wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

IECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Kiedy, o Jezu, modliłeś się przyjąwszy chrzest od Jana, "otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Ciebie w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się "głos Boga [Ojca] pełen potęgi ! Głos pełen dostojeństwa" (wg Ps 28,4): "Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3,22)... "Tak ukazała się święta i prawdziwa Trójca: Ojciec w głosie, Syn w człowieku, a Duch w gołębicy" (wg ks.Zbigniewa Wita). Tak się objawił Bóg w Trójcy Świętej, dlatego "całą mocą wierzymy i bez zastrzeżeń wyznajemy, że tylko jeden jest Bóg prawdziwy: Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy wprawdzie Osoby, ale jedna istota, substancja, czyli natura zupełnie nie złożona... Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn Boży od samego tylko Ojca, Duch Święty od Obydwóch. ["Ojciec - nie uczyniony, nie stworzony i nie zrodzony. Ty, Panie Jezu, Synu Boży - zrodzony z siły rozumu Ojca. Duch Święty pochodzący od Ojca i od Ciebie - z miłości oraz woli Was Obu" (Czcigodna Sługa Boża Maria z Agredy)]; "Ojciec Rodziciel, Syn zrodzony, Duch Święty pochodzący: współistotni i równi sobie, współwszechmocni i współwiekuiści" ("Breviarium Fidei")...

Wierzymy, że "Osoby Boskie nie tworzą trzech bogów. Jak długość, szerokość i wysokość nie tworzą trzech ciał; jak źródło, strumień i rzeka nie tworzą trzech rzek. Jak korzeń, pień i gałęzie nie tworzą trzech drzew; jak kształt, barwa i zapach nie tworzą trzech kwiatów" (o.Jacques Louis Monsabré OP), tak Bóg jest w Trójcy jedyny. Tak "w Trójcy Świętej niepodzielnej, nie ma nic wcześniejszego ani późniejszego, nic, co by było wyższe lub niższe, bo wszystkie trzy Osoby są wieczne, wiecznie równe. Bo Trójca Święta trwa w jednolitości Istoty przy troistości Osób: jeden Bóg w niepodzielnej Trójcy i trzy Osoby w jednolitości Istoty" (wg Czcigodnej Sługi Bożej jw.).

Wierzymy w to, bo w naszej wierze "Bóg z samej swej istoty może być tylko jeden. Bo gdyby był ograniczony przez jakichś innych bogów nie byłby wtedy już Ojcem Wszechmogącym". "To, co stanowi wielkość najwyższą, musi być jedynie i nie może mieć nic sobie równego... Jeśli Bóg nie byłby jeden, to w ogóle by Go nie było" (wg Tertuliana).

"Jeden Bóg w Trójcy - to prawda wiary choć tajemnicza, a przecież bliska. Odrębność Osób, która nie oddala od siebie; bliskość, która szanuje różnice i miłość doskonała - taki jest Bóg w niepojętej wieczności" (o.Błażej Matusiak OP). Dlatego "wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając Istoty" (św.Atanazy) Troistego...

"O Trójco Przenajświętsza; Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiamy Cię i oddajemy hołd Twemu Majestatowi, bezmiarowi i odwieczności Twojego istnienia" (o.Slavko Barbarić OFM)... Ty jesteś jak "bogate źródło obfitej wody z gór, która rozlewa się w szeroką rzekę, by wreszcie zmienić się w jezioro... W tym źródle ukazujesz obraz Boga Ojca, w rzece zaś, obraz Syna Bożego, w jeziorze - Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna i ma tę samą naturę" (Tertulian): "Ojciec jest Źródłem, Syn jest Nurtem, pijemy z Ducha Świętego" (św.Atanazy)... Ty jesteś jak "ametyst błyszczący troistym kolorem: purpury, fioletu i różu. Purpury, która jest barwą mocy i oznacza Ojca Wszechmogącego, Stwórcę i Króla nieba i ziemi. Fioletu, który jest obrazem pokory i oznacza uniżenie się Syna w Jego człowieczeństwie oraz barwy różowej, która jest godłem miłości i wskazuje na miłość Ducha Świętego" (św.Izydor z Sewilli)...

"O Trójco Przedwieczna, Jedyny Boże nasz... Jedyny w naturze a potrójny w osobach" (św.Katarzyna ze Sieny) - wysławiamy Cię ! Pokłon składamy przed "Twoją bezmierną miłością; przed Twym potrójnym szczęściem bez miary" (wg M.V.Bernadot), które wypływa z wzajemnej jedności i wzajemnego upodobania, bo Ty "pojmujesz sama siebie bez hierarchii i stopniowania: Ojciec wie, co wie Syn, a Syn i Duch Święty wiedzą to, co wie Ojciec. Bo Ty miłujesz się wzajemnie jedną i tą samą, niezmierną i wieczną miłością. Istnieje pełna niepodzielna jedność poznania, miłowania i działania; istnieje jedna, bezcielesna, i dzielić się nie dająca Istota prawdziwego Boga, w której zjednoczone są wszystkie doskonałości w stopniu najwyższym i nieskończonym" (Czcigodna Sługa Boża jw.)...

"Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Samemu Bogu cześć i chwała. Błogosławimy Ojca i Syna z Duchem Świętym, chwalimy i wywyższamy Go na wieki. Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy, o Święta Trójco. Jesteś naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszą chwałą, błogosławiona Trójco" (z nowego Rytuału Rzymskiego) nawzajem kochająca się w pełni swej Boskiej chwały. "Dlaczegóż bowiem Osoby Boskie nie miałyby nawzajem adorować się, skoro każda z nich jest istotowo na równi Bogiem, choć jedna dla drugiej w sposób niedościgły i nieporównywalny ? Jakże Duch Święty nie miałby wielbić i podziwiać tego, co przekazał Mu Ojciec, by z kolei On ukazywał to Synowi, a co Ten ostatni, całą swą Bosko-ludzką inwencją zrealizował zewnętrznie aż do granic możliwości ?" (ks.kard.Hans Urs von Balthasar). "Spojrzenie Ojca kontempluje Syna, który kontempluje Ojca - a w zwarciu obu spojrzeń rozbłyska Duch" (Jean Lafrance). Przeto i my adorujemy Ciebie, o Trójco Przenajświętsza...

"O wszechpotężna i Przenajświętsza Trójco ! O przenajsłodsza, niewysłowiona Miłości" (św.Katarzyna jw.) ! "Wielbimy Ojca, Syna i Ducha - Boga jedynego. I choć nie rozumiemy cudu troistości, składamy dzięki, że napełniłaś dusze nasze wiarą. Wierzymy więc i chcemy wierzyć bardziej niż ktokolwiek. Mamy nadzieję i chcemy jej mieć więcej niż ktokolwiek. Kochamy i pragniemy kochać bardziej niż ktokolwiek" (wg św.J.E.jw.). Ty bowiem jesteś, "Trójco Święta, Ogniskiem Miłości płonącym wiecznie jak krzew Mojżeszowy na puszczy... Światłością tego Ognia jest Syn, a Duch w postaci ognistych języków, to iskry ogniska, które padając na serca ludzkie rozszerzają pożar Boży po całym świecie. W tym ogniu spala się wszystko, co jest tylko słomą, a oczyszcza to wszystko, co jest złotem... Dusze promienieją Bożym światłem z Bożego ogniska. Ogień łączy nasze płomyki, które jednoczą się z ogniem Miłości. I tak powstaje jeden Ogień Boży. Ogień, co nigdy nie wygasa i który jest światłością wszystkich ludzi" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

Przeczysta Matko Boża i nasza Matko droga... "Po Trójcy Świętej Pani wszechrzeczy, po Paraklecie, Tyś Pociechą jest najwyższą" (św.Efrem). "Ty jesteś białą liliją Trójcy Przenajświętszej: wszechmocy Ojca, mądrości Syna, miłości Ducha Świętego, jak żadne inne stworzenie", bo "Trójca Święta promieniuje jedynie w czystych sercach" (PJ do Małgorzaty Balhan). Dzisiaj więc, "Pani umiłowana, my pozdrawiamy Cię, bo Pan jest z Tobą, jako Twój Stwórca i Odkupiciel, Najlepszy Ojciec, Syn Umiłowany i Duch Ożywiciel... Pan jest z Tobą potęgą swej miłości i miłosierdzia, wszechmocy i niedostępnej światłości. Pan jest z Tobą w całym swym dziele odkupienia, uświęcenia i zbawienia ludzi. Pan jest z Tobą, gdyż uczynił Ci wielkie rzeczy, wybrał Cię, uświęcił, z duszą i ciałem przyjął do nieba i uwielbił chwałą swego królestwa...

O, najszczęśliwsza po Bogu, nigdy nie poddana szatanowi, wolna od grzechu i wszelkiego zniewolenia, będąca Przybytkiem Trójcy Przenajświętszej i zawsze ukryta w Bogu" (o.Szymon Niezgoda OP) - poprowadź nas przed tron Boga Trójjedynego, abyśmy mogli chwalić Go i nieustanną cześć oddawać za samo to, że jest. "Każda bowiem z trzech Osób Boskich jest we właściwy sobie sposób zaangażowana w dobro człowieka. Jesteśmy ogarnięci i przepełnieni miłością Bożą, tym trójjedynym darem" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ)...

On nas powołał do świętości, wprowadził na szlak zwycięstw nad złem, ażeby grzechy nasze i wady powypędzać, by zakwitło miłością nasze rodzinne szczęście; by oczy dzieci i młodzieży były ufne i czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą", prawdziwe życie w Bogu. Bądź więc łaskawa złożyć od nas hołd całej Trójcy Przenajświętszej i nasze uwielbienie: Bogu wiecznemu, do którego należą wieki za życie, jakim nas obdarzył, a które trwać będzie bez końca. Synowi, który jest początkiem i końcem wszystkiego za to, że poprzez swoje przyjście połączył niebo z ziemią. Duchowi Świętemu, Miłości Odwiecznej za to, że mieszka w naszych sercach i nas jednoczy we wspólnotę dzieci Bożych. I zechciej nam uprosić łaskę zbliżenia się do Boga, jak uprosiłaś u Jezusa cud w Kanie Galilejskiej (J 2,3-9). "Do Niego bowiem można dojść, ale tylko przez Ciebie" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)...

"Bądź błogosławiony wieczny władco, żywy Boże,

Ty, który byłeś zawsze, sprawiedliwy Sędzio,

Zawsze dobry i miłosierny Ojcze !

Dla Ciebie teraz i zawsze uwielbienie,

Chwała, cześć i wspaniałość

Poprzez Twoją okrytą słońcem Córkę,

Naszą wspaniałą Matkę !" (z objawienia MB w Marienfried)

"O Boże nasz, o Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiamy... Dopomóż nam zapomnieć siebie samych, abyśmy mogli zamieszkać w Tobie nieporuszeni i spokojni, jakoby dusze nasze były w wieczności. Oby nic nie zmąciło naszego pokoju i nie wyprowadzało nas z Ciebie, nasz wieczny Boże, ale aby każda minuta pogrążała nas coraz głębiej w Twoje tajemnice... Uspokój nasze dusze. Uczyń w nich Swoje niebo. Swoje mieszkania umiłowane i miejsca Twego spoczynku. Obyśmy nigdy nie pozostawili Ciebie samego, lecz byśmy cali byli tam, żyjący wiarą, adorujący... cali oddani wyłącznie Twojej twórczej działalności" (wg s.Elżbiety od Trójcy Świętej)...

"Tobie cześć, Tobie panowanie, błogosławiona Trójco ! Tobie chwała i moc na wieki wieków. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, błogosławiona Trójco" (z nowego Rytuału Rzymskiego). "Niech ludzie uwielbiają Ojca, niechaj miłują Syna, niech dadzą opanować się przez Ducha Świętego, abyś Ty, cała błogosławiona Trójco, mogła przebywać w nas" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). Niech "uwielbienie, chwała i dziękczynienie wznoszą się w górę, ku Ojcu Niebieskiemu, w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało" (wg ks.CSMA).

"Niech będzie uwielbiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On zrodził nas, byśmy się stali nowymi ludźmi. W swoim wielkim miłosierdziu przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa udzielił nam żywej nadziei na uczestniczenie w nieskończonym dziedzictwie, które zgotowane jest dla nas w niebie. [On "pragnie nas przyciągnąć nas ku sobie, aby napełnić swoim nadprzyrodzonym życiem"]. On zachowuje wiarę w nas, abyśmy osiągnęli zbawienie" (o.David J.Hermet OFM)... Przeto niech będzie wysławione Jego "miłosierdzie, które tak piękne jest, szerokie, drogocenne... Piękne, gdyż nas oczyszcza z grzechów, które nam zniekształcają dusze... Szerokie, ponieważ w miarę upływu czasu rozciąga się na dobre uczynki i drogocenne, gdyż prowadzi do zażywania rozkoszy życia wiecznego" (św.Antoni z Padwy). Niech będzie uwielbiony Bóg "Ojciec, który wyzwala nas, abyśmy mogli uczestniczyć coraz bardziej świadomie w Jego własnym, trynitarnym życiu miłości, zjednoczenia i wzajemnego obdarzania" (Ralph Martin)...

Ojciec nasz... jak to pięknie brzmi, gdyż w słowach tych jest wyrażony ten najpiękniejszy przymiot Boży, który góruje nad wszystkimi przymiotami: wszystkie inne tłumaczy, wszystkie przyzywa i harmonijnie jednoczy".

"Ojcze niezmierzonego miłosierdzia, wysławiamy Cię w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszą Matkę, świętego Michała Archanioła, wszystkie chóry aniołów i rzesze świętych oraz przez święte dusze czyśćcowe" (ks.CSMA)... Bądź uwielbiony, Boże, Ojcze nasz, bo jesteś "Panem nieba i ziemi, Panem królestwa niebieskiego, Panem świata duchowego: prawdziwego życia, prawdziwej miłości, wiedzy, zrozumienia, szczęścia, potęgi, królestwa nieskończonego, nie ograniczonego ani czasem, ani miejscem, istniejącego w Tobie; istniejącego dzięki Tobie w potędze Twej miłości" (wg Anny Dąmbskiej)...

"Przez miłość, z jaką rozświecasz nad nami światłość swego oblicza, pozwól nam zbliżyć się ku Tobie przez świętość i przez cnotę". Pozwól uwielbiać Twe miłosierdzie, które objawia się już od stworzenia świata... "Ojcze Niebieski, który tak mało od nas chcesz, a tak wiele nam dajesz". "Ojcze nasz nieskończenie dobry, który gorąco pragniesz rozszerzyć Twoje królestwo miłości w sercach swoich stworzeń. Dla Twej radości i szczęścia, prosimy, niech się spełnia święta Wola Twoja, abyś był znany i kochany - czczony przez wszystkich ludzi".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

O Jezu, który "jesteś naraz Bogiem i człowiekiem" (bł.Karol de Foucauld) ! O "Serce Trójcy Przenajświętszej...! Przyszedłeś, jako owoc miłości Ojca do świata. Narodzony z wielkiej Miłości, by rodzić miłość... Przyszedłeś - jako blask Ojcowskiej doskonałości" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). "Wyszedłeś z Ojca jak blask ze światła, jak słowo z ust, jak mądrość z ducha, a tylko Ojciec wie, w jaki sposób Cię zrodził i w jaki sposób Ty z Ojca zrodziłeś się" (wg św.Izydora z Sewilli)... Ty otrzymałeś "Serce z Ojca. Ojciec ma Serce, więc i Tobie, Synowi - Serce dał" (wg Sługi Bożego S.W.jw.)...

"W Tobie Bóg kocha na sposób ludzki, na sposób ludzki cierpi i raduje się. A ludzka miłość, ludzkie cierpienie i ludzka godność w Tobie nabierają wielkości i mocy Bożej" (wg bł.Jana Pawła II). "W Tobie jest połączone "Bóstwo z człowieczeństwem, Stwórca ze swym stworzeniem, moc Bóstwa ze słabością człowieczeństwa i wszechpotęga Stwórcy z niemocą stworzenia; doskonałość Bożej natury z niedoskonałością ludzkiej istoty, nieskończoność ze skończonością" (o.Dominik Wider OCD)...

"Ty jesteś Światłem światłości, Synem odwiecznego Ojca, tożsamością Jego Istoty. Jesteś jak On, wieczny i nieskończony. Jesteś Mu równy w Istocie i w doskonałościach, albowiem jesteś w Nim jednym Bogiem i jednym najwyższym Majestatem" (MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy); "stanowisz jedno z Ojcem... Ma to znaczenie, kiedy się pamięta, kim jest Ojciec. Wtedy moc i potęga Ojca udziela się Synowi" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka)...

"Nie ma nic piękniejszego, nic głębszego, nic bardziej miłego, nic rozsądniejszego, bardziej odważnego i bardziej doskonałego niż Ty, o Jezu Chryste. I nie tylko nie ma nic takiego, ale nic takiego nie może istnieć... A gdyby ktoś nam dowiódł, że jesteś poza prawdą, i gdyby rzeczywiście prawda była poza Tobą, mielibyśmy ochotę pozostać raczej z Tobą niż z taką prawdą" (wg Fiodora Dostojewskiego), najmilszy Panie nasz... Ty jesteś osią i centrum naszego życia ludzkiego ! "W Ciebie wpatrzone są oba Testamenty: Stary - jako na swoje oczekiwanie, Nowy - jako na swój wzór, oba - jako na swoje centrum" (wg Blaise Pascala)... Ty, któryś jest "szczęśliwy w sobie i niewymownie wyniosły ponad wszystkim, co poza Tobą istnieje i da się pomyśleć" (wg konstytucji soborowych) - przygotowałeś dla nas "łaskę królestwa Twego, które jest "zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka" (św.Grzegorz z Nazjanzu)... królestwa Prawdy, Łaski, Życia, Świętości i Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niechaj więc serca nasze składają Tobie hołd. Niech uwielbiają Cię do końca swoich dni.

Bądź błogosławiony Synu Boży, któryś się poświęcił,

Krwawiący Baranku, Królu pokoju, drzewo życia,

Nasza Głowo, bramo do Serca Ojca,

Wiekuisty, urodzony z żywej istoty, panujący w wieczności !

Tobie teraz i zawsze władza i wspaniałość,

I wielkość, i uwielbienie, i odkupienie, i chwała

Poprzez Twoją Niepokalaną Rodzicielkę,

Naszą cudowną Matkę !" (z objawienia MB w Marienfried)

O Jezu, Słowo Przedwieczne, które stało się ciałem (J 1,14)... O Chryste, który "jesteś Miłością ! Synem Niepokalanej Dziewicy, Oblubieńcem Dziewic, Mocą słabych, Światłością dusz, ich życiem, ich Nagrodą i Celem... Odkupicielem i naszym Wynagrodzeniem" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez) - bądź uwielbiony za to, że uczyłeś nas jak mamy żyć, by "nie ześrodkowywać życia na sobie samych, ale kierować je ku Bogu; jak nie należeć do siebie, ale do Boga i w jaki sposób mamy dokonywać przemiany... Bądź uwielbiony za to, że Ty nas wzywałeś nieustannie do nawrócenia i przebaczenia" (wg Ralpha Martina)... Bądź uwielbiony za to, że "w Tobie mamy śmiały przystęp do Ojca" ( 3,12). Przez Ciebie Bóg objawił nam cudowne obietnice. "W Tobie powiedział światu wszystko, tak że nie trzeba już oczekiwać innego objawienia" (wg św.Jana od Krzyża)..

"Bądź uwielbiony w Ojcu i Duchu Świętym ! Bądź uwielbiony od żłóbka betlejemskiego, aż po Twój Krzyż i Mękę konania... Niech serca nasze staną się wolne, abyś Ty zawsze, Panie, był na pierwszym miejscu; niech ustąpią fałszywe bożki i wszystko, co angażuje nasze serca... Bądź błogosławiony, Jezu, w Bogu Ojcu, w jedności Ducha Świętego, bo Ty wybrałeś nasze ciała na Twoje mieszkanie. Obdarz nas łaską głębokiej świadomości, że to jest prawda, abyśmy żyli w niej nieustająco" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). I "choć upadłyby wszystkie królestwa ziemi, wszystkie mocarstwa i potęgi, jedno tylko królestwo... Twoje królestwo, o Chryste, na pewno się utrzyma, gdyż jest wyrazem największych tęsknot i pragnień ludzkości" (wg Sługi Bożego S.W.jw.).

"Zechciej odsunąć od nas, Jezu, wszystko, co nam przeszkadza abyśmy mogli się zanurzyć w tajemnicę Twojego życia w Ojcu z Duchem Świętym... Nie pragniemy jej zrozumienia, ale pragniemy w niej i według niej żyć" (wg o.S.B.jw.).

"O Trójco Przenajświętsza, Boże Najwyższy, Najłaskawszy, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Boże jedyny, ufamy Tobie ! Nauczaj nas i kieruj nami; podtrzymuj nas, Ojcze Niebieski. Przez Twoją moc nieskończoną, zechciej ustalić pamięć naszą w Tobie i racz napełnić ją Twymi Boskimi myślami... O Synu Jednorodzony, Twoją odwieczną Mądrością oświeć nasze umysły, udziel im poznania Twojej najwyższej Prawdy, a naszej własnej niskości. O Duchu Święty, który jesteś Miłością Ojca i Syna, Twoją niezrównaną dobrocią racz przenieść naszą wolę, umieść ją w Twojej i zapal ogniem Twojej miłości". "Wybaw nas, ocal nas i odnów nasze życie, o błogosławiona Trójco" (z nowego Rytuału Rzymskiego).

"Wielbimy Cię i cześć Ci oddajemy. I chociaż nie jesteśmy godni wielbić Ciebie i chwałę Ci oddawać, wielbimy Ciebie całym sercem, duszą, rozumem i wolą. Pragniemy całkowicie zanurzyć się w tajemnice życia, tajemnicę miłości, tajemnicę miłosierdzia i przebaczenia. Pragniemy pojąć sercem, że Ty, o Trójco Najświętsza, jesteś obecna we wszystkich stworzeniach i w każdym człowieku. Niech zatem serca nasze zadrżą z wielkiej radości; niech dusze śpiewają w zachwycie... Niech całe nasze życie stanie się dowodem Twojej obecności" (wg o.S.B.jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Ty wiesz, o Boże, iż "najtrudniej jest uwierzyć w Ducha Świętego. Nie ma On bowiem żadnej swojej ziemskiej historii, o którą jakoś mógłby się zaczepić nasz mizerny rozum. Bo my szukamy wszędzie tego, co dotykalne" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka)... Dlatego dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam świadectwo swego istnienia w Trójcy Świętej, nad brzegami Jordanu (Mt 3,16-17)...

"O Trójco przedwieczna ! Tyś jest bezdennym oceanem, w którym się zanurzamy, a im więcej Cię znajdujemy, tym więcej Cię szukamy. O Tobie nigdy nie można powiedzieć: dosyć ! Dusze, napawające się Twoimi głębiami, pożądają Cię bezustannie, ponieważ ustawicznie są Ciebie spragnione - Trzech Osób Boskich, które razem "są jednym Bogiem, jedną istotą, jednym światłem, jedną miłością, jednym życiem i jednym natchnieniem" (Jean Lafrance). "Największą bowiem tajemnicą jest Twoja absolutna jedność przy zachowaniu różnorodności" (wg ks.Andrzeja Przybylskiego) - troisty Boże nasz...

"O Trójco Wiekuista, która w światłości swojej ujrzałaś godność rodzaju ludzkiego" (św.Katarzyna ze Sieny)... O Ojcze, Synu i Duchu Święty... O Boże jedyny, Tobie chwała na wieki... "Ty nas stworzyłeś aktem mocy swojej. Tyś nas odkupił w nadmiarze swej dobroci. Tyś nas uświęcił tchnieniem swojej łaski. Strzegłeś nas Opatrznością swoją i sam z miłości ku nam, przeznaczyłeś do uczestnictwa w swojej chwale" (wg "Modlitewnika Apostolstwa Dobrej Śmierci")...

Ty dałeś światu "Ducha swojego, który w nim działa zawsze... Wraz z Ojcem i Synem dał początek stworzeniu i historii zbawienia, a wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa rozpoczął nową erę swojego działania. Bo owoce Jego zstąpienia to: otwieranie się dusz ludzkich na Ciebie, Boże nasz, znikanie barier językowych, rodzenie się braterstwa pomiędzy narodami... Duch Święty sprawia swoim tajemniczym działaniem, że zawsze młode wartości: braterstwo, pokój, miłosierdzie, umiłowanie prawdy - triumfują każdego dnia. Tam gdzie dociera Duch Święty, wszystko odradza się i przemienia" (wg bł.Jana Pawła II)... "Zawsze przychodzi do nas z Twojej Bożej miłości. Dlatego dzień po dniu jesteś obecny we Mszy Świętej, by spełniać ofiarę bezkrwawą na ołtarzach świata" (o.David J.Hermet OFM).

"Dzieło Trzeciej Osoby Twojego Bóstwa dokonuje się bez rozgłosu i człowiek często go nie dostrzega. Dla Ciebie, Boże, jest to jednak bardzo odpowiedni sposób, byś mógł przebywać nie tylko w tabernakulum, ale również w duszach wszystkich, którzy znajdują się w stanie łaski. W nich bowiem ustanawiasz swój Tron i tam zawsze przebywasz jako prawdziwy Ojciec, który kocha, chroni i zawsze wspiera swoje dziecko" (wg BO do m.Eugenii Elżbiety Ravasio)... To światło Ducha Świętego "sprawia, że możemy lepiej pojmować Trójcę Świętą; że dostrzegamy w Niej współdziałanie dla naszego dobra i szczęścia... że pełniej rozumiemy, iż jesteśmy zewsząd i w każdym czasie otoczeni Twoją potrójną miłością; że Ty oczyszczasz nas i nasycasz prawdziwym szczęściem" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ). "Bądźże więc uwielbiony, Boże w Trójcy Jedyny, w swym niezgłębionym miłosierdziu przez wszystkie ludzkie pokolenia aż do skończenia świata i poprzez wieczność całą"...

Bądź pochwalony "Duchu, który jesteś miłością Ojca i Syna; którego Serce jest z Serc Ojca i Syna, a te trzy Serca są jednym Sercem, bijącym wzajemną miłością. Z tej miłości żyjemy, w niej poruszamy się i jesteśmy" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... Niech wzrasta w nas to przekonanie, że Ty "jesteś Osobą, przeto nie można Cię traktować jak powietrze, energię, czy wewnętrzne natchnienie... To prawda, żeś objawił się jako gołębica, byłeś w płomieniach ognia i wiałeś jak najsilniejszy wiatr, ale Ty nie jesteś gołąbkiem, nie jesteś ogniem ani wiatrem. Jesteś Osobą, z którą można rozmawiać i do której można wznosić swe prośby" (ks.A.P.). I za to uwielbiamy Cię w Istocie Trójcy Świętej...

"Duchu Święty, Boże, który oświecasz serca i umysły nasze" blaskiem tak jasnym, jaki widzieli apostołowie na górze Tabor (Mt 17,2), dzięki Ci dziś składamy za to, że "mieszkasz w nas (J 14,17; 1Kor 3,16; 6,19-20); że jesteś sprawcą w nas narodzenia do życia Bożego (J 3,5); że nas prowadzisz do poznania całej prawdy (J 16,13), dajesz nam łaskę wiary (1Kor 12,3) i rozlewasz w nas miłość Bożą (Rz 5,5)... Za to, że w nas umacniasz nadprzyrodzoną nadzieję (Rz 5,5; 15,13), że nam udzielasz charyzmatów dla dobra Mistycznego Ciała (1Kor 12,7; Ef 4,7) i że udzielasz nam przebaczenia grzechów (J 20,22-23)... Za to, że jesteś dawcą światła i mocy w różnych sytuacjach (Łk 12,12; Dz 1,8) i że prowadzisz nasze ciała do zmartwychwstania (Rz 8,11)" (wg ks.Ambrożego CSMA)...

"Duchu prawdy, bez Ciebie pozostajemy w błędzie. Duchu miłości, bez Ciebie zimni jesteśmy jak lód. Duchu namaszczenia, bez Ciebie pozostajemy oschli. Duchu życia dający życie, bez Ciebie my, niegodni, pozostajemy w śmierci" (wg o.Aurillona)

"Bądź błogosławiony, wieczny Duchu,

zawsze pełen świętości, wiekuiście działający w Bogu !

Ty, morze ognia, od Ojca do Syna,

Ty, szumiąca nawałnico,

Ty, który wlewasz siłę, i światło, i żar

W członki naszego żywota.

Ty, wieczny płomieniu miłości,

Duchu Boży formujący się w żywych istotach.

Ty, czerwony strumieniu ognia

Od wiecznie żyjących do śmiertelnych !

Tobie teraz i po wsze czasy władza i wspaniałość, i piękność

Poprzez Twą ukoronowaną gwiazdami Oblubienicę,

Naszą cudowną Matkę ! " (z objawienia MB w Marienfried)

O Duchu Święty, który przyszedłeś, "ażeby nam pomagać, dodawać nam odwagi, zachęcać nas, przyciągać, żywić nas i prowadzić... aby się łączyć z naszym duchem, słabym i pogrążonym w mroku; by nam pozwolić poznać przekraczającą wszystko miłość Ojca do nas, poznać w sposób poruszający nasze uczucia i wspomnienia, nasze minione przeżycia i obecne obawy - bądźże pochwalony... Duchu, który wchodzisz w ścisły kontakt z naszym duchem, który w nas działasz tak delikatnie, by nas uzdrowić, wyzwolić, i pomagać... a przede wszystkim, by nam objawić otrzymany Dar: mieszkających w nas Jezusa i Ojca" (wg Ralpha Martina) - bądź przez nas wszystkich wiecznie uwielbiony !

To "z Ciebie, Duchu Święty, Pana i Dawcy życia, rodzimy się do nowego życia łaski, przez Ciebie możemy uwolnić się od wszystkich grzechów. Ty nas uświęcasz w Prawdzie, pieczętujesz naszą wiarę w Sakramencie Bierzmowania, rozlewasz na całą ludzkość żywą wodę tryskającą z boku Chrystusa" (o.D.H.jw.). I choć Twoja obecność najczęściej jest ukryta, choć "tajemniczo i wewnętrznie raczysz udzielać się komu chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz; choć działasz cicho i intymnie" (wg ks.A.J.jw.) - wiemy, że "będąc w komunii z Tobą my, tacy grzeszni, mamy szansę powrotu do raju, gdyż Ty otwierasz bramy nieba i czynisz nas przybranymi dziećmi Bożymi... To dzięki Tobie, Duchu Święty, możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. Ty dajesz nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawiasz, że stajemy się synami światłości. Ty również jesteś zadatkiem naszej przyszłej chwały" (wg św.Bazylego Wielkiego), więc za to wszystko zechciej przyjąć nasze dziękczynienie...

Duchu Święty, Miłości Odwieczna, dziękujemy Ci za to, że mieszkasz w naszych sercach i jednoczysz nas we wspólnotę dzieci Bożych; za to, że jesteś dostępny wszystkim, którzy o Ciebie proszą z wiarą; za to, że nas uzdalniasz do życia w godności dzieci Bożych... Za to, że "Ojciec przysłał Cię w Imieniu Jezusa, który pouczył nas i odkupił, byś doskonalił nas i ubogacał swymi darami" (wg ks.A.J.jw.), "abyś wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam wszystko, co powiedział Pan" (wg Jk 14,26). Ty bowiem sprawiasz, że "słowa Jezusa nabierają życia. Ty przypominasz i wyjaśniasz, i uzupełniasz to, co mówił; przenikasz nas, więc Słowo żywe staje się w nas obecne" (J.L.jw.).

"Dzięki Twojemu światłu człowiek lepiej pojmuje, że wszystkie trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej współdziałają ze sobą dla naszego szczęścia. Ojciec nas stworzył, Syn odkupił, a Ty, Duchu Święty, uświęcasz nas, ludzi stworzonych przez Ojca i odkupionych przez Syna" (wg ks.A.J.jw.). "Tobie więc, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym, wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków". Dla Ciebie uwielbienie, Pocieszycielu nasz, już od chwili zstąpienia na Matkę Boga w Jej przeczyste Serce, przez zstąpienie na apostołów i wszystkich ludzi, którzy Cię wzywają".

Chryste, który "przebaczasz żałującym grzesznikom, lecz się nie wahasz chłostać grzeszących przeciw Duchowi Świętemu" (PJ do Małgorzaty Balhan), strzeż, by nas nie wyrwano z Jego Boskiej światłości i nie dozwalaj nam roztrwonić Jego Darów.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

Niech będą uwielbione "Trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty, które pragną nas włączyć w swój intymny związek... które zgadzają się na przyjęcie nas, pomimo że jesteśmy tak żałośnie pokrzywieni. Stopniowo prostują nas; co więcej - zezwalają, byśmy weszli w wewnętrzną głębię Ich własnego życia" (Ralph Martin)...

"O Trójco Święta ! O, odwieczna Trójco Święta ! O Ogniu, o przepastna miłości ! Płomieniu miłości ! Czyż nie wystarczyło, żeś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, żeś nas odrodził przez łaskę w Przenajświętszej Krwi Twego Syna ? Potrzeba było jeszcze dać nam Trójcę Świętą ! To miłość Twoja tego pragnęła... O Trójco Przenajświętsza ! Dałaś nam nie tylko Twoje Słowo przez Odkupienie i Eucharystię, ale nadto dałaś nam się całkowicie przez miłość dla stworzenia. Tak ! Dusza Cię posiada, ponieważ Ty jesteś nieprzebraną Dobrocią" (św.Katarzyna ze Sieny). Przeto, o "Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddajemy... Ofiarujemy Tobie Przenajświętsze Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, prosimy Cię o nawrócenie biednych grzeszników" (wg fatimskiej modlitwy anioła).

"Ojcze najlepszy, Stworzycielu nieba i ziemi,

uwielbiamy Ciebie !

Synu Ojca, Odkupicielu, uwielbiamy Ciebie !

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

uwielbiamy Ciebie !"

"Wielbimy Ciebie, Jezu... i Ojca, i Ducha Świętego z całym niebem i ziemią, ze wszystkimi stworzeniami i wszystkimi ludźmi... Wielbimy Cię, o Trójco Przenajświętsza, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza w imieniu tych, którzy Ciebie nie znają, którzy odrzucili Twego Syna, Ojcze, i którzy nie przyjęli Ducha Świętego... Padamy na kolana i cześć Ci oddajemy w imieniu tych, którzy żyją bez jakiejkolwiek wiedzy o Tobie, jak i w imieniu tych, którzy przyznają, że istniejesz, ale w ich sercu nie ma żadnej wiary ani zawierzenia, więc błąkają się po tym świecie w poszukiwaniu pokoju i szczęścia, w poszukiwaniu miłości i kogoś, komu mogą całkowicie zaufać...

Uwielbiamy Ciebie w imieniu tych, którzy są odpowiedzialni za swoją niewiedzę i którzy Ciebie odrzucili po poznaniu, powodowani grzechem i poddaniem się złu. Udziel im łaski aby Ciebie odczuli i przyjęli jako życie i pokój... O Trójco Przenajświętsza, objaw im siebie w całej pełni, w całym swoim blasku i chwale, aby upadli na kolana i cześć Ci oddali. Niech od teraz, każde otwarte serce napełni się radością i stanie się Twoim mieszkaniem" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)...

"W sercu Twej niezgłębionej Istotności, szukamy oparcia dla naszych nóg. Dopiero tam czujemy się jak w gnieździe, z którego wyszło nasze życie. Dopiero gdy tam wracamy wiarą i miłością, czujemy się, jak gdybyśmy wrócili w Dom Ojca. Dopiero w obliczu Twoim, Trójco Święta, czujemy pełnię naszej wiary. Dopiero stąd czerpana miłość wydaje nam się być najczystsza i bez przymieszki tego, co może jeszcze zbyt ludzkie...

Odczuwamy głęboką potrzebę składania Ci hołdu w Twej troistej jedności, w Twej głębi, w Twym mateczniku Bóstwa troistego... Dopiero gdy patrzymy w głębię Twoją, Trójco, jesteśmy przekonani, że wielbimy Cię dla Ciebie... że miłość nasza jest bezinteresowna i że zapominamy o sobie, o swoich małych sprawach i prośbach. Czujemy wtedy dobrze, jak to wszystko, co nasze, jest małe; jak nie warto myśleć "o swoim"... jak mało znaczy prośba, jak cała nasza siła musi pójść na uwielbienie... Kiedy patrzymy w Twoje Serce - istnienie i istotę - to lepiej odczuwamy w sobie Twoją obecność... Pragniemy jej i obcujemy z Tobą pełni pokory i radości. Bądź uwielbiona Trójco Święta, która jesteś w nas" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej