wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA NAJBLIŻSZYCH
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana , słońce i księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie...

Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki" (wg Dn 3,57...)

"Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków i pełen chwały; Imię Twoje jest błogosławione na wieki. Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności" (wg Dn 3,26-27). Błogosławiony jesteś za "wielkie rzeczy, któreś uczynił" (wg Łk 1,49) Najświętszej Maryi Pannie... ale i ja, niegodna, proszę Cię, Boże mój, abyś okazał łaskę dla najbliższych sercu memu. Bo Ty najlepiej o tym wiesz, że "lista trudności, z jakimi musi zmierzyć się dzisiejsza rodzina, jest bardzo długa i ciągnie się niemalże w nieskończoność...

Żyjemy w świecie licznych i wielkich utrapień" (wg o.Jo?ozinho SCJ). Proszę Cię więc, o Boże nasz, o łaskę Twego błogosławieństwa. "Wzrok Twój niech na nich spocznie łaskawy i racz pobłogosławić ich codzienne sprawy", gdyż "bez błogosławieństwa Twego życie jest koszmarem. Bez Ciebie, Boże, nawet zwycięstwo jest przegraną" (wg o.Dominika Widera OCD)... "Ono na pewno doda im wiary we własne siły, ono umocni ich, by odnosili sukcesy i by pomyślnie się rozwijali" (wg Neala Lozano)... "Ono obudzi w nich potrzebę, aby i oni mogli się stawać błogosławieństwem dla innych" (wg Chiary Bernardi).

"Błogosławieni ci, którzy w Ciebie nie wątpią" (wg Mt 11,6), dlatego proszę, abyś najpierw raczył umocnić wiarę w nich; abyś napełnił ich umysły światłem Ducha Świętego, tak by i oni stali się tymi "błogosławionymi, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli" (wg J 20,29)...

"Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie !

Niech Twa łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.

Chowaj ich, póki raczysz na tej niskiej ziemi !

Jeno zawżdy niech będą pod skrzydłami Twemi !" (wg Jana Kochanowskiego)

"Błogosław ich duchowe i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj troski, uświęcaj pociechy, załagódź ich cierpienia, nakłaniaj do pokuty za grzechy i miłosiernie im przebaczaj". "Błogosław w zdrowiu i powodzeniu; błogosław im w potrzebach, w ich zamysłach i w całym ich postępowaniu"... "Ręce Twe zawsze są otwarte, by objąć i wzbogacić wszystkich", proszę Cię więc, błogosław im według szczodrobliwości ręki Twojej jako Ojciec najlepszy i najmiłosierniejszy. Błogosław im darem mądrości, by rozumieli, jak należy kroczyć przez życie po Bożemu z błogosławionym ubóstwem w duchu i z czystym cichym sercem pełnym miłosierdzia (wg Mt 5,3;5 i 7-8).

Boże, który "z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, spraw z łaski swojej, by aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed tobą, strzegli ich życia na ziemi, zachowywali ich od wszelkiego zła i doprowadzili do szczęśliwego wiecznego życia z Tobą w niebie" (ks.SVD). Aby pomogli im zrozumieć, że każde błogosławieństwo będzie skuteczne tylko wtedy, jeśli ten, komu się go udziela, godny jest przyjąć je. "Błogosławieni bowiem, którzy idą w Imię Pańskie", czyli ci, co są nie skalani i żyją w łasce Bożej... że "władzę błogosławieństwa może uzyskać tylko ten, kto jest zupełnie czysty, kto nie szuka samego siebie, ale chce być całkowicie sługą Twoim, Boże Żyjący. Zawsze jednak pozostaje ona władzą Twoją, albowiem wszelkie stworzenie jest "nisko", a błogosławieństwo przychodzi z góry od Ciebie, Najwyższego" (wg ks.Romano Guardiniego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

"Błogosławiona jesteś między niewiastami... Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1,42 i 45) - niosą się echem aż do dziś słowa zachwytu świętej Elżbiety wobec tej łaski niezrównanej, którą Cię, o Niepokalana, obdarzył dobry Bóg. Tyś bowiem Sercem wyczuwała, że On co dzień "kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo każąc wybierać. Błogosławieństwo, jeśli słuchamy Jego poleceń, przekleństwo, jeśli nie słuchamy" (wg Pwt 11,26-28). Wybrałaś więc, jak zawsze, to, czego od Ciebie oczekiwał, dlatego "błogosławią Cię wszystkie pokolenia" (wg Łk 1,48)... Proszę Cię zatem, naucz mych bliskich wybierać, tak jak Ty, ażeby dobry Bóg błogosławił im, "podtrzymując nadzieję w trudnościach oraz zapowiadając dobrodziejstwa i nagrody" (wg KKK 1717).

Dopomóż im zasłużyć na to Boże błogosławieństwo poprzez pełnienie Woli Bożej we wszystkich swych czynnościach i pomnażaj w nich wszystko to, co jest miłe Bogu... Niechaj dociera do nich Boża Prawda, Pokój i Radość, by "nigdy nie poczuli się samotni, opuszczeni, bo każda chwila życia jest chwilą próby i zawsze, każdy człowiek potrzebuje siły, by mógł poradzić z sobą samym, z ludźmi i ze swym losem" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... Niech Go uznają Ojcem swoim, treścią swojego życia i celem swoich dróg, "by nikogo z nich kiedyś nie zabrakło w niebie" (z "Modlitewnika Jasnogórskiego")...

Pomóż im pojąć, że "jeśli będą postępować według Bożych ustaw; jeśli będą strzec przykazań Bożych i wprowadzać je w życie, Pan da im deszcz w swoim czasie, ziemia będzie im przynosić plony, drzewo polne wyda owoc... będą jedli chleb do syta i będą mieszkać bezpiecznie w swoim kraju" (wg Kpł 26,3-5). Bo "na nic się nie przyda wstawać o północy, jeżeli przy tym Pańskiej nie będzie pomocy" (wg Ps 127), czyli błogosławieństwa Bożego... I niechaj pamiętają, że tym Pan pobłogosławi, "którzy słuchają Jego słowa i zachowują je" (wg Łk 11,28)...

"O Panie, Boże nasz, w osłonie skrzydeł Twoich pragnę położyć nadzieję, a Ty ochraniaj ich i nieś. Proszę, byś, z łaski swojej dzieci niósł i ich wszystkich, aż do starców siwych, bo moc ich tylko wtedy jest mocą, kiedy Ty jesteś przy nich, Panie i Boże nasz... Gdy polegają na sobie, to w słabość się przemienia" (wg św.Augustyna).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

"Cicha noc, święta noc, pokój przyniosła ludziom wszem"... pokój i błogosławieństwa Boże zwłaszcza tym, którzy dotąd czuli się niegodni, zasmuceni, zastraszeni, stłamszeni i nędzni... ubogim w duchu, cichym oraz złaknionym i spragnionym sprawiedliwości... Tym, którzy podobają się Bogu, czyli miłosiernym; tym, którzy mają czyste serca oraz tym, którzy wprowadzają pokój pomiędzy ludzi... I pokrzywdzonym, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, a także tym, którym ludzie urągają i prześladują ich, na których, kłamiąc mówią wszystko złe z powodu Boga (wg Mt 5,3-11). One to bowiem "odzwierciedlają Twoje oblicze, Panie Jezu, i opisują Bożą miłość" (KKK 1717). One są "wyrokiem Pana stworzenia, przyrzeczeniem i obietnicą Pana Opatrzności. One są dobrym losem" (wg ks.Romano Guardiniego), a nade wszystko "są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia" (KKK 1718). Proszę więc o błogosławieństwa dla wszystkich moich bliskich, dla moich krewnych i przyjaciół, aby mogli zajaśnieć wszystkimi cnotami" (wg ks.Waldemara Wojdeckiego), gdyż "jedno mam pragnienie: ujrzeć ich szczęśliwymi na ziemi i w wieczności" (wg św.Jan Bosco).

"Niechaj Bóg błogosławi i niechaj strzeże ich. Niech rozpromieni oblicze swe nad nimi. Niech ich obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku nim swoje oblicze i niech obdarzy ich pokojem" (wg Lb 6,24-26), bo "z ręki Jego płynie moc, która użyźnia, która powoduje wzrost, która uzdrawia i ulepsza" (ks.Romano Guardini). Niech "błogosławi, tak jak błogosławił swoim Patriarchom. Niech zgoda, miłość, chwalenie Boga i Pana naszego, zawsze rozkwita pośród nich, ażeby wszelkie urazy wzajemnie sobie odpuszczali i trwali w miłości Bożej. Wszystkim zaś dobroczyńcom i przyjaciołom mojej rodziny, niech raczy święte łaski swoje okazać i darami miłosierdzia swego hojnie ich nagrodzić w życiu i po śmierci"...

Niechaj i moja dusza "błogosławi Boga i niech nie zapomina o wszystkich Jego dobrodziejstwach... [O tym, że] miłosierny jest i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca" (wg Ps 103,2 i 8-10))... To zaś, o Panie Jezu, daje mi nadzieję na wszystko, co najlepsze dla tych, za których się modlę... Ja wiem, że jeszcze im daleko do świętości, lecz jeśli Ty otoczysz ich swoimi łaskami; jeśli im raczysz pobłogosławić - wszystko w nich się odmieni...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Czy może być coś ważniejszego, Boże Wszechmocny... niż łaska i błogosławieństwo Twoje na zwykłe, szare dni ? Błogosławieństwo... ten święty gest świadczący o największej i najszczerszej życzliwości... to obdarzenie miłością w Imię Trójcy Przenajświętszej... to polecenie pod opiekę i obronę - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W "błogosławieństwie bowiem dar Boga i przyjęcie go przez człowieka nawzajem przyzywają się, a przy tym się jednoczą. Błogosławieństwo, to spotkanie Boga i człowieka" (wg KKK 2626), dlatego "większą posiada moc niżeli natura, bo zmienia nawet samą naturę" (św.Ambroży)...

Kiedy stary Symeon wziął Dzieciątko w objęcia, to "błogosławił Ciebie, Boże" (wg Łk 2,28) wdzięczny za wypełnienie obietnicy danej mu przez Ducha Świętego. Ty bowiem, Panie, "błogosławiąc serce człowieka, uzdalniasz je do błogosławienia Ciebie, który jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa" (wg KKK 2626)... Potem pobłogosławił Rodzicom tej Dzieciny (Łk 2,34). Dlatego, również święty Paweł czynił podobnie w swoich listach ... i święty Jakub, i święty Piotr, i Jan... i wielu innych świętych. Błagam więc, Panie, byś Ty sam pobłogosławił i chronił moją rodzinę; "byś dał jej stałość w wierze oraz radość w nadziei, byś dał gorliwość w pełnieniu uczynków miłości". Niech to błogosławieństwo zawsze i wszędzie ją otacza...

"Duchu Święty natchnij moją rodzinę.

Miłości Boża ogarnij moją rodzinę.

Drogą prawdy prowadź moją rodzinę.

Matko Boża spójrz na moją rodzinę.

Z Jezusem błogosław moją rodzinę.

Od zła wszelkiego, od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego nieszczęścia i niebezpieczeństwa

zachowaj moją rodzinę"

Racz ją "otaczać swoją opieką, pocieszać i uzdrawiać; leczyć jej rany, wzmacniać jej siły, przynosić ulgę w jej cierpieniach i obdarzać, obdarzać... Bo Darom Twoim nie ma końca. Niewyczerpane także jest Twoje Miłosierdzie"

"Święta Boża Rodzino - Jezu, Maryjo i Józefie - powierzam Ci dzisiaj moją rodzinę. Błogosław jej, zachowaj w zdrowiu, pomyślności i łasce Obejmij ją swoim Niepokalanym Sercem. Spraw, niech mój dom rodzinny upodobni się do Twojego domu w Nazarecie. Niech zamieszka w nim pokój i dobro. Niech spełnia się w nim Wola Boża. Niech panuje w nim miłość i pełne zaufanie do Bożej Opatrzności. Najświętsza Matko, Ty sama czuwaj nad moją rodziną, otaczaj ją macierzyńską opieką i prowadź ją drogą Bożych przykazań. Spraw, aby wszyscy poświęceni Twojemu Niepokalanemu Sercu osiągnęli szczęście wieczne"

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ty, o Maryjo, przeszłaś przez życie w duchu Synowskich Błogosławieństw (Mt 5,3-12), wiedząc, że "droga zawarta w nich, jest jedyną drogą do szczęścia wiecznego, którego pragnie serce człowieka" (wg KKK 1697). Błagam Cię więc o wstawiennictwo za najbliższymi sercu mojemu, aby i oni, nie zwlekając, mogli wejść na tę drogę.

"Jeżeli pragną żyć szczęśliwie, pod płaszczem Opatrzności Bożej, szanowani i kochani przez ludzi, muszą - jak mówił święty Jan Bosco - zasłużyć sobie na to: dobrym sercem dla wszystkich, miłością swoich przyjaciół, cierpliwością i hojnością wobec swoich wrogów... płacząc z tymi, którzy płaczą, nie żywiąc zawiści wobec cudzego szczęścia, czyniąc dobro wszystkim i nikomu nie wyrządzając krzywdy"...

"Racz ich polecać opiece Bożej, aby czuwała nad nimi Opatrznością swoją, błogosławiła ich pracę i podtrzymywała przy życiu. Błagaj dla nich o łaskę zjednoczenia z Bogiem. Pomnóż ich wiarę i ufność w Pana, rozpalaj miłość serca. Niechaj doznają w Nim prawdziwego pokoju... Upraszaj dla nich o pogodny wieczór życia i racz być przy nich, by nie odczuwali samotności. Oby Bóg przedłużał ich dni, dodawał sił i nadziei, ażeby "potykając się dobrym potykaniem" osiągnęli wieczną nagrodę w niebie" (wg modlitwy OFM). I pozwól, abym jak najczęściej ja sama ich błogosławiła. "Błogosławienie bowiem jest wielkim Bożym darem wyrażonym za pomocą słów i znaku Krzyża świętego; darem, który zawiera życzenia duchowego dobra skierowanego do najbliższych sercu memu, by żyli w łasce Bożej, pod Bożą opieką... Przez częstą praktykę błogosławienia nie tylko wyprasza się błogosławieństwa Boga, lecz także wprowadza w atmosferę świętości, dzięki czemu można mogli o wiele łatwiej wzrastać w wierze, a także przezwyciężać wszelkie przejawy nieufności względem samego Boga" (wg o.Bogdana Kocańdy OFMConv)...

"Ty, o najlepsza Matko nasza, uchroń ich od wszelkiego złego. Upraszaj dla nich łaski potrzebne do uzdrowienia i przemiany. Prowadź po drogach życia i zechciej się nimi posługiwać do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela Świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie". Zechciej ich "objąć swoim Niepokalanym Sercem i sama czuwaj nad nimi. Otaczaj macierzyńską opieką, prowadź po drogach Bożych przykazań" (wg ks.SVD) przez wszystkie dni ich życia...

"Za Twoim wstawiennictwem, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Pokoju - całą moją rodzinę niech błogosławi i strzeże od zła wszelkiego, Bóg Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty" (wg o.Ljubo Kurtovicia OFM). A Ty, dopomóż jej pamiętać, że "nie można przemienić się ani się Bogu ofiarować bez ducha Błogosławieństw" (wg Soboru Watykańskiego II), które sam Chrystus nam wytyczył na kartach Ewangelii.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej