyv OMI - oblaci
OP - dominikanie
OSB - benedyktyni
OSCH -
OSM - serwici
OSPE - paulini
OSU - urszulanki
OVM - wizytki
PSM – księża Najświętszej Maryi z Tinchebray
SAC - pallotyni SCJ - sercanie
SDB - salezjanie
SDS - salwatorianie
SJ,TJ - jezuici
SND – Misjonarze Matki Boskiej Najświętszego Sakramentu
SOCist - cystersi
SSJ - józefici
SSL,CSL – loretanki
SSP - pauliści
SVD - werbiści
TChr - chrystusowcy
ZBM -
ZMBM – Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia

Pozostałe skróty

BO - Bóg Ojciec
PJ - Pan Jezus
MB - Matka Boża
św. - święty(a)
ks. - ksiądz
o. - ojciec (zakonnik)
oo. - ojcowie zakonni
s. - siostra (zakonnica)
ss. - siostry zakonne
m. - matka (przełożona zakonnic)
abp - arcybiskup
abpa - arcybiskupa
bp - biskup
bpa - biskupa
kard. - kardynał
Sł. - sługa
wg - według
jw. - jak wyżej
w/w - wyżej wymieniony(a)
KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego
KKD - Katechizm Katolicki Dorosłych
DOK – Dominikański Ośrodek Kaznodziejski
KRŚ - kwartalnik „Królowa Różańca Świętego”

„Odmawiajmy bracia drodzy tę świętą modlitwę jak najczęściej, jak najpobożniej; odmawiajmy tak, aby stąd była chwała dla Boga, chwała dla Najświętszej Panny, a pożytek dla duszy naszej” (św.Alfons Maria Liguori).

wróć do strony głównej