wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

IECH CIEBIE, PANIE BOŻE, CHWALI WSZELKIE STWORZENIE
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Boże, Dobroci nieskończona, dzięki Ci za to, że "przez krzyż i zmartwychwstanie Twego Syna my wszyscy, cały rodzaj ludzki mogliśmy dostąpić uczestnictwa w Twoim życiu Bożym" (wg "Słowo wśród nas"). Niech chwalą Ciebie wszystkie ludy, "niech sławią Cię z radością wszystkie ziemie. Niech opiewają chwałę Twego Imienia, cześć świetną Ci oddając" (wg Ps 66,1-2)... "O Panie, który jesteś Panem nieba i ziemi... który sam dajesz wszystkiemu życie i oddech, i wszystko; [któryś jest "Bogiem, nie człowiekiem" (wg Oz 11,9)], a który z jednego człowieka raczyłeś wyprowadzić cały rodzaj ludzki" (wg Dz 17,24-26) - bądźże uwielbiony ! "Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś coś miał w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił... Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu...? Oszczędzasz wszystko, bo wszystko Twoje, o miłośniku życia" (Mdr 11,24-26). "Od Ciebie wszystko pochodzi, co z ręki Twojej mamy" (wg 1Krn 29,14), bo "Ty otwierasz rękę i wszystko, co żyje nasycasz do woli" (Ps 145,16)

Tak więc za wszystko bądź pochwalony, Boże nasz nieskończony i przyjmij więc nasze dziękczynienie, naszą radosną pieśń pochwalną, która "jest wzbijającym się w niebo krzykiem wyzwolonej duszy i naturalnie anielskim wyrazem rozmowy z Tobą, Boże" (wg André Frossarda)

"Pochwalony bądź, Panie nasz, ze wszystkimi Twymi stworzeniami" (Tb 8,7), szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświeca. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, o Najwyższy, jest wyobrażeniem... Pochwalony bądź, Panie nasz, przez brata księżyc i gwiazdy (Ps 148,3), które ukształtowałeś na niebie jasne i cenne, i piękne" (św.Franciszek z Asyżu). Niechaj wychwala Cię wszelkie stworzenie świata, bo "godzien jesteś Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twojej świętej Woli" (Ap 4,11) i "bezmiarowi Twej dobroci na świecie zaistniało" (św.Augustyn)... Tyś "stworzył świat i wszystko na nim...

"Boże wszechmocny ! Boże litościwy ! O Boże nieskończenie święty...! Jakże niewyczerpana jest skarbnica Twej szczodrobliwości ! W którąkolwiek stronę stworzenia Twoje zwrócą wzrok, wszędzie widzą dowody Twej miłości i hojności"... "Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą... Z Twoich komnat nawadniasz góry aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleba i wina, co rozwesela serca ludzkie... Drzewa Twoje mają wody do syta... Ziemia jest pełna Twoich stworzeń... Morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych" (z Ps 104)... "Liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Niech zatem chwała Twoja trwa na wieki" (wg Ps 104,24;30), bo "we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie" (Mdr 12,1)... Ach, "któż opowie dzieła potęgi Twojej, Panie i kto mógłby ogłosić wszystkie Twoje pochwały ?" (wg Ps 106,2)...

"Gdybyśmy mieli tyle serc, ile przeklętych i nieszczęsnych duchów bluźni Ci, użylibyśmy wszystkich do wyśpiewywania Twojej chwały i do składania hołdów, których Ci odmawiają ! Gdybyśmy mieli tyle języków, ile jest stworzeń Twoich na świecie, nieustannie głosilibyśmy chwałę Twoją. Prosimy zatem, Boże nasz, pozwól ten brak zastąpić. Pozwól utonąć nam w Jezusie, który jest chwałą nieśmiertelną i który składa Ci hołdy nieskończone. Pozwól nam, Panie, zatopić się i zgubić w sercach Twoich świętych, byśmy, jak Dawid, mogli posłużyć się wszelkim stworzeniem dla chwalenia Ciebie; abyśmy, ile tylko od nas samych zależy, mogli zjednoczyć cały świat w służbie dla Twojej chwały !" (wg M.Oliera).

Niech Ciebie chwali wszystko dzień i noc, kiedy najmocniej pachną kwiaty... Choćby "storczyki, które pełnią swoją służbę, upajając w ciemnościach niebo swoją wonią. Niech modlą się do Ciebie, kiedy ziemia śpi. Niech otwierają swe kwieciste, choć tak skromne serca i śpiewają Ci upajającą chwałę wonią swojej duszy... Bądź uwielbiony przez wszystką roślinność i zieleń, przez wszystkie kwiecie wonne, co modli się Tobie całą swoją duszą, jak umie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). "Niech się weselą niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują radośnie" (wg Ps 95,11-12).

"Wszystko jest dobre samo w sobie, jeżeli w Tobie ma początek" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). Ty bowiem "jesteś szczęściem sam w sobie i do Twojego szczęścia nie potrzebujesz żadnych stworzeń. Sam w sobie jesteś pełnią miłości... a jednak, z niezgłębionego miłosierdzia swego, wciąż powołujesz je do bytu dając im udział w swoim wiekuistym szczęściu", z nadzieją zmartwychwstania, które wysłużył Twój Syn... "Śpiewajmy zatem pieśń nową; śpiewaj ziemio cała" (wg Ps 95,1), że Ty, o "Panie jesteś bardzo wielki" (wg Ps 104,1)... "Niechaj Cię wielbią wszystkie Twoje dzieła" (Ps 145,10) i niechaj Ci dziękuje wszystko, co zaistniało.

"Bądź pochwalony, Panie nasz, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie nasz, przez siostrę wodę (Ps 148,4-5), która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie nasz, przez brata ogień (Dn 3,66), którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie nasz, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami (Ps 103,13-14)... Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (Dn 3,85), i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą" (wg św.Franciszka z Asyżu).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

O Boże... Ojcze nasz, "któryś jest w niebie..." i ogarniasz swoim wzrokiem wszechświat cały... Niebo i ziemię wypełniasz swoją Istotą niezmierzoną i wszędzie jesteś obecny: w Świętych poprzez swoją chwałę, w potępionych przez swoją sprawiedliwość, w sprawiedliwych przez swoją łaskę, w grzesznikach przez swoją cierpliwość... Nie jest Ci obojętny los żadnej mrówki, i żadnego ziarnka piasku, i wszystkiego, co pod niebem, co w wodzie i na ziemi... i każdego z nas, dzieci Twoich, stworzonych na Twój obraz i Twoje podobieństwo... ["W Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (wg Dz 17,28)]... W Tobie, wszyscy staliśmy się braćmi, a więc i dziedzicami Twoich dóbr... Tyś nas wszystkich powołał do zbawienia i do udziału w Twoim królowaniu" (z "Modlitewnika chorych" ks.Juliusza Lasonia)... Za to, niech każda ludzka dusza z serca dziękuje Ci...

Niechaj "uwielbia Ciebie, Panie, upadając na twarz. Przed Tobą, któryś stworzył nas niech zgina swe kolana, albowiem jesteś naszym Bogiem, a my ludem Twego pastwiska, owcami w Twoim ręku" (wg Ps 95,6-7). Niech Cię uwielbia za to, że raczyłeś stworzyć nas na swoje podobieństwo, z ciałem i duszą nieśmiertelną, ze zdolnością zbierania zasług na życie wieczne w niebie... Niech "śpiewa Tobie, Panie nasz, bo uczyniłeś wzniosłe rzeczy i niech to będzie wiadome po całej ziemi" (wg Iz 12,5), bo "w światopoglądzie naukowo-technicznym człowiek jest uważany jedynie za przypadek, za dziwny ślad pyłu kosmicznego, zagubiony wśród ogromnych przestrzeni kosmicznych. Człowiek jest postrzegany jedynie jako zlepek molekuł fizycznych i chemicznych, choć nauka nie jest w stanie wyjaśnić ani jego przeznaczenia, ani świadomości" (wg Henryka Skolimowskiego)...

Ty wiesz, że już Tertulian spostrzegł, iż "modlą się wszyscy aniołowie, modli się każdy byt stworzony, modlą się zwierzęta, a nawet dzikie bestie zginają kolana, gdy wychodzą ze stajni lub z jam, wznoszą głowę ku niebu i chwilę trwają tak z zamkniętymi pyskami, a potem zaczynają ryczeć, jak to jest w ich zwyczaju. Również ptaki, zanim wzbiją się w locie, powoli kierują się w górę ku niebu rozpościerając skrzydła, jakby układały ręce w formie krzyża i szczebiocą coś na podobieństwo modlitwy"... Jakże więc człowiek nie miałby wielbić Cię, Panie, w swojej modlitwie...? "Wszystkie, absolutnie wszystkie istnienia zależą od Ciebie i utrzymywane są Twoją wszechmocą. Jednymi rządzi miłość, innymi sprawiedliwość... [Jakże więc nie mielibyśmy dokonać właściwego wyboru], pod jaką władzą chcemy żyć, skoro pomoc łaski dostatecznej nikomu nie jest odmówiona" (wg św.Faustyny)...

O Boże, "Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swej dobroci odrodziłeś go do nowego życia" (Elżbieta Fulek). "Ty w Jezusie pozwoliłeś nam odczuć, jak bardzo Ci na nas zależy. Jak bardzo kochasz nas... Ty swoją miłość włożyłeś w całą przyrodę i w ludzi, którzy nas otaczają... Ty jesteś Bogiem miłości" (wg o.Phila Bosmansa). "Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni, jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem ze wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę" (E.F.jw.)...

Twoja "miłość jest w delikatnym świergocie ptaków, jest też w łagodnym zefirku, w lekkim wiaterku, w gruchaniu gołąbka, w szemraniu przejrzystego źródełka... Ona jest w duszy, która ten szmer nasłuchuje... Ona jest w ciszy wiernych serc, w radości dobrowolnej ofiary, w słodyczy zaparcia się, w przejrzystości wschodzącego dnia" (PJ do Małgorzaty Balhan), przeto "bądź pozdrowiony, bądź pochwalony o dobry Jezu, Królu i Zbawco nasz ! Błogosławionyś ponad wszystko, przez wszystko i we wszystkim, co istnieje na niebie i na ziemi. Błogosławionyś żarem naszych serc, które kochają Cię i wielbią ponad wszystko", bo

"Ty jesteś święty, Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (Ps 76,15).

Ty jesteś wielki (Ps 85,10).

Ty jesteś mocny,

Tyś jest najwyższy,

Ty jesteś Królem Wszechmogącym,

Ojcze Święty (J 17,11),

Królu nieba i ziemi (Mt 11,23)...

Ty jesteś w Trójcy świętej jedyny, Pan Bóg nad bogami (Ps 135,2),

Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,

Pan Bóg żywy i prawdziwy (1Tes 1,9).

Ty jesteś miłością, kochaniem,

Tyś jest mądrością,

Tyś jest pokorą,

Ty jesteś cierpliwością (Ps 70,5)...

Tyś jest pięknością,

Tyś łaskawością,

Ty jesteś bezpieczeństwem...

Tyś ukojeniem,

Tyś jest radością,

Tyś jest nadzieją naszą i weselem...

Ty jesteś sprawiedliwością,

Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym...

Ty jesteś opiekunem (Ps 30,5),

Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym...

Ty jesteś mocą (Ps 42,2),

Tyś orzeźwieniem,

Tyś jest nadzieją naszą...

Ty jesteś wiarą naszą,

Tyś jest miłością naszą,

Ty jesteś całą słodyczą naszą.

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim, Przedziwnym Panem,

Bogiem Wszechmogącym,

Miłosiernym Zbawicielem" (wg św.Franciszka z Asyżu),

który z nieba roztacza swoje miłosierdzie... Ty, "Wielki Boże, byłeś wczoraj, ale i dziś jesteś ten sam, i po stu latach, i po tysiącu, [bo nigdy się nie zmieniasz] ! Napełniasz sobą nasze mieszkania i całe miasto, i cały świat, i niezmierzone gwiaździste niebo... Ty, Bóg, wobec którego wszystko jest niczym drobny pyłek. Święty Bóg, czysty, sprawiedliwy; Bóg nieskończonej wspaniałości" (wg ks.Romano Guardiniego).

"Niech więc Cię sławią nasze usta. Niechaj wzywają Twego Imienia. Niech głoszą Twoje dzieła pośród narodów świata. Niech Ci śpiewają i grają, rozpowiadając wszystkie Twoje cuda. I niechaj szczycą się Twoim świętym Imieniem... Niech rozważają o Tobie i Twojej wielkiej potędze, szukając zawsze Twego oblicza. Niech pamiętają o cudach, których Ty dokonałeś" (wg Ps 105,1-5). Niech "wszystkie ziemie wykrzykują na Twoją cześć" (Ps 100,1).

"Wszechmogący, wieczny Boże... Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa Pana naszego"

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

O Chryste, "Synu Boży, któryś wyszedł "z łona Ojca", zstąpił na ziemię w łono Maryi Dziewicy... Któryś przyjął na siebie cały grzech i wszystką wrogość rodzaju ludzkiego. Przystałeś na to, że zostałeś zohydzony, opuszczony, zaznałeś osamotnienia i dobrowolnie zrzekłeś się wszystkich przywilejów boskości... Ty poniżyłeś się do ostatecznych granic, aż do śmierci, do nicości, lecz po to, by zwycięsko zmartwychwstać... a potem otworzyłeś drogę, abyśmy mogli pójść za Tobą - bądźże uwielbiony !... Zostałeś uniesiony w chwale, by zasiąść po prawicy Ojca, skąd "wstawiasz się" za nami i wylewasz swego Ducha... Oto, co widzimy i słyszymy zewsząd, w nowym Zesłaniu Ducha Świętego. Na całym świecie ten Duch, który w nas mieszka, wzywa nas w tej właśnie chwili, przyciąga nas, woła nas, abyśmy weszli w pełnię miłości Boga" (wg Ralpha Martina)...

"O Światłości, która rozpraszasz ciemności tej ziemi, bądź pochwalona rankiem i wieczorem przez lud, który odkupiłeś za cenę swojej Krwi. W każdym czasie - wieczorem, podczas ciszy nocnej, rankiem o wschodzie słońca, bądź, Panie, pochwalony z Ojcem i Duchem Świętym" (Jakub z Sarug). Bo "kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swoje Serce ?" (Job 6,17). Kim, że tak bardzo go ukochałeś aż do śmierci krzyżowej ? Przyjmij więc nasze uwielbienie za takie wywyższenie nas, choć nie jesteśmy godni. Przyjmij też radość naszych serc. "Śpiewamy Ci i gramy Ci, rozpowiadając Twoje cuda" (wg Ps 105,2) i Twoją wielką miłość, Panie i Boże nasz...

Ty wiesz, że "trzeba pokochać Ducha Świętego i zacząć odczuwać Jego tajemnicze sprawy... Ducha, który pociesza nie tyle z powodu Twojej nieobecności, ile z powodu naszej nędzy. On bowiem wciąż nawiedza nasze serca. Nigdy nie bylibyśmy pocieszeni po Twym odejściu, Panie Jezu, gdybyś Ty po wniebowstąpieniu nie obdarował nas równocześnie swoją duchową obecnością; gdybyś nie zesłał nam swego Ducha" (wg ks.Kazimierza Pietrzyka SDB) "bez którego tchnienia cóż jest wśród stworzenia ? Jeno cierń i nędze"... Ty wiesz, że "każda dusza musi się nauczyć, jak pozwolić sobą kierować, jak poddawać się kształtowaniu i wygładzaniu przez Bożego Ducha, ponieważ On jest także lekarzem naszych dusz... Chodzi o to, aby dusza już wygładzona i oczyszczona mogła się złączyć i zjednoczyć z Wolą Bożą" (św.o.Pio) pełna wdzięczności dla Pana.

"O słowa słodsze od mleka i miodu, zawsze pamiętajcie o Bogu ! O dusze, które macie Boga, bardziej błogosławione, niż wszystko, co błogosławione; bardziej szczęśliwe, niż wszystko, co szczęśliwe, czegóż wam brakuje ? Co jeszcze może was wzbogacić ? [O łasko Boża, dzięki której] mamy wszystko, ponieważ posiadamy Tego, który wszystko stworzył; który sam tylko nas napełnia, bez którego wszystko, co istnieje, jest niczym" (wg św.Antoniego z Padwy). Chwalmy Go zatem wielkim głosem i śpiewajmy Mu wraz z całym stworzeniem... "O Boże, który żyjesz zawsze i nigdy w Tobie nic nie umiera. Przed początkami wieków, przed wszystkim, o czym można powiedzieć, że stało się wcześniej - Ty jesteś. I Bogiem jesteś, Panem wszystkiego, co stworzyłeś... W Tobie istnieją przyczyny wszystkiego, co niestałe; trwają niezmiennie podstawy wszystkich rzeczy zmiennych, żyją wieczne uzasadnienia wszystkiego, co nieobliczalne i co przemija w czasie" (św.Augustyn)...

"Gdy patrzymy na Twoje niebo, dzieło palców Twoich; na księżyc i gwiazdy, któreś utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego ?" (Ps 8,4-5)... To "Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby swym pragnieniem zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju... Spraw więc łaskawie, abyśmy wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów, a przez to mogli się radować z wyznawania Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca ludzkości". "Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały".

"O Stworzycielu świata, który leczysz nasze zbolałe dusze i stargane nerwy balsamem piękna przyrody... Poszumem wiatru, który przypomina nam tajemnice i stałe działanie Twego Ducha i oddechem każdego stworzenia, który wiedzie do Ciebie, jak do źródła wszelkiego życia... Ty umieściłeś nas wśród gromu i bezmiaru świata w otoczeniu Twych stworzeń i wszystkie stworzenia zwracają się do Ciebie, bo potrzebują Twojej mocy i mądrości" (o.Łucjan Królikowski OFMConv). "Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje Imię wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

O "jakże wielki jesteś, Panie. Jakże godzien, aby Cię sławić. Wspaniała Twoja moc. Mądrości Twojej nikt nie zmierzy... Pragnie Cię sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś. Ty sprawiasz sam, że sławić Cię jest błogo. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie" (św.Augustyn). "Stworzyłeś nas przez miłość, dlatego ona tak bardzo pociąga je" (św.Jan Maria Vianney)...

"Nie mamy na świecie większego dobroczyńcy nad Ciebie, Panie nasz. Dobrodziejstwo stworzenia Tobie zawdzięczamy. Wszystko, co nas otacza, ten śliczny świat ze wszystkimi swymi cudami, dla nas stworzyłeś, o Boże... Gdy pierwszy człowiek popadł w grzech pierworodny, wylałeś za niego do ostatniej kropelki Krew Swoją Najświętszą, aby nas swoją Męką i śmiercią odkupić. Ukryłeś się pod nikłą postacią chleba, by karmić usze nasze na drodze do nieba"... "To nie ziemia, nie człowiek wzniósł się do Ciebie, ale Ty, Panie, zszedłeś na ziemię stając się jednym z nas; podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu...

A uczyniłeś to bezinteresownie, samemu przecież nic na tym nie zyskując, chyba tylko niewdzięczność i obojętność ludzką... Nie mogłeś z tego powodu ani wzrosnąć ani ubogacić się... Byłeś i jesteś na wieki Miłością, która sama sobie wystarcza, a jednak oddałeś się człowiekowi w niezgłębionym porywie i szczodrobliwości, bo tylko Ty kochasz nas "za darmo", z całkowitą bezinteresownością" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ). Ty "nieustannie nam udzielasz swej pomocy. Wielka jest bowiem Twoja ojcowska miłość do nas, którzy z samego zaistnienia jesteśmy powołani do szczęścia w Twoim domu, bo każdy z nas jest bytem wiecznym, bytem nieśmiertelnym" (wg PJ do Anny Dąmbskiej). Przeto "bądź pochwalony, bądź uwielbiony, Boże nieskończony"...

Bądź uwielbiony zwłaszcza za to, że "najwspanialszym ze swoich dzieł w porządku przyrodzonym, uczyniłeś nas, ludzi... Stworzyłeś nas na obraz i podobieństwo swoje, mało co mniejszymi od aniołów... wieńcząc nas chwałą i czcią... wyposażając w bogactwa rozumu, woli i serca, wynosząc ponad świat roślinny i zwierzęcy pięknem, dostojnością, zaletami ciała i duszy... czyniąc nas w całej swej naturze, w całej postawie, w dążeniach i przeznaczeniu - królami stworzeń i błogosławieństwem ziemi" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... ludzi, którzy jesteśmy nicością wobec Ciebie... a "z drugiej strony tak wielkimi, że nic nie może nas zadowolić na ziemi. Zadowoleni jesteśmy tylko wówczas, gdy się zwracamy w Twoją stronę" (św.J.M.V.jw.). Pozwól nam więc "podziwiać Twoją Nadprzyrodzoność...

O Boże, któryś w swojej miłości nie wahał się zniżyć do takich małych stworzeń jak my, by je, bez jakiejkolwiek zasługi z naszej strony, obsypać dobrodziejstwami" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)... bądźże wywyższony ! Bądź "uwielbiony za to, że rozumnym swym stworzeniom dałeś zdolność pragnienia tego, co dobre, a także świętą łaskę".

"Stworzyłeś z ziemi i znów nas jej zwrócisz. Odliczyłeś nam dni i wyznaczyłeś czas odpowiedni oraz dałeś nam władzę nad tym wszystkim, co jest na niej... I uczyniłeś nas groźnymi dla wszystkiego stworzenia, abyśmy panowali nad zwierzętami i ptactwem... Przyodziałeś nas w moc podobną do swojej i uczynił nas na swój obraz... Dałeś nam wolną wolę, język i oczy, uszy i serca zdolne do myślenia. Napełniłeś nas wiedzą i rozumem, o złu i dobru nas pouczyłeś, kładąc oko swe na naszych sercach, by nam pokazać wielkość swoich dzieł... Postawiłeś przed nimi wiedzę i prawo życia dał nam w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarłeś z nami i objawiłeś nam swoje prawa... Wielkość majestatu widziały nasze oczy i uszy, i słyszały okazałość Twego głosu... I każdemu dałeś przykazanie, co do bliźniego... Przed Tobą są zawsze nasze drogi, nie skryją się przed Twoimi oczami" (Syr 17,1-15). Przeto "napełnij, Panie, moje serce Twoją chwałą. Niech Twoja chwała będzie zawsze na moich ustach, a radość Twojego zbawienia w moim sercu" (Neal Lozano).

"Przebudź się chwało nasza, byśmy wśród ludów chwalili Cię i grali Ci pośród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię" (wg Ps 108, 2-6). Każdy "twórca miłuje dzieło swoich rąk, tak samo Ty, o Panie, miłujesz swoje stworzenie. Im dzieło doskonalsze, im podobieństwo bliższe działającemu, tym bardziej je miłujesz" (św.Maksymilian Maria Kolbe)... "Niech więc Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie; niech Imię Twoje opiewa" (Ps 66,4)...

Niech Ciebie "błogosławią ludy i rozgłaszają Twoją chwałę, boś Ty obdarzył życiem nasze dusze, a nodze naszej nie dałeś się potknąć" (Ps 66,8-9). "Niech chwalą Cię, bo jesteś dobry, bo na wieki Twoja łaskawość... bo któż opowie dzieła Twej potęgi, ogłosi wszystkie Twoje pochwały ?" (wg Ps 106,1-2)...

Najświętsza Maryjo Panno, która w Magnificat wylałaś duszę chwaląc Pana swego; która całe swe życie zamieniłaś w jedno pasmo chwały Najwyższego, tak, iż Cię wezwał z ciałem i duszą "do radości swojej" (wg Mt 25,21), prosimy, naucz nas już teraz wielbić Pana Boga, abyśmy potrafili "w niebie składać dziękczynienie. "Niech chwała Pana trwa na wieki" (Ps 104,31). Potrzeba bowiem będzie aż całej wieczności dla wyrażenia podzięki za wszystko, co On dla nas uczynił" (wg MB z Medjugorie).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"Święta Maryjo... Diademie na głowie Najwyższego Króla. Czci najgodniejsza Bramo królestwa Bożego ponad skarb wszelki upragniona, nad niebo wyższa, od aniołów czystsza... Wesele archaniołów, wszystkich świętych Rozradowanie, Czci i Chwało, Słowo i ufności nasza" (wg "Litanii Dominikańskiej")... Pozwól nam chwalić Cię... i daj nam moc świadczenia o miłości Twego Syna. Pozwól "dziękować Temu, który daje życie i sprawia, że ziarno wydaje plon. I który bez żadnej naszej zasługi ogarnął nas łaską, dając nadzieję na szczęśliwą wieczność" (ks.Marcin Jasiński)...

"Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojete, niewymowne Imię Boże, w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza" (PJ do s.Marii od św.Piotra)...

Zechciej, Matko, "pomnożyć naszą niegodną miłość do Niego... Radując się, że wraz z Tobą możemy być nazwani błogosławionymi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Istotnie, wielkie rzeczy uczynił Bóg nam wszystkim ! Ale też wielkie rzeczy przygotował dla nas, abyśmy je pełnili, wcielając w życie Jego plan względem całego świata. Byśmy jak Ty, szukali Go czystym, otwartym sercem, gotowi służyć Mu w pokornym posłuszeństwie i ufności... Oto my, słudzy Pańscy, niechże więc nam się stanie według Jego słowa"... "Póki naszego życia chcemy śpiewać dla Boga i grać naszemu Bogu, póki nam życia starczy. Niech miła będzie Mu pieśń nasza, będziemy radować się w Panu" (z Ps 104).

"Każdy, kto jest do tego zdolny, niech słucha Jego głosu w swojej duszy. Niech woła: "Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, który wszystko mądrze uczyniłeś" (wg św. Augustyna), który nas stworzyłeś, który nam przebaczyłeś, który nas poświęciłeś... Niech cały wszechświat, niebo i ziemia, wołają jednym głosem:

"Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,

Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy,

Błogosławcie Pana niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne,

Błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,

Błogosławcie Pana gwiazdy na niebie.

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,

Błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze,

Błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony,

Błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi,

Błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności,

Błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana,

Niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki,

Błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.

Błogosławcie Pana, źródła wodne,

Błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia,

Błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody,

Błogosławcie Pana, synowie ludzcy...

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy

Błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych,

Błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba,

Pełen chwały i wywyższony na wieki" (wg Dn 3,57-87)

"Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie wykonujący Jego rozkazy... Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego Wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław duszo moja, Pana !" (Ps 103,20-22). "Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze - święte Imię Jego. Błogosław duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach" (Ps 103,1-2).

Nie zapominaj że "władzę błogosławieństwa może uzyskać tylko ten, kto jest zupełnie czysty, kto nie szuka samego siebie, ale chce być całkowicie sługą Boga Żyjącego. Zawsze jednak pozostaje ona władzą Bożą, albowiem wszelkie stworzenie jest "nisko", a błogosławieństwo przychodzi z góry od Najwyższego" (ks.Romano Guardini). Prosimy więc, "ześlij, o Panie, swoje błogosławieństwo na całe stworzenie, gdyż ono żyje przez Ciebie i dla Ciebie żyje... Niech Twe błogosławieństwo spłynie na nasze rodziny, na Kościół nasz, na wszystkich ludzi i na wszystkie stworzenia. Pragniemy, aby to błogosławieństwo objęło cały wszechświat. Aby całe stworzenie powróciło do harmonii z Tobą. Abyśmy wszyscy osiągnęli pełnię, którą nam obiecałeś" (o.Tomislav Vlasić OFM).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej