wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A DZIECKO PRZYSTĘPUJĄCE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (4)
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O, Słodki Jezu, który "podałeś swym apostołom pierwszy raz Komunię świętą, stając się w sposób tajemniczy i rzeczywisty - częścią ich życia" (o.Slavko Barbarić OFM)... który i dzisiaj karmisz nas Swoim Świętym Ciałem, byśmy kiedyś mogli zmartwychwstać do życia wiecznego - niech Cię uwielbia dusza moja za to ustanowienie sakramentu ołtarza; za ten szczególny wyraz miłości, jakim jest "najzacniejszy i najgodniejszy spośród wszystkich sakramentów. Inne bowiem zawierają jedynie dary Twoje, ten zaś - Ciebie samego" (wg św.Alfonsa Liguoriego). Świadoma tego błagam Cię o wszelkie łaski dla bliskiego i drogiego mi dziecka, które niebawem ma dostąpić uczestniczenia w tym Najświętszym Sakramencie...

Pozwól mu, Panie, proszę Cię, szczęśliwie się doczekać tej upragnionej chwili i przeżyć tak głęboko, ażeby pamięć jej nosiło w sercu swoim, bo "kiedy godnie przyjmie Pierwszą Komunię Świętą, poczuje coś nadzwyczajnego; zadowolenie, które przenika całe ciało i rozchodzi się po wszystkich członkach... A jeśli przez skupienie po Komunii Świętej zatrzyma Ciebie w swoim sercu, długo będzie odczuwać ten ogień miłości, który w człowieku budzi chęć do obrania dobra i uczucie wstydu wobec zła" (wg św.Jana Marii Vianneya).

Wkrótce "zamieszkasz w nim, o Chryste, niczym w żywej świątyni. Niechaj więc radość tego dnia opromieni całe jego życie... Maryja, Matka Twoja, niech strzeże Ciebie w nim. Bóg Wszechmogący niechaj wspiera je łaską swoją w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jakaż to wielka łaska Twoja, o Chryste, że przed swym odejściem do nieba pozostałeś z nami w kruchym opłatku Hostii Świętej. Gdybyś nam nie dał takiej łaski, na pewno osłabiłyby się nasze więzy z Tobą i coraz bardziej bylibyśmy oddaleni Ciebie i wraz z upływem lat kochali coraz mniej. Ty jednak jesteś pośród nas, łączysz się z nami w Sakramencie Eucharystii... Ty nas przenikasz "w formie pokarmu, by dać nam poznać, że tak jak pokarm staje się naszą krwią, tak też i Chleb Niebiański staje się jedno z nami" (św.Alfons Liguori), a "Ty się w nas przemieniasz" (wg św.Augustyna)...

Jakie to szczęście, że nawet dzieci poznawszy Ciebie mogą też dostąpić takiej łaski. Tyś bowiem sam powiedział: "Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie, gdyż do takich należy królestwo niebieskie" (wg Mt 19,14). Przeto dziękuję Ci, że dziecko tak bliskie sercu memu już nie za długo przyjdzie do Ciebie w Pierwszej Komunii Świętej, a jednocześnie proszę, by tak mogło z Tobą się zjednoczyć, ażeby "zamieszkało w Tobie, a Ty w nim" (wg J 6,57), stając się uczestnikiem Twej Boskiej natury...

Spraw, by "przyjęło Chleb Aniołów z taką czcią i pokorą... skruchą i pobożnością; z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga jego zbawienie" (wg św.Tomasza z Akwinu)... Odtąd "niechaj Komunia Święta będzie jak gdyby osią, centrum, wokół którego będzie się toczyło całe jego życie. Niech najważniejszą chwilą dnia, będzie dla niego chwila Komunii... chwila, w której Ty, Bóg i Pan, będziesz przychodził aby znów wziąć w posiadanie jego serce. Niech więc szeroko je otwiera na Ciebie, Pana, uwolnione od wszelkich uczuć ziemskich, od niechęci, ambicji, od ziemskich trosk i ziemskich myśli" (wg św.Urszuli Ledóchowskiej), by Tobie się podobać.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

O Duchu Święty Boże, proszę Cię, pozwól mi w sposób najbardziej zrozumiały przybliżyć tę niezbitą prawdę dziecku, które szczególnie dzisiaj Ci polecam, że "w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z Duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a zatem cały Chrystus" (KKK 1374)... i że "Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Tobie, Duchu Święty, oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu" (z dokum.Soboru Watykańskiego II)...

Proszę więc, pomóż temu dziecku zbliżyć się do tajemnic Bożych na miarę jego możliwości. Pomóż zrozumieć, że sam Chrystus "zapragnął mieszkać w sercach naszych... że Jego żywa Krew łączy się z naszą krwią, a serce ludzkie zamyka Nieogarnionego" (wg św. Faustyny). Przy tym "Komunia daje siłę, bo jest pokarmem życia" (wg św.Jana Bosco). I choć "nie jest nagrodą za czyjeś dobre życie, to jednak jest lekarstwem leczącym nasze ludzkie słabości, dlatego będąc w stanie łaski uświęcającej może spokojnie i z pożytkiem starać się często przystępować do tego sakramentu. Wszak tylko grzech śmiertelny pozbawia duszę tej możliwości, gdyż nie podaje się pokarmu umarłemu" (wg ks.Kazimierza Pietrzyka SDB)...

Błagam Cię, Panie "Boże Wszechmogący, który z miłosierdzia swego oczyszczasz zmazy naszych serc, byś zachowując tę młodą duszę od wszelkiego zła, wspierał ją nieustannie łaską Ducha Świętego"... Pomóż jej "czuwać nad sobą nieustannie - zamykać oczy, by nie widzieć, i uszy, by nie słyszeć tego, co mogłoby ją splamić. Pomóż unikać niebezpiecznych okazji do grzechu" (wg Ojca Świętego Leona XIII)... Jezu, "Najmiłościwszy Zbawco. Spodziewam się po dobroci i przez zasługi najdroższej Krwi Twojej, że przybywając do tego dziecka rozniecisz w sercu jego miłość ku sobie i że udzielisz mu wszelkich łask potrzebnych do tego, aby Ci było wierne aż do śmierci" (wg św.Alfonsa Liguoriego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Po Bogu w Trójcy Świętej nie mamy nikogo bliższego nad Ciebie, Matko Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba tylko z Tobą" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Wznoszę więc ku niebu moje błagania; wznoszę do Ciebie, Matko Najświętsza, zwierzam się Tobie i polecam moją troskę o to dziecko, by mogło godnie przeżyć ten swój wielki, święty dzień... "Dzień, w którym Chrystus za swym stołem je ugości; w którym niejeden Anioł będzie mu zazdrościł" (wg Adama Mickiewicza)... Proszę więc, byś tę Pierwszą "Komunię, którą niebawem przyjąć ma, złączyła ze swoimi Komuniami Świętymi i nauczyła je przyjmować Pana do swojej duszy z taką miłością, z jaką Ty umiałaś przyjąć Go" (wg św.Alfonsa Liguoriego)... abyś pomogła mu "wprowadzić Jezusa do Serca Twojego. Tam bowiem będziesz mogła sama Mu oddać hołd, o jakim żadne z nas w swojej ślepocie duchowej nie ma wyobrażenia" (wg św.Ludwika Marii Grignion de Montforta)...

Strzeż, Panno Czysta jego myśli, by nie zdominowały ich dążenia materialne. Czuwaj nad jego emocjami, zechciej zachować je od złudzeń, aby marzenia o strojach i prezentach nie przesłoniły mu Chrystusa. I módl się, proszę, by "przyjęcie w tym świętym dniu, nie stało się okazją do zaspokojenia głodu alkoholowego przez tych, którzy wykorzystują każdą okoliczność... którzy chcieliby nawet z tej uroczystości stworzyć kolejną sposobność do picia i pijaństwa" (z modlitewnika "O trzeźwość w rodzinie"). Czuwaj, by jego rodzice chcieli zachować umiar w swojej gościnności i niczym nie sprofanowali tego wielkiego święta. Maryjo, Matko, wejrzyj na nie i pobłogosław je. Otocz je swoją świętą opieką i chroń od niebezpieczeństw.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"We mnie nie ma nic - mówiłaś Królowo Niebieska - co wzbudzałoby obawę czy lęk; co przejmowałoby drżeniem nawet największych grzeszników" (do Barbary Kloss). Proszę Cię więc, aby to dziecko, tak bliskie sercu memu, odtąd już zawsze chciało żyć Eucharystią. Niech jak najczęściej "jednoczy się z Chrystusem zstępującym pod postacią pokarmu, by Krew Pańska płynęła w jego krwi, a Dusza Pana przenikała jego duszę, aby karmiła i umacniała ją" (wg św.Maksymiliana Marii Kolbego).

Dopomóż mu pamiętać o tym, że zawsze, "kiedy bawi się, czy podczas rozmów albo w innej wolnej chwili - powinno od czasu do czasu zwracać swą myśl ku Bogu, ofiarując Mu to, co czyni" (wg św.Jana Bosco). I czuwaj, by nawet po latach; zwłaszcza w najcięższych chwilach życia, w największym zagubieniu starało się pamiętać o tym, że za Twoim wstawiennictwem, zawsze odnajdzie Jezusa... Tego, którego "największa nędza duszy nie zapala gniewem, ale wzrusza... [Tego, który powiedział]: Niechaj nie lęka się do Mnie zbliżyć dusza słaba i grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, wszystko utonie w otchłani Miłosierdzia Mojego" (PJ do św.Faustyny)...

I oby to "Najświętsze Ciało Pana i Krew, nigdy nie stały się dla niego pokarmem potępienia, lecz zbroją wiary i tarczą dobrej woli... Niech będą wyniszczeniem wszelkich występków jego i wyłagodzeniem złej pożądliwości. Niech będą rozmnożeniem miłości, cierpliwości, pokory i posłuszeństwa przeciwko zdradom nieprzyjaciół jego tak widomych jak i niewidocznych, mocną obroną i doskonałym uspokojeniem".

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny ! "Wspomagaj swoją łaską rodziców, katechetę i wychowawców tego dziecka, by wszyscy mu służyli modlitwą, pouczeniem, a przede wszystkim przykładem zjednoczenia przez częstą Komunię Świętą z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen" (z "Modlitewnika Jasnogórskiego").

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej