wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

HWAŁA BĄDŹ NIEPOKALANEMU SERCU MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Wspomnij, Maryjo, tamten dzień, tamto "spotkanie Serc w Nazarecie, kiedy wyrzekłaś: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego"... Dzień, w którym Serce Wieczyste raczyło spocząć pod Twoim Sercem niepokalanym, przeczystym... Dzień, w którym Bóg przyniósł swe Serce, ale i doznał serca od Ciebie... Dzień, w którym Serce Boże ogarnęło człowieka, człowiek otworzył swoje serce i przyjął Boga, bo Serce serc jest głębią nawet dla Twego Serca, Dziewico Łaski pełna... Dzień, w którym rozpoczęło się współżycie dwojga Serc: Stwórcy i stworzenia. Boga, który jest szczepem, z człowiekiem - latoroślą... Dzień, w którym miłość macierzyńska Twojego Serca, Panno Święta, dała życie ludzkiej naturze Jezusa. ["Dzień, w którym Jego Serce powstało z Twego Serca, a Twoje Serce stało się człowieczą bramą dla niego" (wg ks.Stanisława Łucarza SJ)]...

Serce Boga człowieka związane z Twoim Sercem, zaczęło się odżywiać Twoją krwią. Serce Twe rozpoczęło pracę dla Serca Jezusa... Serce Twe, Matko łaski Bożej, tak niezwykle ubogacone, przyniosło Sercu Jezusa wszystko co Ty, Niepokalana, mogłaś wziąć z miłości najczystszej, by dać swojemu Dziecięciu"... "Bez Twego Niepokalanego Serca, Maryjo, Matko Boża, nie byłoby ludzkiego, a zarazem Boskiego Najświętszego Serca Jezusa" (ks.S.Ł.jw.). Niech więc ten dzień po wszystkie czasy będzie błogosławiony... Ten dzień i oba Serca Przenajświętsze... a "Twoja ufność niech nie zatrze się na wieki w sercach ludzkich wspominających Bożą moc" (wg Jdt 13,18-19).

Bądź uwielbiony "Boże nasz, wieczny i wszechmogący ! Ty przygotowałeś w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi, godne mieszkanie dla Ducha Świętego". "Duch rodzi życie i w Miłości realizuje Wolę Ojca. On, który przyniósł Boga do wnętrza istoty ludzkiej, Maryi - [ufamy więc, że również] nas zaniesie do Jej Serca i do Serca Jezusa, pobudzając w ten sposób nowe życie, czyli nasze życie w Tobie i jednocześnie Życie Twoje w nas" (wg Nuccio Quattrocchiego). Prosimy więc, "przyjdź, Duchu Święty poprzez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy" i racz udzielić nam oraz tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego, bo "Serce to nie tylko łączy w sobie wszelkie doskonałości wszystkich matczynych serc, ale przewyższa je" (wg ks.Jana Jakubczyka).

Pozwól nam "oddać wszystko, wszystkie modlitwy, sprawy i ofiary - Tej przeczystej, pokornej, cichej, rozmodlonej Dziewicy, której Niepokalane Serce wypełnia miłość i tęsknota do Boga" i odpowiednio uczcić Je, bo "każdy akt ufności raduje Jej Serce. Każdy akt wdzięczności pociesza Jej Serce. Każdą ofiarę Serce Jej przyjmuje" (wg MB do Barbary Kloss)... To Serce, które jest symbolem Jej życia wewnętrznego; Jej duszy otworzonej na działanie łaski". Dopomóż nam wywyższyć je oddaniem naszych serc, bo nawet dla Jezusa "nie ma nic przyjemniejszego, jak uczczenie Jej matczynego Serca poprzez nasze serca" (wg PJ do Małgorzaty Balhan).

"O Serce święte Maryi, zawsze Panny i Niepokalanej, Serce najświętsze, najczystsze, najdoskonalsze... o nieprzebrane źródło łask, dobroci, łagodności, miłosierdzia i miłości; wzorze cnót wszystkich, doskonały obrazie czcigodnego Serca Jezusowego, zawsze gorejące najżarliwszą miłością, miłujące Boga więcej niż wszyscy razem Serafinowie, Aniołowie i Święci, samo oddające więcej chwały Trójcy Przenajświętszej, aniżeli wszystkie inne razem najświętobliwsze stworzenia... O Serce Matki Odkupiciela, któreś tak żywo uczuło nędzę naszą, któreś tyle dla zbawienia naszego cierpiało, któreś nas tak gorąco umiłowało i któreś godne jest uszanowania, miłości, wdzięczności i ufności wszystkich ludzi - racz przyjąć nasze słabe i niegodne uczucie"...

"O Niepokalane Serce Maryi, któreś powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu ! Ty jesteś nienaruszoną Lilią, zieloną i kwitnącą Oazą na pustyni świata, Tą, która przyciąga spojrzenie Boga. ["Tyś Bramą Niebios otwartą na oścież dla ludzi naszych czasów" (Plinio Corr?a de Oliveira). Prosimy więc], pociągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które się oprą pokusom ziemskim, aby oddać się Bogu" (wg PJ do s.Marii Natalii) i bądź nam odtąd pierwszym, po Boskim Sercu Twego Syna, przedmiotem czci i miłości.

"Pozwól nam, Matko, zdobyć Twoje Najświętsze Serce, abyśmy otrzymali od Serca Jezusowego wszystko, czego pragniemy" (wg św.Alojzego Orione). On bowiem "chce, by Serce Twoje było więcej miłowane". Ty zaś najlepiej "znasz wszystkie nasze cierpienia i wszystkie nasze nadzieje. Twoje macierzyńskie Serce odczuwa wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością. Przyjmij więc nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością Matki i służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej oczekują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i narodów. Niech dla wszystkich nadejdzie czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei" (bł.Jan Paweł II). Niech wszystkie ludy i narody zjednoczą się we wspólnym hołdzie, na jaki zasługuje twe Niepokalane Serce.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

"Jak podobiznę matki najwierniej spostrzegamy w obliczu dziecka, tak w Jezusie widzimy właściwości duchowe Serca Jego Matki... Jak Maryja zawsze była gotowa i rychła do każdej posługi: dając odpowiedź aniołowi, nawiedzając Elżbietę, orędując w Kanie czy trwając na Kalwarii - tak zadziwiała szybkością decyzji oraz pośpiechem w niesieniu pomocy i służby. Tak również mówił Jezus Chrystus: "Przyjdę i uzdrowię go". I uzdrawiał ciała oraz dusze ... Młodzieńca z Naim, Łazarza, Zacheusza, świekry Piotrowej, córki Jaira, ślepca z Jerycha, człowieka z uschłą ręką... To właśnie rysy gotowości Chrystusowej na posługę ludzką Serce Maryi odbiło się w Sercu Jezusa. Odtąd te dwa Serca ze sobą zespolone, są na służbie człowieka, co "wpadł pomiędzy zbójców" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). I za to niechaj będą na wieki uwielbione !

Boże, Ty wiesz, że "poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi i Sercu Jezusa, to znaczy zadomowić się w Ich Sercach, przeżywać życie wewnętrzne Ich Serc. To znaczy kochać Ich Miłością, modlić się Ich Modlitwą, mówić Ich słowami, myśleć Ich Myślami... Serce bowiem, to dusza, ciało i umysł zarazem. Zatem, przebywać w Ich Sercach, to znaczy żyć Nimi" (Nuccio Quattrocchi)... Tak żyć i tak dziękować, "by to Magnificat w każdej chwili życia i śmierci nie miało nic trudnego, wymuszonego, lecz by płynęło z obfitości miłującego serca... a wtedy, głosy naszych serc złączone z głosem Niepokalanego Serca Maryi nabiorą wartości przerażającej piekło a zachwycającej niebo" (wg Barbary Kloss).

"Gdybyśmy znali lepiej Serce naszej słodkiej Matki, bardziej cenilibyśmy dar Twej miłości" (PJ do Małgorzaty Balhan). Bardziej chwalilibyśmy Je jako ten Dar nieoceniony dla naszej nędzy ludzkiej. Prosimy zatem, pozwól nam zbliżyć się do świętej Elżbiety, abyśmy "mieli coraz większą znajomość Niepokalanego Serca Maryi. Serce tej krewnej bowiem, miało przez Ducha Świętego własne, szczególne zrozumienie i poznanie Niepokalanego Serca Maryi, które jest przepaścią wypełnioną po brzegi Tobą, Panie i Boże nasz. A także zrozumienie Jego tajemnicy i radość ogromną, że jest na ziemi drugie serce, które to Niepokalane Serce poznało, zrozumiało, pokochało i złączyło się z nim w wielbieniu Ciebie" (MB do B.K.jw.)...

"O Niepokalane Serce Maryi gorejące Bożą miłością ! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. Maryjo, w Twoim najświętszym Sercu płomień ten nigdy nie gaśnie. Przyjmij więc nasze dziękczynienie za to, że nam upraszasz łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich, tak jak kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce" (PJ do s.Marii Natalii). "Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a jako Syn Twój rozmiłował się w Twoim Sercu Niepokalanym. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że Twe przeczyste Serce obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością do Boga i do ludzi" i wysławiamy je za piękno tej miłości.

"Wychwalamy Cię, Serce święte Matki miłosierdzia, z najgłębszym na jakie zdobyć się możemy uszanowaniem i dziękujemy Ci za miłosierdzie, którym Cię tylekroć widok niedostatków naszych przejmował". "Wraz z hołdem miłości i czci składamy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszelkie uwłaczania Twojemu Imieniu, za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską".

"Pomimo własnej nędzy i nieudolności pragniemy uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa... za grzechy tak wielu ludzi, przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu. Pragniemy Ciebie czcić i kochać całym sercem. Tego bowiem Bóg od nas oczekuje. Pragniemy czynić wszystko, co tylko w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który składamy Ci... Przyjmij go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka" (wg ks.SAC)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

Hołd oddajemy Twojemu Sercu, o Matko Najświętsza... "Sercu, które jest przeogromne, bo tak przelewający się ogrom łask mieści w sobie... Sercu, które swoją miłością i tęsknotą sprowadziło na świat Zbawiciela" (Barbara Kloss)... Sercu, którego "miłość ku Jezusowi była tak wielka, że oba Serca Wasze stały się jednym Sercem" (MB do św.Brygidy), przeto, "ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca aby je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę" (PJ do s.Marii Natalii)

"Boże Ojcze, pragniemy mówić głosami aniołów z Betlejem i wszystkich proroków, którzy przepowiadali Betlejem przez wszystkie wieki historii ludzkości... Pragniemy dziś odczuwać radość pasterzy Izraela; pragniemy wyśpiewywać hymny Twojej chwały" (wg D.M.Turoldo) za to, że z łaski Twojej "Najświętsze Serce Maryi jest skarbnicą świętości, ogniskiem Twojej miłości, tronem wszelakich cnót i przybytkiem Trójcy Przenajświętszej" (św.Jan Eudes). Boże, któryś Serce błogosławionej Maryi napełnił darami łaski i wszelkiej cnoty, i upodobniłeś Ją do Serca swojego Syna, dzięki składamy, że mamy prawo starać się naśladować cnoty tego Serca niepokalanego, co upodobni nas do Jezusa Jej Syna i Pana naszego, gdyż "Serce Jej, to niezawodne odrodzenie dusz, jest proste do znalezienia, do poznania i naśladowania" (wg MB do B.K.jw.), przeto bądź uwielbiony za to, że możemy utożsamić się z Jej Najświętszym Sercem...

Za to, że Ona nam pozwala "utworzyć wokół Ciebie dla większej Twojej czci, niezwyciężoną armię pod łagodnym i dobrotliwym Jej dowództwem, byśmy przez wiarę i miłość trzymali wroga w szachu... Za to, że Ona nam pomaga schronić się pod opiekę Boskiego Serca Jezusa i swego Najświętszego Serca, gdzie żaden wróg nie może już dosięgnąć nas. Pozwól nam tylko nosić na naszych tarczach godła obu Najświętszych Serc na znak, że one pokonają wszystkie podłości tych piekielnych naszych czasów" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). Pozwól umieścić serca nasze "między tymi dwoma Sercami, by jeszcze silniej zapłonęły najświętszą Ich miłością" (wg św.Jana Bosco).

Dzięki składamy Tobie, Matko, za to, że "Serce Twe ukazane przy Sercu Chrystusowym, stanowi symbol najdoskonalszej miłości, Serca najdoskonalszego stworzenia - do Stwórcy... za to, że nam pozwalasz tak rozumieć Je, tak wielbić i tak kochać Je, iż dzięki temu potrafimy pokonać skłonność naszych serc zwracania się ku sobie" (wg B.K.jw.). "A kiedy zimno i ciemno w sercach naszych się robi - za to, że Ty przytulasz je do swego Serca Niepokalanego... że swoim światłem rozświecasz ich duchowe ciemności, że swoim ciepłem rozgrzewasz je, by nauczyły się kochać najświętsze Serce Boga" (wg św.Urszuli Ledóchowskiej)...

"O Panno święta, której potęga w niebie jest tak wielka, że Twoje prośby nigdy nie zostają odrzucone, dzięki Ci za to, że pozwalasz działać w nas Twemu Sercu, Ty, któraś jest bogata w miłosierdzie i moc". Przeto niech zawsze działa w nas, niechaj "kieruje nami na wszystkich naszych drogach, niech błogosławi naszym zajęciom, niech nas pociesza w utrapieniach, niechaj umacnia nas w cierpieniach, wspomaga w naszych walkach i rozlicznych trudnościach. Niech strzeże pośród niebezpieczeństw duszy i ciała, i zachowa od wszelkiego zła... Bądź wysławiona za to, że możemy ufać wielkiej dobroci Twojego Serca macierzyńskiego, a także Synowi Twojemu, który uczyni wszystko, o co Go dla nas prosić będziesz, aby przez Ciebie doznawał chwały teraz i na wieki"... "Dla Twego Serca Bóg wszystko czyni, daruje kary, choć człowiek zawini. Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie, gdy się skryć można pod Twój płaszcz bezpiecznie".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Bądź pochwalona Matko Boża i naucz nas "myślą obiegać wszystkie ołtarze świata, gdzie Serce Boże czuwa i czeka pełne darów; gdzie czeka na pragnienia naszej wiary, naszej miłości, ufności, skruchy i żalu; pragnienia miłosierdzia... pragnienia naszej tęsknoty za niebem i gorliwości o zbawienie dusz... a także naszych oczekiwań na triumf Kościoła przez triumf Twego Niepokalanego Serca" (wg MB do Barbary Kloss)... Naucz nas tęsknić do wszystkich najświętszych miejsc na świecie, gdyż Jezus "żąda czci dla takich świętych miejsc, głębokiego uszanowania Jego Świętego Imienia, braterskiej wzajemnej miłości wśród nas, a nade wszystko, czci dla Twego Niepokalanego Serca... Serca swej Świętej Matki... a także wiary w miłość Boga i nadziei na pomoc Najwyższego" (wg PJ do Małgorzaty Balhan).

Ojcze Przedwieczny... "Przez to Niepokalane Serce naszej Matki, ofiarujemy Ci Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który się za nas ofiarował na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przyjmij łaskawie tę ofiarę nie skalaną, czystą i świętą, i nasze dziękczynienie... Nie pozwól jednak, aby Krew Twojego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach. Nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie, wzywamy Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju i jedności narodom oraz triumfu Twojemu Kościołowi".

"O Chryste, któryś w świętym Sercu swojej Matki odzwierciedlił tajemnice swego życia, męki i chwały, dopomóż nam Ją czcić i miłować... i w Niej wysławiać dobrodziejstwa Twoje, a przy tym, dla Jej zasług i orędownictwa, zechciej dać łaskę nawrócenia wszystkim, którzy znieważają Jej Imię, aby i oni mogli w Niej odnaleźć Matkę swoją"; aby się nauczyli czcić Niepokalane Serce tryskające łaskami, bo właśnie "w Nim się skupiają wszystkie promienie miłości i łask, które są przez Nią kierowane, gdzie bardzo ich potrzeba, gdzie się ich bardzo pragnie, lecz bywa, że wcale nie pragnie, choć są tak bardzo potrzebne. Niechaj więc wszyscy pragną żyć w jasności tych promieni, w bliskości Serca Panny Możnej, w cieple i bezpieczeństwie Jej miłości macierzyńskiej" (do B.K.jw.), bo "Serce to jest bezpiecznym schronieniem ludzkich serc". Przeto, najświętsze "Serce Maryi, Matki Twojej, najczulsze i godne miłości - niech będzie dla nas odtąd pierwszym po Sercu Twoim, Chryste... przedmiotem czci, miłości i najserdeczniejszych nabożeństw...

Pozwól nam przez nie dojść do Ciebie naszego Zbawiciela; przez nie otrzymać łaski Twoje, a zwłaszcza przebaczenie za wszystkie grzechy nasze i wszystkie niewierności. Niech ono będzie naszą ucieczką w utrapieniach, pociechą w troskach i ratunkiem we wszystkich potrzebach. Pozwól nam uczyć się od niego łagodności, czystości i pokory. Od niego uczyć się miłości ku Najświętszemu Sercu Twemu", Panie i Boże nasz...

Prawda, że Serce Jej jest "otoczone cierniami, gdyż ludzie niewdzięczni ranią je co chwila bluźnierstwami i niewdzięcznością" (do B.K.jw.). Prawda, że jest "ściśnięte jak w okropnej tłoczni, z której obficie wypływają krew i gorzkie łzy, będące w Twoich oczach jedyną ofiarą, która zdolna jest złagodzić Twój gniew na bezbożnych" (wg PJ do Małgorzaty jw.). Tym bardziej więc "z hołdem miłości i czci, składamy Ci wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Jej godności Rodzicielki Bożej, za wszelkie uwłaczania Jej Imieniu, za obojętność wobec Jej dobroci i niewdzięczność i za Jej miłość macierzyńską. Wynagradzając, ofiarujemy Jej nasze serca wraz z zapewnieniem, że na wieki wychwalać Ją będziemy". "Ona jest Panią Serca Twojego... ufamy więc, że poprzez całkowite oddanie się Jej z intencją stawania się użytecznym narzędziem w Jej rękach, zapewniamy sobie szczególne miejsce w Sercu Twoim, o Jezu, które nam Ona przygotowuje" (wg Agaty Pinkosz)...

Dziewicza Matko Boga i nasza dobra Matko ! "Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, które kocha nas miłością macierzyńską i pokornie prosimy byś do Twego Serca i do Serca Twego Syna Jezusa włożyła nasze serca, aby zostały oczyszczone i uzdrowione; aby mogły uzyskać przebaczenie" (o.Ljubo Kurtović)... "Oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu, ufając, że będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego będziemy nieśli aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu. I tak, pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania, i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, chwalimy i wielbimy" (ks.SAC).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Serce Twe, Panno Czysta, jest upodobaniem i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Pomóż nam więc przy każdej z tajemnic różańcowych starać się wczuć w Najświętsze Serce Twoje, aby uwielbiać w Nim Trójcę Przenajświętszą, i przez Nie łączyć się z Bogiem, bo to dopiero pozwoli właściwie przeżyć różaniec... Pomóż nam pojąć na czym polega ofiarowanie nas, przez Twoje Niepokalane Serce Ojcu Przedwiecznemu, abyśmy w każdej tajemnicy różańca mogli dostrzec je" (wg MB do B.K.jw.), a zwłaszcza w tej, gdzie Jezus, będąc jeszcze dzieckiem, powiedział, że "powinien być w tym, co należy do Ojca" (Łk 2,49). Ty zaś, "o Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniły się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi" (MB do dzieci z Fatimy), szczególną czcią dla tego Serca z miłości do Maryi. Ono bowiem "jest słońcem, które roztacza swoje promienie na cały świat. Ono nieustannie, na wszelkie możliwe sposoby, zajmuje się zbawianiem dusz. Niech więc to Serce zawsze będzie błogosławione i czczone na całym świecie" (wg św.Jana Eudesa). "Niech wszystkie narody wysławiają to Niepokalane Serce. Niech całą ziemia wzywa i błogosławi je" (wg św.Jana Marii Vianneya).

"Boże, któryś najświętsze Serce błogosławionej Maryi Panny duchowymi darami łaski najhojniej ubogacił, a na podobieństwo Boskiego Serca Syna Jej, Jezusa Chrystusa miłością i miłosierdziem napełnił"... "który dla zbawienia grzeszników i obrony nieszczęśliwych uczyniłeś Serce Maryi tak bardzo podobnym w wielkiej miłości do Serca samego Jezusa - spraw byśmy, którzy rozpamiętujemy słodycz i miłość Jej Serca, mogli dzięki Jej zasługom i wstawiennictwu, zawsze żyć blisko Serc Matki i Syna". Ona bowiem "z całą gotowością przyjęła synowski testament wyrażony z krzyża, który równocześnie rozszerzył pojemność Jej Serca, by prawdziwie matczyną miłością zdolne było ogarnąć wszystkich ludzi odkupionych przez Mękę i Jego śmierć na krzyżu" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ).

"O Serce Niepokalane Maryi, arcydzieło wszechmocy Bożej, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej... O Serce pałające ogromem miłości Boga i ludzi, Serce najmiłościwsze Panny Możnej ! O jakże wielkim szczęściem jest dla nas, że wielbić Cię możemy... że Ci możemy składać hołd za to, żeś jest ucieczką, nadzieją wszystkich grzeszników, pociechą, uleczeniem wszystkich zbolałych ludzkich serc, jednością, mocą i wytrwaniem wszystkich ze złem walczących... bezpieczną przystanią pośród burz, które nas zewsząd przygniatają, schronieniem pośród wszystkich trudności i wszelkich pokus życia, drogą i światłem wszystkich zbłąkanych, tęsknotą, upragnionym celem i miłością wszystkich dzieci Bożych oraz bezpieczną drogą wiodącą do Jezusa"... Bądź więc ratunkiem dla tych, którzy nie chcą być dziećmi Bożymi choć tak naprawdę nimi są... Za nich błagamy Cię...

"O Matko Łaski Bożej, Matko Miłosierdzia, Matko nad dziećmi swymi płacząca ! W Twoim Sercu Niepokalanym Pan złożył wszystkie łaski nam potrzebne, prosimy zatem, wylej je, szczególnie na grzeszników... Na tych, którzy nie proszą o nie i którzy przyjąć ich nie chcą - ale, ufamy, że przyjmą... na więźniów i prześladowanych, którzy mogą ulec pokusie rozpaczy, na bezsilnych i nieświadomych, którym grozi zwątpienie, na bojaźliwych i małego serca, którym grozi odstępstwo... Na pysznych i zaślepionych, którym grozi błądzenie i wodzenie innych na manowce, na cierpiących i udręczonych, którzy nie widzą, gdzie szukać ulgi i ratunku, [aby i oni zrozumieli jak wielkie rzeczy dla nich czynisz i jaką wielką wdzięczność są winni wobec Ciebie]...

Na żarliwych, wiernych i miłujących Cię, którym zewsząd grozi niebezpieczeństwo, na oderwanych od Boga przemocą wskutek zgorszenia, którzy nieświadomi swego dziecięctwa Bożego nie tęsknią za swym Panem... Na uwikłanych w błędach herezji, a pełnych dobrej woli, którym nie ma kto wskazać drogi, na tych, co zginąć mają, a nie wiedzą godziny i chwili, na tych, którzy wszystkiego spodziewają się od Ciebie i przez Ciebie, bo są z Tobą związani sercem w niewolnictwie miłości i na tych, którzy gorejąc w płomieniach oczyszczającej męki, tęsknią za Tobą, za chwilą, której pewność już mają... [aby swą miłość wyrazili gorącym uwielbieniem Twojego Serca bogatego w bezmiar wszelakich łask].

I na ten Naród nasz, którego Królową byłaś, jesteś i będziesz... Na te narody, które Ciebie sercem najlepszych synów i córek, zawsze miłowały i wielbiły, jak i na te, które się Matki własnej zaparły... I na te biedne ludy, które nie wiedzą, że Ty też jesteś ich Matką, [aby pojęły to i wysławiały Cię za Twe Matczyne Serce pełne miłości dla nich]... I na papieża i na wszystkie rodziny zakonne i wszystkich, którzy mają Sakrament Kapłaństwa i którzy życie swe oddali Bogu na służbę... Ach Pani, na tych racz wylewać najhojniej Twoje łaski, bo oni zawsze byli i są najstraszniej przez wroga nienawidzeni, dręczeni i do zguby ciągle przyprowadzani. Serce Niepokalane Matki Przedziwnej, ulituj się nad wszystkimi sercami ludzkimi. Triumfujące Serce Pani Wniebowziętej, módl się za nami" (wg Barbary Kloss).

"O Matko miłości, Ty dałaś nam swe Serce. Teraz weź w posiadanie nasze serca i ofiaruj je bez reszty czystej miłości i jedynej chwale Twego ukochanego Syna" (wg św.J.E.jw.) i "módl się, by nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte". Ufamy, że "na końcu Serce Twoje zwycięży" (wg MB z Fatimy); że "w dniu, kiedy będziemy dysponowali legionami wiernych prawdziwie oddanych Twemu Niepokalanemu Sercu, Serce Jezusa zapanuje nad całym światem" (Plinio Corr?a de Oliveira), a cały świat uwielbi oba Najświętsze Serca.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej