wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A DZIECKO NOWO OCHRZCZONE




Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga" - pisał święty Grzegorz z Nazjanzu. "Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze", a przez Chrystusa - życiem i zmartwychwstaniem naszym... "Chrzest jest ponadto znakiem, że radość narodzin człowieka została dopełniona jeszcze większą radością z jego narodzin dla nieba" (wg ks.Ludwika Warzyboka). Przeto dziękuję Ci, mój Boże za Sakrament Chrztu Świętego, który przyjęło dziecko bliskie sercu mojemu. Chwała Ci, Panie za to, żeś dał mu tę wielką łaskę.

"Dzięki Ci, Boże Ojcze, że stworzyłeś je. Dzięki Ci Boże Synu, żeś raczył je odkupić. Dzięki Ci Boże Duchu Święty, żeś przez Chrzest święty je oczyścił i uświęcił... I proszę, Boże w Trójcy Świętej, byś raczył "rozporządzać stanem jego życia. Spraw, by wiedziało jak wykonać to, czego żądasz od niego. Pozwól, aby do tego, co się Tobie podoba zawsze wytrwale dążyło, aby roztropnie dociekało, uczciwie za prawdę uznało i doskonale wykonało na chwałę Imienia Twego" (wg św.Tomasza z Akwinu). "Wielki jest bowiem chrzest, przez który zostało oczyszczone, potężny jest Duch, przez którego zostało odrodzone i cenna jest Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy odkupieni" (wg ks.SAC). Niech więc, wzrastając w łasce Twojej, "pozna Ciebie, swojego Ojca i niech Ci służy sercem szczerym oraz ochotną duszą" (wg 1Krn 28,9)...

"Daj mu, o Boże, serce tak doskonale czujne, by się nie dało odwieść od Ciebie żadną ciekawością; serce szlachetne, które by się oparło niegodnym uczuciom... serce stałe, nie dające się złamać żadnym utrapieniem; serce wolne... i pozwól, aby serce to zawsze skłaniało się ku Tobie" (św.Tomasz jw.) - pokornie proszę Cię.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Bądź uwielbiony, Boże łaskawy, za to, że dziecko poprzez chrzest nabyło prawo dziedzictwa Twego i że włączone jest w kapłaństwo Chrystusowe jako "uczestnik Boskiej natury" (2P 1,4); w Jego misję prorocką i królewską... Dzięki Ci, że odtąd już należy do "plemienia wybranego, królewskiego kapłaństwa, narodu świętego; do ludu Tobie na własność przeznaczonego" (wg 1P 2,9)... za to, że "chrzest odpuścił mu grzech pierworodny, udzielił łaski i otworzył bramę życia" (św.Antoni z Padwy)... Dzięki Ci za to, Panie mój !

"Boże... Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, proszę Cię, spraw łaskawie, aby aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą, chronili jego życia na ziemi, zachowali je od wszelkiego zła i doprowadzili do szczęśliwego, wiecznego życia z Tobą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków" (wg ks.SVD). "Niech małym będzie dla niego wszystko, co przemijające, natomiast za wartościowe niechaj uznaje tylko rzeczy wiekuiste i trwałej wartości... Użycz mu pojętności do poznania Ciebie, pilności w dążeniu ku Tobie i szukania Ciebie; mądrości do znalezienia Ciebie, sposobu postępowania, który by się Tobie podobał; wytrwałości wiernie Cię wyczekującej i ufności, że Cię w końcu spotka i obejmie" (wg św.Tomasza z Akwinu).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Boże łaskawy, dzięki Ci, że dziecko nowo ochrzczone, które polecam Ci, stało się "synem światłości", "nowym stworzeniem" (2Kor 5,17) i świątynią Ducha Świętego otwartą na Jego dary. Dzięki Ci składam za jego imię, które do końca życia będzie świadczyć o jego tożsamości. "W starożytności bowiem, znać czyjeś imię oznaczało poznać jego istotę, jego moc, ale także jego słabe strony i - albo wejść z nim w głęboką komunię, albo też nad nim zapanować" (wg ks.Stanisława Łucarza SJ). Przeto niech często wzywa imię swojego Patrona, niech stara się go poznać, a poznawszy - naśladować i niech się poleca jego możnemu wstawiennictwu. Niech je otacza swoją opieką i nie dopuszcza, by się stało niewierne obietnicom złożonym podczas chrztu. Niech mu pomaga dotrzymać ich z pomocą łaski Twojej.

Poleć je, Panie, aniołom swoim, aby je strzegli na wszystkich jego drogach. Niechaj na rękach noszę je, aby nie uraziło swojej stopy o kamień (wg Ps 91,11-12). Nasyć je swoją łaskawością, aby przez wszystkie swoje dni mogło się cieszyć i radować... Dobroć Twa niechaj będzie z nim. Ty wspieraj jego dzieła" (wg Ps 90,14 i 17). A przede wszystkim działaj w nim przez Twego Ducha Świętego...

"O Duchu Święty ! którego moc równa jest świętości przez tę miłość, która Cię natchnęła do przywiązania go do siebie, przez łaskę Chrztu Świętego i nazwę chrześcijanina, spraw, aby Cię kochało z całego serca swego; aby przylgnęło do Ciebie całą swoją duszą, by wyczerpało wszystkie siły na miłowanie Ciebie, na służenie Tobie i aby żyło według Twoich pragnień i zamiarów... i aby kierowane przez Ciebie mogło w chwili śmierci stanąć przed Bogiem w czystej, nie skalanej szacie do Boskich zaślubin, jakie mu przygotowujesz" (wg św.Gertrudy).

"Żyj w nim, Duchu Święty !

Rozpal swój płomień, Duchu Święty !

Działaj w nim, Duchu Święty !" (wg o.Slavko Barbaricia OFM),

bo "Twoja w nim obecność sprawi, że wciąż na nowo będzie się wyzwalało z grzechów i coraz lepiej rozumiało sprawy Boże; i coraz łatwiej łasce Bożej będzie się poddawało" (wg ks.SVD)... Błogosław, proszę Cię, rodzicom tego dziecka, ażeby nigdy nie dopuścili do rozproszenia tej światłości, jaką poprzez swój chrzest wniosło do ich rodziny.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jakże musiałaś byś szczęśliwa, Najświętsza Matko Boża, kiedy za Twoje dobre życie, Pan Bóg obdarzył Cię zaszczytem wniebowzięcia. Tobie więc dziś powierzam to nowo ochrzczone dziecko, byś nauczyła je swej mądrości i prowadziła przez życie. Niechaj pod Twoją Matczyną ręką "czyni postępy w latach, w mądrości, w łasce u Boga i ludzi" (wg Łk 2,52). Niechaj "Duch Święty, przebywając we nim od chwili chrztu, daje mu możność poznania Boga, Jego tajemnic, słowem tego, co nadprzyrodzone; zrozumienia mądrości, dobroci i miłości Bożej do człowieka" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ)... Niechaj "za Twą przyczyną oświeca jego umysł i wzmacnia jego wolę; niechaj oczyszcza jego sumienie i niech porywa je ku dobru i pięknu życia Bożego" (wg ks SVD).

"Najświętsza Panno, która stałaś się mistrzynią i wzorem wszystkich wiernych, patriarchów, proroków, apostołów, męczenników oraz tych, którzy kiedykolwiek wierzyli lub obecnie wierzą w objawione prawdy Boże" (Czcigodna Sługa Boża Maria z Agredy) - bądź w jego życiu pięknym wzorem postępowania. "Niech Imię Twe, Maryjo, będzie na jego wargach i w sercu już od najwcześniejszych lat jego życia. Niech od dzieciństwa uczy się kochać Ciebie jak Matkę, przyzywać Cię w niebezpieczeństwach i ufać w Twoje wstawiennictwo u tronu Najwyższego... Rozbudź w jego duszy pragnienie szukania prawdy i praktykowania cnoty; pragnienie bycia roztropnym i sprawiedliwym, silnym i cierpliwym, aby było bratem wszystkich ludzi.

Niechaj pozdrawia Ciebie rano i wieczorem, i ciągle wzywa Cię na drogach swego życia. Ty zaś, o Matko, błagaj dla niego o natchnienia i pomoc, aby potrafiło zadośćuczynić obowiązkom swojego powołania... by oddawało chwałę Bogu i osiągnęło wieczne zbawienie. Dopomóż mu trwać przy Jezusie, jak Ty byłaś przy Nim w Betlejem, na Golgocie" (wg bł.Jana XXIII) i wiecznie trwasz u Jego tronu opromieniona chwałą.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Dzięki Ci, Boże w Trójcy Świętej za to, że dziecko, które otaczam swą modlitwą, doznało łaski Chrztu Świętego co pozwoliło wyrwać je z mocy ciemności i przenieść do królestwa najmilszego Syna Twego. Dzięki Ci za to, żeś udzielił mu łaski uświęcającej i uczyniłeś swoim dzieckiem, swoim chrześcijaninem. Proszę więc jeszcze i o tę łaskę, byś raczył przyjąć je "pod Twą ojcowską opiekę. Aby wzrastało w Twej świętej bojaźni, by wiodło życie chrześcijańskie, by przynosiło pociechę nie tylko swym rodzicom, ale i Tobie, swemu Stwórcy, i naszej wspólnej Ojczyźnie"... By zawsze pamiętało, że "głosić Chrystusa i świadczyć o Nim ! Oto misja każdego ochrzczonego" (bł.Jan Paweł II)...

Niech "rośnie [zdrowo jak Twój Syn], niechaj nabiera mocy i napełnia się mądrością, a łaska Twoja niech zawsze spoczywa na nim" (wg Łk 2,40). Spraw, aby w miarę dorastania mogło Ci wiernie służyć i aby z każdym dniem postępowało w dobrym.

Maryjo Królowo Świata ! Proszę Cię, czuwaj nad nim i prowadź je takimi drogami, by kiedyś w niebie, mogło stanąć u Twojego tronu... Pomóż mu nieustannie "wyrzekać się szatana i wszystkich jego spraw, i wciąż oddawać się na nowo Zbawicielowi, Jezusowi, by Jego Wolę wiernie wypełniać... Pomóż mu zachowywać Przykazania Boże i Przykazania Kościelne. Spraw, by na co dzień pamiętało, że przez chrzest zostało wszczepione w Jego Mistyczne Ciało i dostąpiło poświęcenia na królewskie kapłaństwo, aby przez wszystkie swoje uczynki umiało składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo Chrystusowi" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

"Dopomóż wszystkim ochrzczonym w Imię Jezusa Chrystusa do zachowania łaski Chrztu Świętego i poprowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego. Przyprowadź ochrzczonych do jedności w jednym, świętym Kościele Katolickim" (wg ks.Misjonarzy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej