wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (4)
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jakie to szczęście, Panie Jezu, że Ty sam chcesz być naszym Królem, bo gdy wjeżdżałeś uroczyście do Jeruzalem, mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, wołając głośno: "Błogosławiony Król, który przychodzi w Imię Pańskie" - sam stanąłeś w obronie wołającego tłumu (Łk 19,40). Zapewne miłe było Ci tak radosne przyjęcie. I chociaż później zapewniałeś o tym, że "Twe Królestwo nie jest z tego świata" (wg J 18,36), dzisiaj i my, Twoi wyznawcy, wołamy - "Króluj nam, Chryste"...!

O Panie, któryś pokonał śmierć, Władco Wszechświata, dla którego wszystko jest możliwe... O Królu królów - racz wysłuchać prośby naszej ! "Komu bowiem, jeśli nie Tobie, wiadome są groźne czasy, jakie biedna ludzkość obecnie przeżywa...?

Bezbożność i niewiara wciskają się do dusz ludzkich. Wyznawcy Twoi odstępują od Ciebie stając się wrogami Twymi. Mnożą się grzechy i zbrodnie. Bezbożnicy usiłują rozbić rodzinę chrześcijańską, odwieść od Boga młodzież i zapanować nad całym światem. Na Kościół Twój, z nienawiścią rzucają się słudzy szatana, by zniszczyć go i zgubić..." (Nowenna do Najświętszego Serca)... Także nasz Naród, niczym kula, tocząc się ku przepaści podąża za innymi. Błagamy więc o litość... W Tobie nasza nadzieja, w Tobie, o Chryste, wszystko, mimo, iż "społeczeństwa nie chcą uznać Twego Królestwa... Mimo, iż dziś szczególnie rozlega się wołanie: "Nie chcemy, aby ten nad nami królował" (wg ks.Klemensa Gorzałki ZBM)...! Wszak Tyś powiedział, że "jeśli chcemy ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie... że tu, jedynie tutaj jest ratunek" (wg PJ do Sługi Bożej Rozalii Celakówny) dla nas wszystkich...

Ty, Panie, ostrzegałeś, że "które państwa i narody jej nie przyjmą, i nie poddadzą się panowaniu słodkiej miłości Twojej, te zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną" (do Sługi Bożej R.C.jw.), dlatego, wiedząc, że wezwanie Twe do Intronizacji jest "ostatnim wysiłkiem Bożym dla ratowania świata przed całkowitą zagładą" (wg Sługi Bożej R.C.jw.), błagamy: "Niechaj wszyscy władcy tego świata publicznie czczą i wychwalają Ciebie; niech nauczyciele i sędziowie oddają Ci szacunek. Niech prawa wyrażają Twój porządek, a sztuka odzwierciedla Twoje piękno ! Niech pod Twoim łagodnym panowaniem znajdzie się nasz kraj i nasze domy" (wg nieszporów święta Chrystusa Króla).

"Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty daj, aby dzieło Intronizacji wzrastało mocą Twoją, przy naszym zaangażowaniu serc i woli, w działaniu przeciw mocom zła. Przyjmij, Boże, nasze zawierzenia i oddanie, nasze skromne siły i naszą wielką wolę, by Ci służyć" (wg modlitwy Wspólnoty Intronizacyjnej), Wszechmocy Nieskończona ! I spraw, by wszyscy zrozumieli, że "lud Boży, wprowadzając to Królestwo, nie przynosi żadnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi" (KK 13)...

Jezu, Ty o tym wiesz, że "my nic nie znaczymy bez Twojego królestwa. Bez Ciebie jesteśmy słabi. Naszym królestwem jest zatracenie, bo ono jest przejściowe. Twoje zaś jest królestwem wiecznym, przeto błagamy: daj nam je" (wg MB do Jeleny Vasilij i Mirjany Dragiević), daj wszystkim ludom ziemi. Niech cała ludzkość "uznając Ciebie Umiłowanym Królem, uznając Twoje panowanie, poświęci się bez reszty Twemu Najświętszemu Sercu... Niechaj poświęci siebie samą i wszystko, co posiada: swą teraźniejszość, swoją przyszłość, swoje nadzieje, swoje pragnienia, każde swoje działanie i każde swe dążenie" (wg Aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa), a wtedy może przetrwa nasz upadający świat.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

"Nie wasza to rzecz - mówiłeś, Panie Jezu, w dniu Wniebowstąpienia - znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1,7). Nie nasza, wiemy to... więc tym goręcej błagamy Ciebie: "Przyjdź królestwo Twoje". Przyjdź, oby jak najszybciej: Zanim wiara w Narodzie wygaśnie - przyjdź królestwo Twoje ! Zanim miłość w proch się obróci - przyjdź królestwo Twoje ! Nim nadzieja całkiem nas opuści - przyjdź królestwo Twoje...! Błaga Cię o to Naród znękany, pełen ran, pełen strasznych boleści; Naród tak wielu łez i wielu upokorzeń... Naród, cierpiący, jak Ty, Panie i Boże nasz... Naród, który jest "solą w oku" potężnych wrogich sił. Wierzymy bowiem, że "ostoją się tylko te Państwa, w których Ty będziesz królował" (wg PJ do Sługi Bożej Rozalii Celakówny).

"Boże Ojcze, Tyś posłał Syna swojego na ziemię, ażeby przeprowadzić swoje zbawcze dzieło. On stał się Mesjaszem-Królem, aby na dźwięk Jego Imienia zgięło się każde kolano; by każdy człowiek uznając nad sobą królewską władzę Jezusa, wszedł do Twojego Królestwa. Prosimy więc, abyś otworzył serca nas wszystkich, Polaków na wielką łaskę wiary. Niechaj nasze rodziny, nasze miasta i wioski staną się nową ziemią odnowioną Twym Duchem... Niech rządzący Ojczyzną nie lękają się uznać nad Polską panowania Króla Jezusa i Jego praw ! Niech kierujący Kościołem nade wszystko starają się o królestwo Boże ! Wszyscy uczniowie Jezusa niechaj odważnie głoszą Jego królewską godność. Daj nam, o Panie, radować się miłym Twojemu Sercu Aktem Intronizacji Jezusa na Króla Polski, abyśmy ufnie się poddali Jego panowaniu i mogli kosztować owoców sprawiedliwości i pokoju - Ojcze, prosimy Cię... Prosimy o to razem z naszą Królową, Maryją, a także ze wszystkimi świętymi polskiej ziemi, zwłaszcza za wstawiennictwem Służebnicy Twojej Rozalii Celakówny" (wg Nabożeństwa Intronizacyjnego).

Jezu, my znamy nasze winy i wiemy jak boleśnie ranimy Boga naszymi narodowymi wadami, przeto błagamy najpokorniej: "przepuść, Panie, przepuść ludowi swojemu" i "spraw, by jak najprędzej Kościół razem z naszymi władzami politycznymi dokonał oczekiwanego Aktu Intronizacji... Wierzymy bowiem, że ów Akt zapoczątkuje ład społeczny, pokój i pojednanie, a nade wszystko uzdatni Naród do wzajemnej miłości" (wg modlitwy Wspólnoty Intronizacyjnej), bo tylko pod Twymi rządami zamieszka w nas pokój i radość... Dziś "wyznajemy Ci wobec Nieba i ziemi, że Twego panowania tak bardzo nam potrzeba. Ty jeden bowiem, Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Prosimy także, by ci wszyscy, którzy nie chcą Cię znać i nie chcą służyć Tobie, mogli zrozumieć, że tylko pod Twoim berłem jest ratunek dla wskrzeszonej Twoją najświętszą mocą, a tak straszliwie doświadczanej, umiłowanej Ojczyzny" (wg Aktu Intronizacji Jezusa Króla)... Chryste, wysłuchaj nas...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Ty wiesz najlepiej, Duchu Święty, że wszystkie "państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu, dojdą do szczytu potęgi, a wtedy będzie jedna owczarnia i jeden Pasterz" (wg Sługi Bożej Rozalii Celakówny) jej... Prosimy więc, przybliż tę prawdę wszystkim naszym rodakom i zechciej, póki co, umocnić naszą wiarę, bo zwłaszcza dziś "Królestwo Boże wciąż się spotyka ze sprzeciwem ze strony złego ducha i tych, co służą mu. Oni to bowiem stają do walki z Bożym panowaniem, pragnąc podporządkować świat innym niż Boże zasadom. I tak, walka dwóch królestw, czyli królestwa Bożego i królestwa ciemności nieraz przybiera bardzo groźne, bardzo drastyczne formy" (wg Nabożeństwa Intronizacyjnego)... Zechciej umocnić w nas bezcenne Dary Twoje, bo Naród wsparty nimi, na przekór siłom zła, wkrótce wyniesie na ojczysty tron Chrystusa Króla. I w taki sposób, krocząc do szczytu swojej potęgi, dokona wielkich rzeczy:

"Im bardziej nasili się prześladowanie religii katolickiej - tym więcej swojej wiary trzymać się będzie. Im śmielej niedowiarstwo wykorzeniać będzie z serc ludzkich nadzieję szczęśliwości wiecznej - tym mocniej będzie ufał Sercu Jezusa, jedynej ucieczce grzeszników. Im więcej zatwardziały świat sprzeciwi się miłości Twojej - tym bardziej kochać będzie Serce Jezusa, miłości najgodniejsze. Im haniebniej bezbożność Bóstwo Twoje sponiewiera - tym wyraźniej wielbić je będzie. Im zuchwalej świat przykazania Twoje przekroczy - tym sumienniej zachowywać je będzie. Im lekkomyślniej ludzie gardzić będą sakramentami świętymi - tym pobożniej i częściej Naród nasz będzie do nich przystępował. Im złośliwiej piekło pychą i cielesnością dusze nieśmiertelne zatruje - tym pilniej, w pokorze i czystości, służyć będzie znieważonemu Sercu Jezusa. Im bardziej świat Kościół Twój będzie prześladował - tym ochotniej i mężniej stanie w jego obronie. Im zdradliwiej nieprzyjaciel będzie dręczył i prześladował Namiestnika Twego, Ojca Świętego - tym wierniej do niego należeć i za niego modlić się będzie, by na świadectwo innym narodom, wskazać, jak żyjąc duchem - duchem trzeba działać" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

Błagamy z całą mocą: niech Chrystus nam króluje ! "W koronie Państwa Polskiego, w sercach jego obywateli, we wszystkich obszarach życia społecznego, w środkach społecznego komunikowania - niech Chrystus nam króluje ! W szkołach i programach wychowawczych, w trosce o pracę i chleb powszedni, w budowaniu bezpieczeństwa i ładu społecznego, w opiece nad chorymi, pokrzywdzonymi i uzależnionymi - niech Chrystus nam króluje ! We wszystkich naszych rodzinach i w sercach naszych - niech Chrystus nam króluje !" (wg ks.bpa Stanisława Stefanka)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Jak rodząc się przyszedłem na świat poprzez Niepokalane Serce Maryi, Mojej Matki, tak samo przez to Serce przyjdą dusze do Serca Mego" - mówiłeś, Panie Jezu, siostrze Marii Natalii... "Jak Ojciec dał mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Jej Niepokalanym Sercu, moc, która przezwycięży grzech i cały świat" (do s.Marii Natalii). Prosimy więc, o Panie nasz, pozwól nam uczcić godność Serca Najświętszej Matki Twojej, które dla tak ogromnych zasług, nie mogło być złożone w ziemi, nie mogło się obrócić w proch, jak inne serca ludzkie. Ty zaś, Najświętsza Panno, "Maryjo, słodka nadziejo nasza, dajże nam odczuć władzę Twoją nad Sercem Zbawiciela i racz umieścić nas na wieki w Sercu Jego... Proś, by panował w duszach naszych, aby królując w sercach naszych rozgrzał je i przemienił nas w Siebie samego" (wg św.Małgorzaty Marii Alacoque)...

Niechaj ścielą się do Jego stóp wszystkie "serca znużone, by mogły znaleźć odrodzenie. Niech w Nim szukają pociechy wszystkie serca rozdarte, jak i porozmieniane na drobne miłości... Niechaj do Niego podążają serca próżne, zepsute licznymi pochlebstwami, by mogły się nauczyć najprawdziwszej pokory. [Niech przyjmie je na własność i zakróluje w nich]. Młode zaś i niewinne, jak również te, dla których On jest Miłością jedyną" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez), niech wypraszają łaski dla całego Narodu, szczególnie zaś, tę najważniejszą łaskę Intronizacji. Ty zaś, Maryjo, "racz Mu powiedzieć o naszym trudnym "dziś"; o tym, że zapraszamy Go na całą naszą przyszłość i spraw, abyśmy Go słuchali dzień po dniu, uczynek po uczynku. Żebyśmy Go słuchali także i wtedy, kiedy mówi o rzeczach bardzo trudnych i wymagających. Do kogóż bowiem pójdziemy? On ma słowo życia wiecznego" (J 6,68)" (wg bł.Jana Pawła II), Matko, Ty o tym wiesz...

Niech jako Król "stanie się dla nas Ojcem, Oblubieńcem i Stróżem... Niech będzie Skarbem i Miłością - słowem - wszystkim we wszystkim ! Niech wspiera niemoc naszą. Niechaj się stanie siłą w wielkiej słabości naszej i radością jedyną we wszystkich smutkach naszych" (wg św.M.M.jw.)...

"Prosimy Cię o wstawiennictwo za ukochaną Ojczyzną, tak bardo uwikłaną w sieciach liberalizmu i globalizmu. Całą naszą nadzieję w rychłe jej wyzwolenie składamy w dziele Intronizacji, przeto niech nasza wola złączona z Twoją uzna Jezusa Królem Polski. I tak jak niegdyś wypowiedział te znamienne słowa: Oto Matka Twoja... tak niech pozwoli, byś Ty nam mogła powiedzieć jak najprędzej: Polsko, oto twój Król" (wg Naboż.Introniz.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"Mam przekonanie - napisał ojciec Generał z Jasnej Góry w swym liście do Prymasa - że jeśli chodzi o Intronizację w Polsce jako państwie, Najświętsze Serce Jezusa przychodzi nam miłościwie z wyjątkową pomocą i wyświadcza nam łaskę wcale niezwykłą, wskazując nam Intronizację jako pewny środek i rękojmię dla ratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia triumfu Kościoła i do wzrostu królestwa Bożego na Ziemi" (20.04.1939)... Przeto, Maryjo, Matko nasza; Królowo Korony Polskiej - do Ciebie dziś wołamy, wierząc, że "przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swojej Matki na pewien czas złoży atrybut swej własnej wszechpotęgi" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... Ku Tobie ślemy nasze błagania o Twe potężne orędownictwo. Ty zaś, Królowo Polski, prowadź nas pośród zmagań o Królestwo Boże na naszej polskiej ziemi". "Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen" (wg 1Tm 1,17)...

Pomni słów światłego pasterza, który rozgłaszał, że "Polska jest Twoim Narodem Wybranym" (Sługa Boży S.W.jw.), prosimy, racz utwierdzić nas w tym nadzwyczajnym przekonaniu, byśmy Ci mogli lepiej służyć w dziele naprawy świata. Użyj nas jako swych narzędzi, bo "wszędzie, gdzie panujesz, Matko, jako Królowa, włada Twój Syn jako Król i Papież, jako Jego zastępca tu, na ziemi" (Eugeniusz Pacelli)...

"Polskę - powiedział Jezus do świętej Faustyny - szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie Woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne Moje przyjście". Pomóż więc, Matko, Synowi swemu zrealizować ten plan. Jako "Królowa zaprowadź ład i rozrządź wszystko, i roześlij na odpowiednie stanowiska swoich ludzi, bo tylko Ty wszystko oczyścić możesz, wyniszczyć wszelkie zło... Tylko Ty jedna, możesz postawić swoje straże anielskie wszędzie tam, gdzie potrzeba. Tylko Ty możesz rozjaśnić i umocnić w sercach ludzkich odwieczne prawo Boże. Ty możesz wylać na każdego, na wszystkich i na wszystko, obfitość Bożych łask... Ty wreszcie zbierzesz swoich i ofiarujesz ich Synowi - Królowi triumfującemu, bo tylko Ty jedna umiesz wyrazić swoim Niepokalanym Sercem najgłębszy i najdoskonalszy hołd miłości i oddania: oto, Mój Synu, oczyszczony, przygotowany przeze Mnie świat, który Mi dałeś - Króluj !" (wg Barbary Kloss)... Tymczasem jednak naucz nas jak mamy być posłuszni wobec Jego Woli i racz przekonać Naród nasz i wszystkie nasze Władze, do wypełnienia oczekiwań Pana, który powiedział, że: "Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana... przez Intronizację" (PJ do Sługi Bożej Rozalii Celakówny)... Matko, błagamy Cię.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej