wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A DZIECKO PRZYSTĘPUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (1)
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"W Kościele łacińskim udziela się bierzmowania po osiągnięciu "wieku używania rozumu" (KKK 1318), Ty jednak, Panno Czysta, obok rozumu użyłaś serca, kiedy Duch Święty zstąpił na Ciebie (Łk 1,35). Wcześniej, nim Twoje oczy dostrzegły światło z nieba, serce już było oddane Bogu. W Twej młodej duszy pełnej łask już dźwięczał Boży głos. Proszę więc dzisiaj najpokorniej, racz wejrzeć na to dziecko, które czeka na łaskę Ducha i bądź dla niego wzorem, jak "wcześnie osiągnąć doskonałość" (wg Mdr 4,13). Naucz je na bazie miłości rozwijać dar rozumu. Niechaj i jego "wiek rozeznania" (KKK 1307) wzbogaci głębia duchowa, by od młodości żyło z Bogiem, bo właśnie od młodości zależy przyszłość człowieka. Bo tylko wtedy bierzmowanie wyda obfity plon, kiedy ziarno rozumu padnie na dobrą, żyzną ziemię (Mk 4,8); na glebę miłości.

Jakie to szczęście, że "tak jak dusza, kiedy wstępuje w ciało aby ożywić je - daje mu życie, daje tchnienie, którego przedtem nie miało, tak i Duch Święty, łącząc się z duszą, daje jej życie nowe, własne swe życie i prawdziwie ją przebóstwia" (Korneliusz ? Lapide). Zwracam się więc do Ciebie, "o Duchu Święty Boże, którego moc jest równa świętości - spraw, [by to dziecko, które ma przyjąć bierzmowanie], kochało Ciebie całym sercem, aby zechciało przylgnąć do Ciebie całą duszą... By Ci służyło i aby żyło według Twych pragnień i zamiarów" (wg św.Gertrudy) - pokornie proszę Cię. "Naucz je patrzeć w świetle Twoim na wszystko to, co jest stworzone, aby czym prędzej mogło poznać znikomość rzeczy ziemskich i aby całą swą nadzieję umiało złożyć w Bogu".

Ja, ze swej strony "za takie wielkie i nieprzebrane dobrodziejstwo, z radością ofiaruję Ci moje dziękczynienie. Ofiaruję też wszystkie uczynki tego dziecka, wszystkie myśli, pragnienia i skłonności jego... Obok ciała i duszy, racz przyjąć jego wolę, by chciało tego, czego Ty chcesz, o Duchu Święty Boże. Pomóż mu strzec się grzechu i naucz jak ma ćwiczyć się w cnotach chrześcijańskich. Pomóż mu przezwyciężać wszelkie złe skłonności, naucz powstawać ze złych nałogów, strzec się powodów do grzechu oraz przytłumić w sercu nienawiść i niechęć ku bliźniemu" (św.Antoni z Padwy). "Niech umie zapominać urazy bez żadnych konsekwencji. Niech umie zarażać miłością, przyjaźnią i nadzieją. I zawsze niechaj lęka się pomniejszania innych" (wg o.Lomurno OCD).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

"Ile razy poszedłem między ludzi - powiedział rzymski filozof Seneka - mniejszym wróciłem człowiekiem". Ty zaś, Maryjo, wzrosłaś duchowo po spotkaniu z Elżbietą (Łk 1,39-56)... Obie nawzajem wzbogaciłyście się wewnętrznie, obie wzmocniłyście się w wierze i pomnożyły miłość do Boga. Obie spotęgowałyście swą ufność w Jego wszechmoc. Obie okrzepłyście w dobroci, wzajemnej wyrozumiałości i wrażliwości na problemy każdej z was. Błagam Cię więc, Panno Najświętsza, pomóż wprowadzić dziecko, za które modlę się pomiędzy takich ludzi, jak Wy obie z Elżbietą.

Niech przez Sakrament Bierzmowania, który wyciska w duszy "niezatarte duchowe znamię" (KKK 1304); który w człowieku kształtuje charakter... z każdym dniem będzie roztropniejsze, aby wiedziało z kim ma przestawać, z kim się przyjaźnić, komu zawierzyć, od kogo oczekiwać wsparcia i pomocy... "Niechaj się stanie żywym wyrazem Bożej dobroci i niechaj nigdy się nie zdarzy, by ktoś, kto przyszedł do niego, nie odszedł lepszy i szczęśliwszy" (wg bł.Matki Teresy z Kalkuty)... Maryjo, błagam Cię...

Niechaj pamięta, że "Duch Święty zamieszkał w nim przez łaskę, by się zjednoczyć z nim i by uświęcać go"; "by być rękojmią przyszłej jego chwały w Bogu". Niech więc poczuje w sobie Jego wielką moc, która pomoże mu wyzwolić dobre inicjatywy i niech wie, że "Bóg nie chce za nas wszystkiego robić, nie chce wyręczać nas. On chce, abyśmy korzystając z Jego darów, sami zrobili coś" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Przeto niech nigdy nie zapomina, że i głupota, i naiwność, są poważnymi wykroczeniami przeciwko darom Ducha Świętego...

O "Duchu Święty, Duchu rady, ukaż mu, wtedy, kiedy własne myśli go zwodzą, co trzeba czynić, czego zaniechać, kiedy ma mówić a kiedy milczeć" i "niechaj często myśli o Tobie, bo przecież nie ma innych spraw tak ważnych, żeby pochłaniały całą jego uwagę".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

Boże Wszechmocny, ukaż dziecku, za które modlę się, gwiazdę przewodnią, która poprowadzi je przez życie... gwiazdę, która mu wskaże drogę do Jezusa (Mt 2,2)... Proszę Cię, daj mu bystrość wzroku, by mogło dostrzec ją. Daj mu odwagę serca, by nie lękało się zostawić tego, co płaskie, co przyziemne, aby podążać za nią. Niech się nie boi długiej wędrówki, bo trzej królowie ze Wschodu ochotnie szli z daleka, aby Mu oddać pokłon. Niech całe życie śledzi ten Twój drogowskaz, by nie zbłądzić i nie zatracić się.

Niech wiedzie je pokora i ten "znak Sakramentu Bierzmowania, przez który Jezus Chrystus znaczy chrześcijan pieczęcią swego Ducha, przyoblekając ich mocą z wysoka, by byli Jego świadkami" (wg KKK 1304), gdyż bez Jezusa jesteśmy "zbiorowiskiem brzydoty i piękności; słabością rzuconą na pastwę życia... podwójną i wręcz przeciwną skłonnością do najlepszego i najgorszego; snem o szczytach, popędem ku przepaści... Jesteśmy ludźmi, a to słowo oznacza wszystko: naszą nędzę i naszą wyniosłość, która może w każdej chwili upaść; naszą słabość, w której działa nadzieja wielkości. Jesteśmy jak królowie ubrani w łachmany... pięknym owocem, który toczy robak" (o.Marie-Augustin Bellouard OP)...

"Odsuń od niego, proszę Cię, to wszystko, co poziome. Niech się wyrzeknie wszelkich grzechów, wszystkiego, co sprzeciwia się Twym świętym przykazaniom: wszelkiej pychy szatańskiej, wszelkiej próżności, wszelkich marnych uciech i wielkości światowych; wszelkich zasad i zadań przewrotnego świata... Niechaj swe serce wzniesie ku niebu i niechaj nigdy już nie błąka się po ziemi. Niech obowiązki swego stanu wypełnia wiernie i z ochotą... i niech prowadzi życie takie, jakie się Tobie podoba" (wg św.Antoniego z Padwy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Ciebie, o Jezu, Matka Najświętsza ofiarowała Bogu Ojcu (Łk 2,22), składając dziękczynienie za tak wspaniały dar, jakim obdarzył Ją w postaci kruchego niemowlęcia, bo każde dziecko jest dowodem łaski Bożej... Bo "Bóg w dobroci nigdy nie przebrany, żadnym językiem nie wypowiedziany godzien jest naszej wielkiej miłości, poszanowania, chwały, uczciwości", a nade wszystko naszych ofiar z tego, co najcenniejsze. Proszę więc, zechciej przyjąć ode mnie tę ofiarę, jaką Ci składam w postaci dziecka, które ma wkrótce uczestniczyć w doniosłym wydarzeniu.

Niech ten Sakrament Bierzmowania da "wzrost i pogłębienie [Twojej] łaski chrzcielnej. I niech je głębiej zakorzeni w Bożym synostwie" (KKK 1303), aby i ono mogło składać dary ofiarne jakie mu Duch Święty podpowiada: "wszystkie swe dobre uczynki, nawet bardzo nieliczne i niedoskonałe, byś je ulepszył i uświęcił, byś przyjął je z upodobaniem, uczynił je godnymi Ciebie i coraz bardziej doskonalił je... Wszystkie potrzeby swoich rodziców, przyjaciół, braci, sióstr i wszystkich drogich mu ludzi, jak też i wszystkich tych, którzy jemu lub innym dobrze czynili dla miłości Twojej oraz tych, którzy tego oczekują od niego... Wszystkie błagalne ofiary i modły szczególnie za tych, którzy kiedykolwiek je obrazili, zasmucili, zganili lub też uczynili mu jakąkolwiek szkodę albo przykrość oraz za tych wszystkich, którym ono kiedykolwiek sprawiło smutek, zawstydzenie lub zmartwienie i którym chcąc czy też nie chcąc, czynem albo słowem dało zgorszenie" (wg Tomasza á Kempis)...

"Najchwalebniejszy Książę, święty Michale Archaniele, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przybrany sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemnej doskonałości i mocy zachować je od złego. Spraw, by pod wpływem Twojej niezrównanej opieki co dzień postępowało w dobrym i wiernie służyło Bogu" (wg ks.CSMA), a kiedyś, jeśli taka będzie Wola Boża - pomóż mu także oddać się na wierną służbę Panu.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Boże wszechświata, od którego pochodzi wszelka doskonałość, zechciej zaszczepić w jego sercu miłość ku Tobie i daj mu, proszę, wzrost pobożności. Umocnij w nim wszystko, co dobre i racz troskliwie chronić tego, co już umocniłeś". Jeśli się jednak temu dziecku zdarzy zagubić Jezusa, to proszę, by Duch Święty raczył tak pokierować nim, ażeby mogło sobie to niezwłocznie uświadomić. A potem niech prowadzi je takimi drogami, by jak najprędzej odnalazło swego Pana... Niech mu w tym dopomoże święty Józef i Maryja.

Niech szuka sercem, a nie rozumem, gdyż "błogosławiona jest prostota, która omija przepaściste drogi trudnych zagadnień, a idzie równą i prostą ścieżką Przykazań Bożych. Wielu bowiem straciło pobożność poprzez chęć dociekania rzeczy niezgłębionych... Niech wie, że Bóg wymaga wiary i życia prawego, nie zaś górnego pojęcia, zgłębiania Jego tajemnic, bo jeśli nie zrozumie ani nie pojmie tych rzeczy, które są przed nim, jakże będzie mogło pojąć te, które są nad nim ?" (wg Tomasza á Kempis). I niech pamięta, że "pobożność możniejsza jest niż wszystko" (Mdr 10,12)

"O Duchu Święty, natchnij je. Miłości Boża, pochłoń je. Właściwą drogą prowadź je". Niech święty olej namaszczenia stanie się dla niego na tych drogach "namaszczeniem wesela, szatą światła, płaszczem zbawienia, darem duchowym, uświęceniem duszy i ciała, szczęściem nieprzemijającym, niezatartą pieczęcią, puklerzem wiary i tarczą ochronną przeciwko wszystkim zakusom Nieprzyjaciela" (KKK 1297). Ono zaś samo, niech całe życie podoba się Bogu, bo "kto podoba się Bogu, ten znajdzie Jego miłość" (wg Mdr 4,10).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej