wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ROWADŹ NAS, OJCZE ŚWIĘTY, DROGĄ ZBAWIENIA
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"Cóż tak godnego czci było w Tobie, o Panno Maryjo, córko ludzka, że anioł schylił przed Tobą czoło ? Dwie rzeczy: łaska, której Ty jedna byłaś pełna, a także wielkość, do której zostałaś przeznaczona" (wg o.Jacquesa Louisa Monsabré OP)... Także i papież - choć Ty jedna byłaś wyjątkiem spośród ludzi, choć nie byłaś dotknięta grzechem pierworodnym - doznał niezwykłej łaski Pana, tak że i jego Bóg przeznaczył do szczególnej wielkości... Także i jemu Bóg powierzył nadzwyczajne zadanie, aby wprowadził Boży lud na drogę do zbawienia. Prosimy więc, Maryjo Panno, racz orędować za nim u Boga, aby mógł jak najlepiej spełnić Boże oczekiwania...

Ty wiesz, że on, jak ten, co znalazł perłę drogocenną (Mt 13,46)... jak ten, który wykopał skarb ukryty w roli (Mt 13,44) - zostawił wszystko gdy Bóg spojrzał nań łaskawie, kiedy wyszeptał Jego imię... kiedy mu dał do zrozumienia, "aby szedł i owoce przynosił" (wg J 15,16) dla królestwa Bożego. Mogło więc tak być, że gdy Bóg zobaczył tak wielkie oddanie i bezgraniczne samozaparcie, zechciał go użyć jako opoki, by dźwigał gmach Kościoła. Prosimy więc, dopomóż mu sprostać tak trudnemu dziełu i naucz dobrze wykorzystywać bezcenne dary Ducha Świętego, by mógł się stać "tak doskonały, jak doskonały jest Ojciec nasz Niebieski" (wg Mt 5,48)... i taki godny, jak nikt inny spośród ludzi, tego, by mógł prowadzić powierzony mu lud.

Wspieraj go nieustannie w uświadamianiu narodów o tym, że "chrześcijaństwo jest religią zaczynu, przemiany świata, wykorzeniania starych struktur grzechu i zasadzenia drzewa wiary, nadziei i miłości, które przynosi dobre owoce: pokój, radość i pełnię" (bł.Jan Paweł II). I "racz wybłagać łaskę jedności dla wszystkich ludów chrześcijańskich, by zaniechawszy rozdziału, znów połączyły się w jedno pod prawdziwym Pasterzem i Głową Twego Kościoła".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Święta Elżbieto, która umiałaś z wdzięcznością przyjąć pomoc Maryi, błagamy, módl się razem z Nią o wsparcie dla papieża, który chociaż "miłuje Pana Boga więcej, niż ktokolwiek" (wg J 21,15), ale też lęka się o Kościół bardziej niż każdy z nas. Przeto "niechaj nasz Bóg i Pan, który Go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, raczy zachować Go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, by mógł sprawować władzę nad świętym ludem Bożym" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..."SSL).

"Słudzy nieużyteczni jesteśmy" (Łk 17,10), lecz kiedy się modlimy w obliczu wielkich spraw, kiedy gorliwość każe nam dosięgać nieba - "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości... Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26). I w tym jest nasza moc. Niech więc Ojciec Święty odczuwa to nasze wsparcie modlitewne. Niech się nie lęka ataków Złego, lecz ma świadomość, że całe niebo, że wszyscy święci i wszyscy wierni trzymają nad nim straż. Niech się nie lęka przeciwności, gdyż osłaniają go modlitwy naszych serc...

Niech przez świadectwo żywej wiary buduje jedność wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Niechaj przekona cały świat o tym, że "Kościół, wyposażony w dary swojego Założyciela i wiernie dochowujący Jego przykazań miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymał posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusowego i Bożego wśród wszystkich narodów, i stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi" ("Lumen gentium", nr 5). Niechaj więc świat zrozumie tę wielką rolę Kościoła i niech obdarza go szacunkiem na jaki zasługuje. Papież zaś niech umacnia swoją ufność w miłości Chrystusowej, by mógł pogodnie i bez lęku kroczyć wraz z trzodą sobie powierzoną, drogą wiodącą do zbawienia, do żywota wiecznego.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie się Pana Jezusa

Jakie to szczęście, Boże Ojcze, żeś tę grudniową mroczną noc rozświetlił blaskiem nadzwyczajnej Gwiazdy Betlejemskiej - światłem Twojej miłości; światłem dobroci, które wiodło ludzi do Jezusa. Cudownym światłem jakiego dzisiaj pragnie, choć nieświadomie, cały nieszczęsny świat. Dziś bowiem, wszystkim nam potrzeba światła Twojego, bo błądzimy "jak owce nie mające pasterza" (Lb 27,17)...

"Szukam świętego - powiedziałeś do Małgorzaty Balhan - duszę płomienną, aby ten płomień rozprzestrzenić na krańce ziemi... Nie kogoś, na pozór niby świętego, lecz takiego, którego świętość ściąga w głębię, dla którego łagodność, wyrzeczenie i pokora są regułą czyli zasadą w życiu, duszę żarliwą i wspaniałomyślną, duszę, która rzesze ludzkie swoją wiarą i swoją miłością wstrząśnie i zapali". Prosimy zatem, wejrzyj na Ojca Świętego i spraw, by mógł swoją Osobą spełnić Twoje oczekiwania. Dopomóż mu rozjarzyć ziemię takim światłem. Niech jak ta gwiazda wskazuje drogę - prostą i pewną, i niezawodną, i uświęconą... najlepszą z dróg dla ludów całej ziemi... Niech uświadamia całemu światu o tym, że zwłaszcza dzisiaj "społeczeństwa zagrożone przez apostazję stoją przed groźbą degradacji moralnej i że upadek moralności nieuchronnie prowadzi do upadku całych społeczeństw" (wg bł.Jana Pawła II).

O "Jezu, który w Betlejem byłeś tak mały i tak drobny, że mogłeś się pomieścić w żłóbku. Dziś tak rozrosłeś się w swym Kościele, że wypełniłeś sobą świat, a Ciałem swoim karmisz ludy i narody" (Sługa Boży Stefan Wyszyński) - prosimy, racz "wejrzeć łaskawie na nasze prośby i w swej dobroci zachowaj Ojca Świętego dla nas, by lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swojej wiary" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL) i wciąż umacniał ją na drodze do zbawienia pod duchowym przewodem Piotra naszych czasów.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

O Matko Przenajświętsza, która ofiarowałaś Bogu Dziecię, ten swój największy Skarb - Ty znasz ogromne serce papieża... serce, które w swym wnętrzu chce pomieścić cały świat, aby go ofiarować jako największy skarb Panu, Bogu naszemu... Ty wiesz, jak bardzo tego pragnie, jak nie ustaje w swojej misji pomimo licznych przeciwności, pomimo działań wrażych sił, które, na przekór, czynią wszystko, by świat przywieść do zguby...

"Tragiczny to człowiek, jeżeli ma to światło, którym jest Bóg ukryty... już nie może żyć w sposób przeciętny; musi żyć w ciągłym napięciu; niezwykłe wymagania nie dadzą mu wytchnienia" (Julien Gracq) - zapisał kiedyś w swym notesie Dag Hammarskjöld, wielki mąż stanu. Tak i nasz papież stawia sobie niezwykłe wymagania, by w niczym nie uchybić czcigodnej Woli Bożej, która chce widzieć cały świat na drodze do zbawienia. Przeto błagamy Cię, Maryjo, uproś tę wielką łaskę u Boga, by przez to nowe, trzecie milenium, wiedli nas do Twojego Syna tacy pasterze, którzy będą wspierać działania Ojca Świętego; którzy będą jednego ducha we wszystkich poczynaniach... Tacy, który będąc na szczytach hierarchii całego Kościoła, dla dobra sprawy zechcą być sługami całej ludzkości

"Zwycięska Pani i Hetmanko, lepszego wieku bądź Jutrzenką

Ludziom nowego Tysiąclecia okaż, że jesteś Matką"...

"Wstawiaj się za wszystkimi biskupami całego świata, aby ogarnięci Duchem Świętym dawali świadectwo Jego prawdzie, okazując nie tylko rzetelną prawdę, ale i życie z prawdy" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). Maryjo, Matko Kościoła, sercem błagamy Cię !

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Święty Józefie, który szukałeś Jezusa aż do skutku, razem z Maryją, Matką Jego - prosimy, pomóż całemu światu odnaleźć Go w Kościele, którego gmach On sam wybudował na skale (Mt 7,24)... którego kamieniem węgielnym jest sam Bóg (1P 2,6), a głową - Ojciec Święty... Pomóż nam wszystkim "szukać Go - Tego drogiego Boskiego Nieobecnego. Szukać Go pragnieniem, modlitwą, łzami skruchy, poprawą naszych niedoskonałości, pomnożeniem naszych dobrych uczynków. Szukać Go w Sakramentach Świętych, tych Boskich kanałach Jego łaski. Szukać Go w tabernakulach, gdzie On przebywa; szukać u Matki Najświętszej, która czeka tylko sposobnej chwili, żeby na nowo przyprowadzić Go do nas. Szukać Jezusa z wysiłkiem i troską większą, niż to robiła niewiasta ewangeliczna z powodu jednej zgubionej drachmy, gdyż obecność Jezusa przewyższa nieskończenie wszystkie skarby tego świata" (wg o.Jacquesa Louisa Monsabré OP)...

Oręduj wraz z Niepokalaną Oblubienicą Ducha Świętego, "aby Duch Święty raczył zstąpić na Watykan. Proś, by rozpalił Białego Papieża do czerwoności i dał mu wszystkie swe dary. Błagaj, aby nawiedził serca purpuratów, aby i one rozgorzały jak ich [szkarłatne] szaty" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Zechciej umacniać Ojca Świętego swoją modlitwą wstawienniczą, by jako Mąż Opatrznościowy, który "sercem szlachetnym i dobrym zatrzymuje słowo Boże i wydaje owoce poprzez swoją wytrwałość" (wg Łk 8,15) potrafił troszczyć się o wszystkie dzieci Boże i o zbawienie całej ludzkości, która dziś jeszcze w znacznej mierze daleka jest od Boga. "Niech jego posługa papieska zawsze będzie miła Bogu i niech przynosi jak największą chwałę Trójcy Świętej. Niechaj ją spełnia nie dla siebie, ale dla chwały Bożej i chwały Matki Przenajświętszej, by uratować świat od grożącego mu rozkładu religijnego, moralnego i społecznego" (wg Sługi Bożego S.W.jw.).

"Matko Dobrej Rady ! Wskazuj mu zawsze jak ma służyć człowiekowi i ludzkości w każdym narodzie, jak prowadzić go na drogi zbawienia. Jak zabezpieczyć sprawiedliwość i pokój na świecie, wciąż od wielu stron straszliwie zagrożonym" (wg bł.Jana Pawła II). Zechciej utwierdzać go w "nadziei wbrew nadziei" (Rz 4,18) na upragniony pokój, na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. "Dopomóż Mu właściwie odczytywać znaki czasu i szczęśliwie prowadzić świat do królestwa Bożego na ziemi i w niebie" (OFM), kornie błagamy Cię... Książę Kościoła i odwieczny Stróżu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na usługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy bożej. Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość. Broń sam swym mieczem zwycięskim Stolicę Piotrową, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata" (wg ks.CSMA).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej