wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A DZIECKO PRZYSTĘPUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (4)
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest to, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo - trudno to dostrzec, a jednak wzrasta" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)...

O, Chryste Zmartwychwstały ! Do Ciebie dziś zanoszę modlitwę za to dziecko, które wkrótce ma przyjąć Sakrament Bierzmowania. Ono również jak drzewo, nie wiadomo kiedy urosło i stanęło na progu dojrzałości chrześcijańskiej, gotowe na przyjęcie Wielkiego Gościa jakim jest trzecia Osoba Trójcy Świętej, która ma moc ukształtowania pełnej sakralnej świadomości w tej bardzo młodej duszy... Proszę więc, Panie, pozwól mu tak się otworzyć na to wielkie, niezwykłe wydarzenie, by wiara jego stała się silna, trwała, głęboka... Ono zaś samo, dzięki temu, niech stanie się gorące, abyś je jako letnie nie chciał wyrzucić z ust swoich (Ap 3,16).

Przez ten sakrament obdarz je swą łaską zmartwychwstania z tak dziś powszechnej przeciętności religijnej i racz rozbudzić w nim świadomą więź z Kościołem. Naucz je czerpać z jego pełni, z Pisma Świętego i z tradycji. Pozwól pamiętać o tym, że człowiek świadomy swojej wiary "czy je, czy pije, czy też cokolwiek innego robi, stara się czynić wszystko na chwałę Twoją, Panie" (wg 1Kor 10,31). Ukształtuj w nim, o Jezu, "duszę wzniosłą, kochającą wszystko, co piękne, dobre i święte; duszę obdarzoną sumieniem, w którym jaśnieje światło żywej wiary, tej, która uczy kochać w Bogu, z Bogiem i przez Boga" (wg Luciany Frassati)...

Niechaj Bóg, od którego pochodzą święte myśli, sprawiedliwe rady i dobre sprawy, zawsze będzie jego dobrym natchnieniem... Niech ofiaruje Bogu wszystkie swoje uczynki, wszystkie myśli, pragnienia, wszystkie swoje skłonności. Niechaj zda się na Wolę Bożą z ciałem i duszą swoją... Utwierdź je w świętej Bożej miłości, ażeby chciało i pragnęło tego, czego chce Bóg.. I tak jak On, niech ono chce... I niech pamięta o tym, że nic bardziej Boga nie obraża, jak to, że wiele "dzieci Kościoła zna Wolę Bożą, lecz, niestety, nie wypełnia jej" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezu, Ty w niebie, razem z Ojcem, siedząc po Jego prawicy, na pewno patrzysz z bólem serca na tę nieszczęsną ziemię, gdzie, tak jak w tyglu, ciągle wrze... "Złe duchy nabierają coraz większej odwagi, zyskując coraz większą przewagę nad duszami myśląc, gdyż przekonane są, że jeśli panowały nad nimi chociaż ich grzechy były małe i nie tak liczne, to panowanie ich będzie tym większe, gdy coraz więcej będą popełniać grzechów ciężkich. Do takich grzechów kuszą ludzi i stają się coraz bardziej zuchwałe" (Czcigodna Sługa Boża Maria z Agredy)... Zło nieustannie walczy z dobrem, a człowiek, mając wolną wolę, wciąż staje przed wyborem nieba albo piekła. I coraz trudniej mu wybierać, bo coraz trudniej jest odróżnić jedno od drugiego, tak płynne są granice między nimi...

Ty znasz, o Panie, moc pokusy i wielką słabość ludzką, dlatego proszę, abyś dziecko, za które modlę się, raczył "uzdolnić przez ten sakrament do lepszego rozpoznawania światła i ciemności, do właściwej samooceny, a przez to, abyś je wprowadził na właściwą drogę. Ono bowiem, wszczepione w Mistyczne Ciało Twoje poprzez Sakrament Chrztu; w Kościół... i obdarzone swoistym uczestnictwem w Twoim kapłaństwie i apostolstwie" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego") - jest także Twoim dzieckiem.

Ty je, o Chryste, znasz na wylot, bo Ty "przenikasz je. Z daleka myśli jego pojmujesz; spoglądasz gdy spoczywa, chodzi... zważasz na wszystkie jego drogi. I duszę jego znasz do głębi. Nie tajna Ci jego istota" (wg Ps 138,1-3 i 14-15). Proszę więc, obdarz je zdolnością takiego postrzegania siebie w świetle nowego sakramentu, bo tylko on zapewni mu zdolność samooceny... "Jeśli w pokoju jest jedynie naturalne światło, to może się wydawać, że powietrze jest w nim czyste. Ale gdy padnie promień słoneczny - wtedy dopiero widzi się, jak niezliczone mnóstwo pyłu kłębi się w jego wnętrzu... Tak samo jest i w duszy. Kiedy posiada ona dużo światła Bożego, to coraz lepiej widzi kurz, który przyprósza ją" (wg św.Maksymiliana Marii Kolbego)...

Pozwól mu również mądrze czerpać z dorobku innych ludzi. I niech pamięta, że "nie szerokie plecy, nie pieniądze w kieszeni i zasoby, ale dobre, czyste, miłujące Boga i ludzi serce, zaświadczy o jego użyteczności i wartości w życiu" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

O Boże w Trójcy Jedyny, który raczysz "udzielać Ducha Świętego tym, którzy Ci są posłuszni" (wg Dz 5,32), proszę Cię, wejrzyj na to dziecko, które właśnie ma przyjąć Sakrament Bierzmowania. Proszę, aby obdarzył je swoimi siedmiorakimi Darami, by odczuwało Jego moc w zmaganiach z codziennością.

O Duchu Święty, Ty nas uświęcasz; Ty nas wspomagasz w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Ty nas umacniasz przez swoje Dary, błagam więc, racz wysłuchać mnie i racz wypełnić posłuszeństwem młodzieńcze serce, które w tej modlitwie Ci polecam, by było zdolne przyjąć Twoje niezwykłe dary... Proszę dla niego o dar mądrości, by mogło poznać i umiłować jedyną Prawdę wiekuistą, którą jest Bóg. Proszę o dar rozumu, aby na ile jego umysł może pojąć, mogło zrozumieć prawdy wiary. Proszę o dar umiejętności, aby patrząc na świat, umiało w nim dostrzegać dzieło Twojej dobroci i mądrości i aby pamiętało o tym, iż rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich jego pragnień. Proszę też o dar rady na wszystkie chwile trudne, kiedy nie będzie wiedziało, jak postąpić ma... Proszę dla niego o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, by chętnie przebywało z Tobą na modlitwie; aby umiało patrzeć na ludzi jak na swych drogich braci oraz na Kościół - jako dar Twej ojcowskiej opieki... I wreszcie proszę o dar bojaźni Bożej, aby lękało się grzechu, który oddala je od Boga...

O "Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, dzisiaj poświęcam Ci tego młodego człowieka oraz oddaję Tobie jego duszę i ciało. Niechaj uwielbia blask Twej nieskończonej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości... Błagam, bądź światłem i siłą jego duszy, przez Ciebie bowiem ono żyje, myśli i działa... Spraw, aby nigdy niewiernością łasce Twej nie zasmucał Cię i aby nigdy nie zgrzeszył przeciw Tobie. Niech nieustannie wsłuchuje się w Twój głos i niechaj zawsze idzie za Twoimi natchnieniami" (wg ss.OCD). "Oddychaj w nim, o Duchu Święty, by myślał o tym, co święte. Pociągnij go, o Duchu Święty, by to, co święte czynił. Rozpalaj go, o Duchu Święty, by to, co święte miłował. Strzeż go, o Duchu Święty, by nigdy świętości nie utracił" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo Panno Można, Oblubienico Ducha Świętego ! Ty, będąc Wniebowzięta, obcując z Nim w bezkresnym niebie jako Orędowniczka naszych błagań i skarg, wiele możesz uczynić. Dlatego zwracam się do Ciebie, byś poprosiła Go o pomoc w wyborze drogi życia przez to nieletnie jeszcze dziecko, które zawierzam Ci z bezgraniczną ufnością.

"Łasce Twojej i osobliwej straży, i miłosierdziu Twemu dzisiaj i każdego dnia oraz w godzinę zejścia - duszę jego i ciało polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy jego, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec żywota jego Tobie, o Matko, powierzam, aby przez Twoją przyczynę i przez Twe święte zasługi - wszystkie jego uczynki były wykonywane według najświętszej, Syna Twego i według Twojej Woli", Matko... Błagaj, by każdy jego czyn zawsze był żywym świadectwem, że wymagany przy bierzmowaniu "wiek używania rozumu" (KKK 1318), i ono rzeczywiście osiągnęło już.

Niechaj dla innych będzie wzorem "prawego umysłu" (Mdr 4,12) i "nieskalanego życia" (Mdr 4,13). "Nie otrzymało bowiem ducha [tego] świata, lecz Ducha, który jest z Boga dla poznania darów Bożych" (wg 1Kor 2,12). "Niech inni ludzie, widząc jego dobre czyny, uczą się chwalić Ojca i pełniej pojmować prawdziwy sens życia ludzkiego oraz powszechną więź wspólnoty ludzkiej" (z "Modlitewnika Jasnogórskiego").

Niech, żyjąc dzisiaj w świecie libertyńskiej mody, zachowa własną twarz i własne przekonania... i niech pamięta, że "dostosowanie się do "człowieka nowoczesnego" nie może oznaczać poddania się wszystkim jego zachciankom. Przeciwnie, nierozumnych trzeba wyciągnąć z topieli; trzeba im podać rękę, [by mogli stanąć na suchym gruncie]. Niechaj zrozumie, że nie można brnąć bezkrytycznie w "nowoczesność". Ona jest bowiem pełna fałszu i chwyta ludzi w niewolę" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Niech więc "nie bierze wzoru z tego świata, lecz niech przemienia się przez odnawianie umysłu" (wg Rz 12,2), gdyż "to, co ma wartość w oczach świata, nie ma żadnej wartości dla nieba" (do Małgorzaty jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Królowo Nieba i Ziemi, racz przyjąć do swojej służby to dziecko, które polecam Ci, gdyż ono będąc umocnione darami Ducha Świętego i naznaczone Jego pieczęcią, uzyska szansę by móc zostać Twoim rycerzem i apostołem Pana. "Poprzez Sakrament Bierzmowania stanie się jeszcze bardziej zjednoczone z Chrystusem, z Jego Mistycznym Ciałem... Otrzyma też szczególną moc od Ducha Świętego, która zobowiązuje, by jako prawdziwy świadek Chrystusa, mogło rozszerzać wiarę słowem i uczynkiem, a także bronić jej" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

Pozwól mu, Pani sprawdzić się w obronie Krzyża Świętego, a jeśli sprosta temu zadaniu, powierz mu kiedyś sprawy, których nikt inny nie chciał podjąć... Niechaj wykaże, iż sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, którym "naznaczył go Bóg Ojciec, umocnił Chrystus Pan i "dał zadatek" Ducha" (wg św.Ambrożego) - nie został mu na darmo dany... Zechciej obdarzyć je odwagą, by zawsze sprzeciwiało się bluźnierstwom i pogardzie, zniewagom, bogoburstwu, którymi nieustannie Syn Twój jest obrażany...

"Racz mu wybłagać u Jezusa łaski, o które proszę Cię... O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje westchnienie sprawi, że Boskie Serce ukochanego Syna dla synowskiej miłości, którą miało i zawsze mieć będzie ku Tobie - na pewno Cię wysłucha"...

Uproś u Pana, który "jest wszelką doskonałością aby umocnił w nim to wszystko, co jest dobre i by troskliwie chronił tego, co już umocnił" (wg Małgorzaty Konfederak). Daj mu wytrwanie w łasce Bożej aż do śmierci i nie dopuszczaj, aby miało odłączyć się od Pana... Daj mu świadomość tego, że "Sakrament Bierzmowania, tak jak kapłaństwo, daje wielki udział w Królewskim Kapłaństwie Chrystusa, Najwyższej Ofiary, jedynej wielkiej Ofiary prawdziwie miłej Ojcu, przez którą dusze zostają odkupione, czyli przez Niego uwolnione z wszelkiej tyranii złego" (wg PJ do ks.Don Ottavio Micheliniego).

Niech "przez Twoje zasługi, Królowo Apostołów, godnie wypełnia obowiązki podjęte w Sakramencie Bierzmowania [i niech pamięta, że "chrześcijanin, czerpiąc wzór z Ciebie, Pani nasza, jest cichy i dyskretny, nie troszczy się o własny rozgłos i zawsze gotów zrezygnować ze swoich własnych pragnień na rzecz Woli Bożej, a przede wszystkim musi być prawdziwie zatroskany o losy Chrystusa w swojej własnej rodzinie" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). Niech zawsze ma na względzie to, aby po zakończeniu pielgrzymki tego życia mogło zjednoczyć się z Chrystusem-Kapłanem i Apostołem, który jest źródłem królewskiego kapłaństwa i apostolstwa każdego chrześcijanina" (wg "Modlitewnika..." jw.). O Pani, błagam Cię !

O "Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź je do doskonałości... Ty, który dajesz poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, proszę Cię, daj mu zrozumieć wielkość miłości Bożej i jego powołania; radość i pocieszenie z tego wypływające, by kiedyś mogło stanąć przed Bogiem twarzą w twarz i by poznało Go, jak poznani jesteśmy" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej