wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ZIĘKI CI, BOŻE ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY I CAŁY STAN DUCHOWNY
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tak jak Ty, Jezu Chryste, pokonując śmierć, otworzyłeś nam drogę do życia wiecznego; jak zawierzyłeś Ojcu, pragnąc zbawić nas, tak nam dopomóż dziś zawierzyć Tobie, Panie. "Współcześnie bowiem coraz wyraziściej się rozumie, że ludzkości nie da się uratować bez Ewangelii, bez Twego Krzyża i bez pracy Kościoła" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Bo Ty, o Panie, poprzez Kościół, przez jego sługi "sam nauczasz, pomagasz biednym, chorym a także opuszczonym... Ty przez nich nawracasz grzeszników, odpuszczasz grzechy, modlisz się... Poprzez nich mówisz prawdę tym, którzy żyją w błędzie, w fałszu oraz w martwocie. Poprzez nich mówisz prawdę bogaczom, którzy stworzyli sobie bardzo wygodne życie i własny sposób interesownego postępowania: aby nigdy samemu nie stracić, a na wszystkim i na wszystkich zarabiać, zyskiwać.

Poprzez nich mówisz do tych, którzy uważają za najważniejsze chodzenie do kościoła oraz modlenie się, niewiele przejmując się tym, że obok nich są ludzie którzy cierpią albo biedują... Poprzez nich nawołujesz tych, którzy żyją dla siebie, aby żyli dla Boga, a zwłaszcza dla bliźniego; tych którzy się kierują tylko sprawiedliwością, by kierowali się miłością, miłosierdziem i przebaczeniem, [bo to jest miłe Bogu)... Poprzez nich apelujesz do tych, którzy myślą jedynie o swoich interesach albo o swojej chwale, niczym faryzeusze, by w dawaniu starali się być bezinteresowni" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... Poprzez nich wdrażasz swoje Prawo, bez którego nasz świat czeka pewna zagłada. Prosimy więc, umocnij Kościół swój przez kapłanów i przyjmij nasze dziękczynienie za ich obecność w nim... "Ochraniaj tego, na którym spoczywa ta Święta Budowla i owa władza, jaką Ty powierzyłeś mu" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

Dziękując najgoręcej za cały stan duchowny, prosimy jednocześnie "Jezu, Boski Pasterzu, uczyń ich swymi naśladowcami i sługami. Spraw, by dzielili się z Tobą pragnieniem powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę... O Panie, który żyjesz na wieki, by wstawiać się za swoim ludem, otwórz przed nimi nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła i prawdy miłości; by byli solą ziemi i światłością świata. Racz ich umacniać swoją mocą i błogosławić im, bo przecież oni "są od Boga i dla Boga; bo w rękach ich codziennie dzieje się cud Bożej Miłości"...

Umocnij w nich poczucie własnej godności kapłańskiej i przekonanie, że "są mężami Bożymi i jako tacy już nie należą do świata. Niech dusze rozpoznają w nich Ciebie, Boga żywego, i na podstawie tej sakralnej obecności, niech im oddają w swych modlitwach miłość i szacunek... Spraw, aby pamiętali, że Stwórca im powierzył zbawienie ludzkich dusz, dlatego muszą głosić Słowo Boże, pomagać ludziom w drodze do nieba i chwalić to, co dobre a ganić to, co złe" (do Małgorzaty jw.). Zostali bowiem "z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni" (wg Hbr 5,1).

Przyjmij, o Panie, naszą wdzięczność za to, że ciągle są wśród nas; za to, że mimo licznych kryzysów, upadków, buntu zniechęcenia, wciąż trwają na swym posterunku i nie poddają się. Dzisiaj więc "powierzamy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i tych wszystkich, którzy Ciebie naśladują. Bądź dla nich miłosierny. Niech rozpoznają Twe oblicze, niech czują radość i satysfakcję z faktu, że Ty ich powołałeś... Powierzamy Ci tych, którzy mają zmartwienia, przeżywają smutek lub kryzys duchowy. Spraw, aby wyszli z tego bardziej dojrzali duchowo; aby przyjęli swoje powołanie z radością, a swoją służbę sprawowali z miłością.

Pobłogosław ich, kiedy głoszą Twoje słowo. Niech w ich twarzach słuchający rozpoznają Twoje oblicze, a w ich głosie niech usłyszą głos Ojca. I niechaj głoszą Ciebie wszystkim jako Odkupiciela i Zbawiciela, którego słuchać należy" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). Oni zaś niech słuchają zastępcy Twojego, który "reprezentuje na ziemi Majestat Wszechmocnego Boga, bo Twoim Prawem jest posłuszeństwo Autorytetowi, który jest przystosowany do obecnych czasów i zawsze prawomocny; Temu, którego Ty sam ustanowiłeś... Ty, Bóg, najwyższego Władca nad całym ludzkim losem. Pozwól im pojąć, że ten, kto kwestionuje ów autorytet, ten popadł już w czerwone niebezpieczeństwo, które grozi zniszczeniem wiekowej, świętej tradycji. Istnieje bowiem tylko jedna stolica papiestwa... Rzym. Istnieje tylko jeden zastępca świętego Piotra, a kto odważyłby się sprzeciwiać Twojemu Zastępcy, sprzeciwiłby się Tobie, Panie... Tobie... swojemu Bogu... Przeto nich będą Mu posłuszni jak samemu Bogu, gdyż Go prowadzi Boży Duch... Niech wiedzą o tym, że bunt przeciwko Kościołowi; przeciwko papieżowi prawowitemu Następcy, oznacza ten sam bunt aniołów: "Nie będę służyć" (wg PJ do Małgorzaty jw.).

"Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji... Pierwsza słuchaczko Dobrej Nowiny i pierwsza jej zwiastunko... Ty od początku dodawałaś otuchy Apostołom oraz ich pomocnikom do głoszenia Ewangelii, przeto rozbudzaj w sercach kapłanów przekonanie, że na nich w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za nową ewangelizację. Naucz kapłanów rozważać Słowo Boże na modlitwie i gorliwie służyć mu, gdyż "wiara dzisiejszego kapłana, to wiara kapłana, który się modli. W przeciwnym razie, to już nie jest wiara" (Karl Rahner)...

Niech głoszą je z pokorą i zapałem, aby swą zbawczą mocą ogarniało ludzkie serca w Trzecim Tysiącleciu Odkupienia"... "Wyciągnij swą matczyną dłoń nad misjonarzami rozsianymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami; nad wszystkimi, którzy trwają przy ludziach starych, chorych, niepełnosprawnych, sierotach... nad wszystkimi, którzy są zaangażowani w nauczanie, nad wszystkimi, którzy żyją w klauzurze i miłością wypraszają zbawienie światu" (bł.Jan Paweł II)... I od nas wszystkich dziękuj dobremu Panu Bogu za to, że mamy szczęście żyć w sferze ich działania i nieustannie doznawać z ich rąk, posług Bożego miłosierdzia i sakramentów świętych.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Dzięki składamy Tobie, Ojcze, żeś Syna swego "posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem... Za to, żeś wszystko poddał pod Jego stopy, Jego samego zaś ustanowił nade wszystko Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem" (wg Ef 1,20-23)... Za to, że Jezus jest ten sam u Twego tronu, Ojca swego, na Krzyżu i w opłatku Świętej Eucharystii, tak jak i "Kościół, który już tryumfuje w niebie, Kościół cierpiący w czyśćcu i Kościół walczący na ziemi, bo to są trzy jakości tego samego Kościoła"... "Kościoła, który chce pokoju, radości, dobra dusz, zwycięstwa świętej Miłości w sercach... Kościoła, który wyśpiewuje hymn wdzięczności na chwałę swego Stwórcy... Kościoła, który jest odbiciem Mądrości i który żyje w Sercu swojego Boga" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)... Kościoła, który z cierpliwością "przemienia to, co ludzkie w to, co Boże jest" (br.Tadeusz Ruciński FSC)...

Jezu, "Ty powierzyłeś w kapłańskie dłonie budowanie świata i rozszerzanie Kościoła. Ty zleciłeś kapłanom głoszenie radosnej nowiny Zbawiania. Ty chcesz, aby widzieli Ciebie w każdym człowieku, także w ubogim i cierpiącym... aby pragnęli prawdy i dobra" (wg OFM), prosimy więc, racz przyjąć nasze wyrazy wdzięczności za to, że ich w ogóle mamy. I racz "uwieńczyć ich działania takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawiają dusze nieśmiertelne, a niewierzących prowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem... Spraw, by ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali dzięki Tobie, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego" (bł.Jan XXIII)...

"Zechciej wejść do nich, pracować w nich, przetrawić ich i tak wyniszczyć, by już nie ich, lecz Twoja Wola w nich działała" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). Racz ich obdarzyć płomiennym duchem i spraw, aby nie opuszczali się w gorliwości (Rz 12,11). "Niech każdy na wskazanym przez Ciebie miejscu, zapragnie i faktycznie z miłością da całego siebie ludziom, którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością" (wg OFM). Niech każdy "pasie stado Boże, które przy nim jest, strzegąc je nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce... nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem, i nie jak ci, którzy ciemiężą, lecz jako żywe przykłady dla stada" (wg 1P 5,2-3), Panie, dopomóż im...

Niech, odczuwając naszą wdzięczność, staną się "wytrwałymi w Tobie, we wszystkim, co tyczy wiary i podstawowych prawd nauki Kościoła. Niechaj staną się wspaniałomyślni, by mieli za nic swoje biedne, małe wysiłki w Twojej służbie... Niech nawołują wszystkich do wielkiej miłości bliźniego i niech rozpowszechniają różaniec, bo to przysporzy Kościołowi oraz im samym wielu łask, ale niech pamiętają, że dusze dają się pozyskać, jedynie wtedy gdy zetkną się ze świętością, bo są spragnione sprawiedliwości i czystej miłości" (do Małgorzaty jw.)... Niech nasze gorące modlitwy będą nie tylko dziękczynieniem, ale i przebłaganiem za wszystkie ich uchybienia oraz błaganiem o błogosławieństwo dla nich.

"Ponieważ wszystko, co mają otrzymali od Boga, niech wszystko zwrócą Mu w pokornej służbie, pełnej miłości, członkom Jego Mistycznego Ciała... Na tyle bowiem będzie widoczna miłość w nich, na ile będą przekazywać życie Boże innym. Na ile wszystkie członki Mistycznego Ciała za ich przykładem będą "troszczyły się o siebie nawzajem" (1Kor 12,25)" (wg ks.CSMA)... Niech "mocy Twego Kościoła i jego narodzenia z Boga, szukają w ćwiczeniach dziecięctwa duchowego, pokory i miłości bliźniego" (do Małgorzaty jw.). Niech się starają żyć dla Boga i dla ludzi, a tych, co żyją z Boga i z ludzi, niech będzie jak najmniej.

Przyjmij, o Panie, dziękczynienie i prośbę "modlitewną za tych kapłanów, którzy są wystawieni na straszne pokusy... zwłaszcza za tych, co służą ale dla własnej chwały... Za tych, co zwą się teologami, aby strofować i burzyć. Za tych, co się lękają okazać swoją wiarę. Wiele jest bowiem ludzkiej bojaźni, a tak mało prawdziwej miłości... Pomóż zrozumieć wszystkim wiernym, że kapłan nosi znak... Znak swojego Boga... Znak niezatarty, więc jako taki, kapłan ma prawo do szacunku ze strony Twoich dzieci. I nawet błąd albo niewierność niektórych sług Kościoła nie mogą z nich wymazać tego świętego znamienia, jakim Bóg naznaczył ich dusze. Także świętego Kościoła nic nie może skalać, gdyż nie należy on do ludzi, których jedyną własnością jest błąd... Tyle... że Kościół musi pamiętać, iż owszem, święty jest... lecz jedynie dzięki Twojej Świętości, Panie" (do Małgorzaty jw.)...

"Proszę [dziś] was w szczególny sposób - mówiłaś, Matko, w Medjugorie (2.10.11) - abyście nie osądzali swoich pasterzy. Czy zapomnieliście, że to Bóg Ojciec ich powołał ?"...

"O Maryjo, Mistrzyni żywej wiary... Dzięki składamy Ci za współpracę z Jezusem, Twoim Synem... za to, że stałaś się współodkupicielką rodzaju ludzkiego, Matką naszego Arcykapłana, Matką wszystkich apostołów i wezwanych do współpracy dla zbawienia ludzi, Matką wszystkich kapłanów. Matką całego Kościoła, Matką wszystkich kaznodziejów... Pełni wdzięczności chwalimy Cię, bo okazałaś się godną, by Pan powierzył Ci w obecnym czasie plan zbawienia ludzkości" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). I błagamy, byś w naszym imieniu "nieustannie składała podziękę Panu Bogu za tak niezmierną łaskę, że w swej dobroci na naszych drogach poustawiał te słupy świetlane, które nam przyświecają byśmy nie pobłądzili po manowcach; nie opóźniali się w dążeniu do zjednoczenia z Nim" (wg św.Faustyny).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

O Duchu Święty, dawco siedmiorakich darów... Bądź uwielbiony za swe działanie w duszach Mędrców duchownych. Tych, którzy z łaski Twojej "mają niezwykłą zdolność przenikania ludzkiej duszy, charakteru, natury, jak też szczególnych potrzeb i aspiracji jednostki. Tych, których intuicje stają się dewizą... Tych, dla których pokora jest najważniejszą z cnót... Tych, co są w pełni "ziemscy", swobodnie czując się z ludźmi... co myślą ciągle o nich a nie o sobie samych. [Tych, co są wierni i solidarni z narodem]. Tych, którzy mają w sobie miejsce dla innych, co posiadają w swojej duszy rozległe miejsca i domy gościnne... Tych, co nadają się do przemieniania ludzkich sytuacji i potrzeb...

Nikt nie wie, jaką od nich otrzyma odpowiedź, gdyż oni sami dostrzegają potrzeby pytających, wiedząc dobrze, że prawdziwym pytaniem jest sama osoba, a nie jej zapytanie... Tych, którzy mają miłość, współczucie i altruizm; pokorę i wytrwałość... którzy nie stoją ani po prawicy ani po lewicy lecz zdolni są do prowokacji, często zaskakujący i nieprzewidywalni... i zawsze twórczy dla innych" (wg Petera Kreefta)... Niech "Twoje tchnienie przez nich na nowo ożywi malejący płomień Kościoła, by nie zgasł lecz się wzniósł i świecił wszystkim narodom" (wg PJ do Małgorzaty Balhan); "by rosła nasza duma w Chrystusie poprzez nich" (wg Flp 1,25)...

Dzięki Ci, Duchu Święty, za godnych czci kapłanów, którzy się "zachowują święcie i sprawiedliwie, i nienagannie pośród wierzących" (wg 1 Tes 2,10), bo "lud Twój potrzebuje świętych kierowników. Takich, co wiedzą, że świętości nie osiąga się śpiąc na aksamitach... Takich, co rozumieją, że o wartości świętego decyduje zgodność z Twoją Wolą i miłość z jaką obejmuje się krzyż, i pragnienie noszenia go... Bez takich bowiem Pan Bóg stałby się ludziom obcy" (do Małgorzaty jw.)... Takich, których "wola rozpala się pragnieniem, by coraz więcej i coraz lepiej pracować dla Boga, dla zbawienia dusz, czy to przez działalność apostolską, czy przez milczenie i modlitwę życia pokornego i ukrytego... Niechaj więc wszystkie osoby duchowne poddają Bogu swoją wolę i niechaj uwielbiają wszelkie Jego zamiary jakie ma w stosunku do nich. I całą swą istotą niechaj się uniżają, jak przystało stworzeniu wobec Stworzyciela" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez)...

Zechciej oddalić od nich to wszystko, co jest próżne. Niech "sprawowanie poszczególnych zaszczytnych urzędów i obowiązków, kieruje ich uwagę ku temu, by jak najdoskonalej czcić i miłować Boga, jak godnie i odpowiedzialnie troszczyć się o swoich braci i siostry w Chrystusie, jak powściągać chęć podkreślania ważności własnej osoby i podległości innych" (ks.Józef Pyrek SDS). I chroń ich od nadgorliwości, aby "nienawiść grzechu nie doprowadziła ich do pogardy i nienawiści do grzesznika" (wg Georgesa Bernanosa)...

"Kapłan, kimkolwiek jest, zawsze jest drugim Chrystusem" (św.Josemaria Escriva de Balaguer), mimo to "potrzebuje Ciebie, Duchu Święty. Bez Ciebie bowiem nie ma sposobu, by poznać Boga i służyć Mu. Pomóż im zatem zgadzać się ze swoją ludzką nędzą, ze swym pragnieniem, abyś Ty mógł zaspokoić ich. Racz ich napełniać nieustannie i coraz bardziej aby przesiąkli Duchem Bożym, gdyż Bóg sam chce w nich mieszkać i działać w ich posłudze. Duch Boży pragnie spocząć na nich, jak spoczął na Jezusie, by ich prowadzić i nauczać; by ich pokrzepiać i by wstawiać się za nimi. Wszak oni toczą walkę, której stawką jest świat, dlatego ich zadaniem jest poddanie warg, uszu, rąk i nóg - całej swojej istoty, panowaniu Boga i zaangażowaniu się wraz z Nim w tę trudną walkę, z użyciem wszelkich dostępnych im środków, wielkich i małych, by nie zamykać drogi dla Ciebie, Duchu Święty" (wg Ralpha Martina)... I pomóż im pamiętać, że "bycie dobrym kapłanem, nie zależy od posiadanych dóbr czy od inteligencji, ale od tego, co kapłan czyni, co ma w swej duszy i jak wypełnia Wolę Bożą... Może być nawet ostatnim z ludzi w opinii świata, praktycznie nikim... może pracować na najniższych stanowiskach - w obliczu Boga będzie wielki, większy od wszystkich sław...

Boże wszechmocny, Panie "Jezu, wielbimy Cię i dziękujemy za to, żeś wybrał i wychował; żeś posłał pierwszych swoich uczniów z zadaniem głoszenia radosnej nowiny... I dziś bądź uwielbiony we wszystkich swych kapłanach, których posyłasz do współczesnego świata z tym samym zadaniem. Niech wykonają je mocą Ducha Świętego i niechaj głoszą radosną nowinę. Niech wypędzają złe duchy i uzdrawiają chorych. Niechaj wzywają do nawrócenia, dodają ludowi odwagi, niech go prowadzą i niechaj napominają go...

Niech ich wspierają znaki i cuda na potwierdzenie, że są Twoimi. I niech im towarzyszy moc Twojego Ducha... Spójrz na tych, którzy dziś są zmęczeni, rozczarowani, osamotnieni. Niech to będzie okazja, aby powierzyli się Tobie i w Tobie znaleźli wypocznienie. Bądź błogosławiony we wszystkich, którzy przeżywają trudności, bo Ty potrafisz ze wszystkiego wyprowadzić dobro" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)... I niechaj mają świadomość naszej głębokiej wdzięczności za to, że są wśród nas.

"Maryjo, Łaski pełna i Matko łaski Bożej... Otaczaj opieką swoich synów, kapłanów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby się Jezus rodził na nowo w sercach wszystkich wiernych... Wypraszaj kapłanom tę łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy wprowadzą wiele ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem i szczytem ich życia, jak i życia wiernych, nad którymi sprawują pieczę". I zawsze dziękuj Bogu za to, że dał nam ich.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Prosimy Cię Najświętsza Panno, stojąca u tronu Bożego, podziękuj od nas wszystkich za tych prawych kapłanów, "których tradycyjna wiara jest niezłomnie wierna; za tych prawdziwych teologów, co rozpoznają Mądrość i Miłość Bożą... którzy swą wiarę jawnie wyznają, [będąc przykładem dla wiernych], bo kto się boi Pana, ten się boi fałszu i zamieszania. Kto kocha Pana, ten kocha Jego prawa. Kto się Boi Pana, ten miłuje Go w posłuszeństwie wobec przełożonych, w miłości bliźniego, w czystości, w lekceważeniu rzeczy przemijających i znikomych" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

Podziękuj za tych, którzy podobnie jak święty Josemaria gotowi są do "stałej modlitwy w dzień i w nocy; do nieustannej pracy, do ciągłego i miłującego zadośćuczynienia, do rezygnacji ze swojej osoby, z honoru i dobrego imienia, w swym całkowitym poświęceniu służbie Kościołowi, z myślą o losie dusz i o chwale Bożej" (Salvador Bernal)... Za tych, co "uczą miłości poddane sobie owieczki, wszystkimi rodzajami apostolatu... co są głośniejsi niż tłum, aby ich usłyszały i aby poszły za nimi... Za tych, co się starają rozentuzjazmować masy poprzez swój ogień i poprzez swoje nauki... którzy pojmują, co to znaczy być świętym, aby tłum mógł także stać się świętym... bo świętość jest "zaraźliwa" (wg PJ do Małgorzaty jw.).

Wejrzyj, prosimy i na tych, którzy się zagubili i "spraw, aby zasadzki złego ducha nie przyćmiły wśród wiernych wzniosłej chwały i głębokiej czci należnej posłannictwu kapłanów, bo chociaż oni nie są z tego świata, żyją w tym świecie dla szafowania tajemnicami Bożymi" (Sługa Boży Pius XII)... Nie dopuść, by "stawiali społeczne oczekiwania wobec Kościoła ponad naukę i ducha Ewangelii w przeświadczeniu, że w ten sposób uchronią Kościół i zatrzymają w nim wielu ludzi. Biada bowiem, gdyby odchodzących próbowali zatrzymać w nim za pomocą pochlebstwa i poprawiania nauki Bożej, stosownie do gustów współczesnych" (wg o.Jacka Salija OP)...

Niech wiedzą o tym, że "gdyby wierni widzieli, iż kapłani gotowi są do każdej ofiary i że żadna ofiara nie jest dla nich za wielka ani za trudna, albo że żadna modlitwa nie jest dla nich za długa, aby uczynić wszystko dla swoich owieczek, to mieliby dla swych kapłanów i większe poważanie, i należny szacunek... Gdyby wierni mogli się na nich oprzeć i usłyszeć dobre kazanie, i zobaczyć, że sakramenty udzielane są z należną im czcią, pokochali by ich, a wielu chwiejnych odnalazłoby drogę do Chrystusa"... Lecz jeśli "któryś nie posiada serca pasterza, pełnego człowieczeństwa i współczucia, lepiej zrobi, jeżeli zrezygnuje z takiej odpowiedzialności" (wg br.Rogera z Taizé)...

Ty wiesz, Maryjo, że "oni wszyscy pragną być w Twoim orszaku zwycięzców, ale przed nimi piętrzą się różne rodzaje przeszkód; ale uwodzą ich pokusy i mamidła, które zły duch wokoło nich rozsiewa. A jednak zachowują głęboką cześć dla Bożych praw i życie swe oddają na usługi Dobra. Prosimy więc, niech Michał Archanioł stanie się ich siłą. Niechaj ich broni w walce. Niech imię Boże i zawołanie bojowe: "Któż jak Bóg", a także można Twa opieka wiodą ich do zwycięstwa" (OFM). I proś, by pan Bóg przyjął naszą modlitwę za nich.

"Najchwalebniejszy Książę, Święty Michale Archaniele, Wodzu i Przewodniku zastępów niebieskich, Stróżu, Pogromco zbuntowanych duchów, ulubiony sługo Domu Bożego... Ty, po Jezusie Chrystusie, jesteś prawdziwym naszym Przewodnikiem, pełnym nadludzkiej doskonałości i cnoty - prosimy Cię, zwróć swoją moc przeciw zakusom zła nękającym pasterzy. Spraw, aby dzięki Twojej niezrównanej opiece, mogli czynić postępy w świętej służbie Boga. Racz wspierać ich w codziennych zmaganiach, najchwalebniejszy nasz Obrońco, święty Michale Archaniele, aby się stali godnymi obietnic Chrystusowych".

Zechciej "ochraniać ich przed zniechęceniem i smutkiem. Podtrzymuj ich zapał w działaniach apostolskich. Wielość zadań i trosk niech nigdy nie przesłoni im zarówno w świadomości, jak i w dążeniach tego, że przyjaźń z Bogiem jest wartością najwyższą i dlatego, kształtując swój charakter, trzeba osiągnąć wielką moc ducha. Dodawaj im sił i wspomagaj ich starania o to, by mogli oraz chcieli wzajemnie sobie pomagać; by w chwilach próby umacniali się nawzajem oraz skutecznie bronili tego, co jest prawdziwym dobrem dla nich, jak i dla innych ludzi...Uproś im umiejętne odczytywanie i wyjaśnianie znaków czasu, ażeby dzięki temu świat dostrzegał wyraźniej swoją drogę ku zbawieniu i chętnie nią podążał" (ks.Józef Pyrek SDS).

Niech "tworzą jedną wielką rodzinę, zjednoczoną żarliwą modlitwą... Żyjąc na świecie czy w klasztorze, niechaj wspaniałomyślnie noszą codzienny krzyż, z całym oddaniem swego serca... Niech będą jakby jedną duszą w Sercu Jezusa Chrystusa, który ich wybrał spośród tak wielu i Jemu zawdzięczają wszystko to, czym są" (do Małgorzaty jw.). I niech budują, gdziekolwiek są, "Cywilizację Miłości, uznając w codziennych wyborach pierwszeństwo: osoby przed rzeczą, "więcej być" przed "więcej mieć", etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością oraz zasadę: "Zło dobrem zwyciężaj" (bł.Jan Paweł II)...

Niechaj "Eucharystia dla dusz Bogu poświęconych będzie mieszkaniem i przedmiotem ich miłości... i życiem. W niej niech znajdują obraz swoich ślubów zakonnych, tych błogosławionych i świętych więzów, które je łączą nierozdzielnie z Boskim Oblubieńcem... W tej bowiem, małej Hostii okrągłej, cienkiej, gładkiej i lekkiej, widać doskonały symbol ubóstwa" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez)... I niechaj ich otacza nasza bezgraniczna wdzięczność za to, że Boży lud z ich rąk otrzymuje Chleb Życia.

"O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa ! O Matko, która u stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicę, Kościołem na ziemi. [Przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za osobami konsekrowanymi]. Chroń papieża, biskupów, kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana" (PJ do s.Marii Natalii)... I "módl się nieustannie za cały Kościół Boży, który obecnie wije się w bólach porodowych, by z jego łona wypłynęły owoce miłosierdzia" (do Małgorzaty jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Dziękując Ci za Kościół Święty, prosimy Cię "o Jezu, zechciej mu przyjść z pomocą. Podaruj sercom swoich wiernych pokój i wiarę małych dzieci Bożych... Broń Twojego Kościoła, Twojego dziedzictwa... Odnów zagrożoną jego żywotność. Wlej w serca wszystkich Twych Pasterzy jedną i tę samą wiarę, jedną i tę samą pokorę i to samo pragnienie zupełnej jedności, stosownie do posłuszeństwa, jakie są winni Twojemu Zastępcy i jego wskazówkom... Jednakie zaufanie Duchowi Świętemu, który mądrze kieruje każde dzieło dla większego dobra ludzkości... I racz otworzyć ich oczy, aby ujrzały światło prawdy; aby możliwie jak najprędzej odnalazły wiarę swoich ojców i orędownictwo świętych dusz, które Bóg przyjął do swej wspaniałości" (Małgorzata Balhan). Od nas zaś przyjmij tę gorącą modlitwę w ich intencji.

"Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Już na początku świata, przewodząc swoim aniołom, strąciłeś z nieba zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj ich, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą lud oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała... Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swojego Kościoła, wypraszajcie nam siły potrzebne do zwyciężania ataków złych duchów" (wg św.o.Pio)... Niech ta gorąca nasza prośba płynąca prosto z serc, przyczyni się za nimi.

Panie, Ty wiesz, że "Kościół musi ratować świat przez swoją świętość... że celu tego nie osiągnie, jeżeli chce podzielać życie ludzi światowych. [Prosimy więc, przekonaj najwyższych Pasterzy, o tym, że Kościół musi być do usług wszystkich, ale roztropnie i mądrze... Pomóż przywrócić Kościołowi jego święty charakter. Musi on bowiem podejmować świat dusz z delikatnością i wyrozumiałością matki, ale za żadną cenę nie wolno mu być częścią świata, bo to, co z Boga jest, pozostaje Boże. Co zaś pochodzi od świata, należy do świata. I pomóż im powołać do współpracy odpowiedzialnych za jego istnienie w tym świecie pozbawionym równowagi" (do Małgorzaty jw.).

"Boże, który kierujesz swym ludem przez Pasterzy, racz zesłać na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i racz powołać ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu, a także mężnie i pokornie głosili Ewangelię" (wg Elżbiety Fulek)... "Daj sługom Twoim głosić Twe słowo z całą odwagą" (Dz 4,29), "zachęcać i zaklinać jak ojciec swoje dzieci, aby lud postępował w sposób godny Boga" (wg 1Tes 2,11) i przyjmij nasze dziękczynienie za cały stan duchowny.

"Jezu, Ty jesteś prawdziwym rybakiem ludzi, gdyż swoją miłością możesz uzdrowić, wyzwolić, uzdolnić, powołać... Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na papieża, na wszystkich biskupów świata, wszystkich kapłanów, aby z radością sprawowali tajemnice wiary. Niech Twoje błogosławieństwo napełni ich Twoim pokojem i usunie wszystkie przeszkody na drodze. Niech Twoja miłość uzdolni młodych do odpowiedzi na Twoje wezwania, rodzinom udzieli łaski wychowania do powołania, albowiem Ty jesteś Najwyższym Kapłanem, dobrym Pasterzem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen" (o.Slavko Barbarić OFM)... "Błogosław wszystkie dusze, które posłuszne są wezwaniu Odwiecznej Miłości. Błogosław tych, co dzień po dniu, z niewyczerpaną wprost hojnością przyjmują wezwanie Maryi, by czynić to, coś Ty nakazał, Panie nasz" (wg bł.Jana Pawła II)...

"Jezu, Dobry Pasterzu... Wspieraj naszych Pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych" (bł.J.P.II jw.)... Wiemy, że "czekasz na zdecydowaną odpowiedź i czyn. Twoje wezwanie jest wielkim zaproszeniem. Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz, daje radość i szczęście, chociaż to nie jest łatwe" (wg OFM). Przeto błagamy, "spraw, by Kościół Twój w żadnej części świata nie odczuwał braku niezbędnych środków, sprzyjających poczęciu, otoczeniu opieką, kształtowaniu i dojrzewaniu dobrych powołań składanych mu w ofierze. Aby to wszystko się spełniło, prosimy, spraw, o Panie, rozmiłowany w dobru i zbawieniu wszystkich, by nieodparta potęga Twej łaski nie przestawała zstępować z nieba i utwierdzała się w wielu duszach - najpierw jako ciche wezwanie, potem jako ochotne przyzwolenie, a wreszcie jako wytrwanie w świętej służbie" (Sługa Boży Pius XII); aby ich nigdy nam, przenigdy nie zabrakło...

"Otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci i światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół, by byli solą ziemi i światłością świata... Rozszerzaj Twe miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości" (Ojciec Święty Paweł VI), którzy tak wiele mają wdzięczności za każde powołanie.

"Jezu, Królu Chwały... Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości, niechaj więc miłość będzie naszą drogą do Ciebie. Nie dopuść, by ktokolwiek z nas odłączył się od Twego Kościoła" (o.David J.Hermet OFM)...

Królowo Nieba i Ziemi... Twoja królewska godność czyni Cię wielce możną. "W mistycznym ciele Kościoła Ty, Pani, jesteś szyją pełną ożywczych tętnic - szyją, co łączy głowę z ciałem" (o.Jacques Louis Monsabré OP). Ciebie więc, o Jutrzenko Trzeciego Tysiąclecia - prosimy, czuwaj nad rozwojem i wzrostem Kościoła świętego, by mógł coraz skuteczniej wykuwać chwałę Bożą. Czuwaj nad kapłanami i "wspomagaj ich jako najbliższych przyjaciół swego Syna, by mogli się okazać nimi w każdym dniu - w chwilach radości i w chwilach duchowych uniesień; w chwilach cierpienia i dolegliwej samotności, w chwilach radowania się owocami dobra i w czasie, gdy ich serca ogarnia gorycz niepowodzeń i duchowej posuchy" (wg ks.Józefa Pyrka SDS).

Czuwaj nad formowaniem młodych kapłańskich dusz. Dziś "oddajemy Tobie wszystkich profesorów z rektorami na czele, moderatorów, ojców duchownych, wychowawców, wykładowców i wszystkich pracowników uczelni diecezjalnych a także zakonnych, prosząc, by były dla alumnów prawdziwą "Alma Mater", kolebką tak jak Betlejem, tak jak Nazaret był kolebką dla Twojego Syna" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... I racz zanosić nieustanne dzięki w imieniu wszystkich wiernych, składając hołd dobremu Bogu za wszystkie Jego sługi, za cały stan duchowny.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej