wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (1)
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ty, Panno Święta, z własnej woli oddałaś się pod władzę Boga, który Ci w chwili zwiastowania "wielkie rzeczy uczynił" (Łk 1,49). Błagamy więc, uproś i nam tak wielką łaskę, aby Bóg zechciał uczynić "wielkie rzeczy" i dla naszego Narodu. Tak wielkie, aby Jezus, "Król królów i Pan nad panami" (wg Ap 19,16), "dzierżący władzę nad stworzeniem nie podbojem, ale na mocy swojej istoty i natury" (wg św.Cyryla Aleksandryjskiego) - za przyzwoleniem naszej woli królował w myślach naszych... By tu, w Ojczyźnie naszej, był wyniesiony na Tron.

"Niech będzie Królem, który rządzi umysłami, bo jest wieczystym doradcą" (wg św.Augustyna), którego rady mają na względzie nie tylko Chwałę Bożą, ale i ludzki pożytek. Niechaj zawładnie naszą wolą, gdyż wiemy, że "królestwo Jego zapanuje tam, gdzie będzie szanowana i realizowana Jego [najświętsza] Wola, tak jak jest święta ona w niebie" (wg PJ do Anny Dąmbskiej). I niechaj "żąda od rozumu wiary dla prawd, które nam dał" (wg o.Marie-Augustina Bellouarda OP), "by nas ktoś inny nie zagarnął w niewolę poprzez filozofię będącą czczym oszustwem... wspartą na ludzkiej tradycji i na żywiołach świata, nie na Nim, na Chrystusie" (wg Kol 2,6)... Matko, prosimy Cię.

Pragniemy, by królował nam, bo "słowa Jego nie przeminą" (wg Łk 21,33). Prawda przenika Go na wskroś, bo tylko On zna prawdę... Bo On ją posiadł i ogłosił, albowiem sam jest Prawdą ! Niechaj pomoże nam przywiązać się do prawdy i starać się nią żyć, a nade wszystko "stać niezachwianie u swego królewskiego boku... Pomóż nam mieć oczy i serce tylko do Niego zwrócone. Pomóż trwać w Jego łasce i utrzymywać z Nim łączność poprzez modlitwę. Pomóż nam słuchać Jego rozkazów zawartych w Przykazaniach" (ks.Franciszek Głąb)...

Niech Jego drogą - drogą prawdy, "przybędzie nowych ludzi plemię, jakich dotychczas nie widziano" (wg Z.Krasińskiego), by byli zdolni z Jego pomocą podźwignąć nasz kochany kraj i stąd rozpocząć dzieło odnowy oblicza całej ziemi... By byli chętni do budowy Jego królestwa pośród nas, a jednocześnie świadomi tego, że "sami, bez Chrystusa, niczego nie uczynią" (wg J 15,5), bo "jeśliby królestwo Boże było wynikiem działania ludzi - jako dziedzictwo ludzi silnych, inteligentnych, zdolnych i przebiegłych, byłoby ono nie tylko niesprawiedliwe, ale też i bez żadnej wartości. A wtedy biada nam" (wg Carla Caretto)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Maryjo... Panno nad pannami, której czułe sumienie kazało śpiesznie udać się do brzemiennej Elżbiety (Łk 1,39-40), módl się, by Bóg obdarzył nas podobną wrażliwością... I niechaj to się stanie za sprawą Twego Syna. On bowiem... On i tylko On, przechodząc z myśli ludzkich na sumienia, potrafi je kształtować. Niech więc nad nimi zakróluje, gdyż "nie ma innego sposobu na uporządkowanie naszego życia osobistego, społecznego i politycznego, poza wyborem Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Króla... I na nic zdadzą się ludzkie wysiłki porządkowania świata po swojemu" (wg o.Jana Mikruta CSsR)...

Niechaj roztoczy swoją władzę moralną jako Król i niechaj "żąda naszej zgody dla zasad życia, które głosi" (o.Marie-Augustin Bellouard OP). "Jego królewska godność wymaga bowiem, aby całe państwo było regulowane przykazaniami Boga i chrześcijańskimi zasadami, przy ustalaniu praw, w zarządzaniu trybunałami, w intelektualnej i moralnej formacji młodych, która musi respektować zdrową doktrynę i czystość moralną" (Ojciec Święty Pius XI)... Niech nam wskazuje drogę jedynie pewną i prostą. Niech nam dyktuje swoje prawa jako Mistrz, bo tylko Jego władza moralna pozwoli nam wzrastać duchowo i uświęcać się. "Niech będzie Królem na wieki wieków" (wg Ps 10,16) i niechaj wszelka "władza królewska należy do Niego. Niechaj panuje nad narodami" (wg Ps 22,29). "Dziś, gdy prawie o wszystkich królach świata zapomniano, niechaj Chrystusa Króla czci wiele milionów chrześcijan" (ks.SAC) - złóż, o Maryjo, nasze błagania u stóp Bożego tronu.

Ty wiesz, o Matko, że "wybór Jego Osoby oznacza równocześnie poświęcenie się Jego Najświętszemu Sercu, Jego Boskiej Miłości, a także budowanie cywilizacji miłości według Jego Ewangelii" (o.J.M.jw.), bo "Serce Boże jest symbolem, żywym obrazem nieskończonej Jego miłości do nas, która pobudza nas do jej odwzajemnienia" (wg Ojca Świętego Leona XIII). "Bo serce to jest miłość, a Serce Pana to jest miłość ze wszystkich innych miłości najczulsza, najgorętsza, najdelikatniejsza, najbardziej bezinteresowna... To miłość, która nie poprzestaje na słowach i uczuciach, ale przelewa się w czyny; miłość, która chce dawać i daje dary bez ceny i bez liczby" (ks.J.R.). Módl się więc, Matko, błagamy Cię, aby dzisiejszy świat, zwłaszcza współczesne rodziny, zechciały "wszystkie swoje nędze złożyć w Sercu Jezusa. Niech pokochają Serce Jego, niech spoczną w Nim i niechaj zawsze Mu będą wierne" (do Sługi Bożej Józefy Menendez) jak najwierniejsi słudzy na dworze Króla, swojego Pana.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

"Królu Najświętszy, jakież są znamiona Twojej władzy ? Żłóbek jest tronem dla Ciebie, stajenka Twym pałacem, płaszczem królewskim grube pieluszki, a dworzanami pastuszkowie i bydlątek para" (wg s.Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu), bo Ty "przyszedłeś do nas jako prawdziwy Bóg, ale bez ludzkich szat, bez ludzkiej potęgi, bez ludzkiej władzy, opuszczony, wzgardzony i ogołocony, by ludzie wreszcie uwierzyli, że Tylko MIŁOŚĆ daje Życie, ocala Życie i pozwala kwitnąć Życiu w wieczystej radości" (wg ks.Michela Quoista). I chociaż nawet w tym ubóstwie i w tym upokorzeniu widzimy w Tobie Króla - przyjdź do nas, Panie, jeszcze raz, lecz jako wielki Chrystus Król, by władać naszym krajem...

"Władzy Twej oddajemy pokorne serca nasze, dusze i ciała, wszystko, co mamy, a także wszystko, co możemy mieć" (wg s.Małgorzaty jw.). "W ręce Twoje składamy całe życie nasze. Tobie je oddajemy z całą miłością naszych serc, bo dręczy nas potrzeba, abyśmy się oddali, byśmy się powierzyli w Twoje ręce bez reszty, z bezgraniczną ufnością" (wg bł.Karola de Foucauld). Ciebie zaś, o Niepokalana Boża Rodzicielko, prosimy, byś czuwała nad wzrastaniem tej miłości. Niech nas przenika i wypełnia, by Jezus mógł jej "żądać od nas i otrzymywać ją" (wg o.Marie-Augustina Bellouarda OP). "Króla miłości można bowiem uczcić jedynie miłością; można Mu w darze dać tylko miłość" (św.Maksymilian Maria Kolbe), bo "wzajemność miłości jest istotą nieba.

[Ty wiesz, o Pani, że nawet] Boga można zranić; można Mu zadać ból, odmawiając przyjęcia Jego wielkiej miłości, zwłaszcza, że jest konieczna do życia, a już niezbędna w Jego królestwie" (wg PJ do Anny Dąmbskiej), lecz wiesz i to, że jeśli ktoś miłuje Go i zachowuje Jego naukę, Ojciec Niebieski okazuje mu także swoją miłość i razem z Synem z radością przebywają u niego (wg J 14,23). Prosimy zatem, naucz nas, jak składać hołd Jego Miłości i jak wyrażać naszą niedoskonałą miłość, bo "żaden inny Król nie poniósł śmierci krzyżowej, by zdobyć nieograniczoną miłość swoich poddanych" (wg o.M-A.B.jw.)... Jakimi słowy błagać Go, by został naszym Królem, bo tylko Jego władza pozwoli przetrwać nam...

On, "w przeciwieństwie do władców ziemskich, którzy panują nad innymi swoją przewagą i siłą - w każdej chwili, natychmiast, gotową do użycia - chce zdobyć nas przez swoją miłość" (wg o.Jana Mikruta CSsR), a to otwiera serca i wzmaga tęsknoty nasze... "Podstawą Jego tronu sprawiedliwość i prawo, a przed Nim kroczą łaska i wierność" (wg Ps 89,15), dlatego całą naszą ufność składamy w Jego ręce... A jeśliby zwątpienie opanowało nas, to racz utwierdzić w sercach naszych to mocne przekonanie, że choć "żyjemy w czasach, które jak fale uderzają w chrześcijaństwo, to jest pewnikiem historycznym, że następstwem tego będzie nowy rozkwit Królestwa Bożego" (bł.Rupert Mayer).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Boże nasz, Stwórco nieba i ziemi, któremu Naród Wybrany świadomy Twoich praw do wszystkiego, co żyje, ofiarowywał niegdyś pierworodnych synów (Łk 2,23) - prosimy, zechciej przyjąć dziś w ofierze cały Naród nasz i przekaż go Synowi swemu w wieczyste władanie. Niechaj już dzisiaj do nas "przyjdzie królestwo Twoje... Niechaj się spełni Wola Twoja" na naszej polskiej ziemi, a Syn Twój, już na zawsze, niech będzie naszym Królem, naszym Panem jedynym... Niechaj zawładnie naszym życiem, losem całego Narodu. Niech nas nauczy żyć duchem swych błogosławieństw. Dziś bowiem "Polska jak nigdy przedtem w swojej historii, potrzebuje świętych... polityków, lekarzy i nauczycieli... kapłanów, ekonomistów, dziennikarzy, właścicieli zakładów pracy... Trzeba nam takich ludzi, co będą chcieli służyć Jezusowi Królowi, poddać się Jego władzy, bo tylko wtedy w domach, w biurach, w szkołach i na ulicy... w całej naszej Ojczyźnie, zapanuje "normalność", ład i dobrobyt Królestwa, za którym tak tęsknimy" (wg Naboż.Intronizacyjnego).

Pomóż nam, Ojcze niebieski, wynieść Jezusa na tron: w nas samych i w rodzinach naszych oraz w całym Narodzie, bo tylko "życie dla Niego jest jedynym prawdziwym sposobem życia dla siebie" (o.Marie-Augustin Bellouard OP). Niech On, Król królów, stanie się Władcą i Panem naszym, bo "On jest pięknem, które wszystkie piękności w sobie zawiera, bo On jest Mocą samą" (św. Teresa z Avila)... Pomóż Go "przyjąć w naszych domach jak najuroczyściej, aby nie czynił nam wyrzutów, jak niegdyś Szymonowi. Ten bowiem Go zaprosił, lecz jedynie z czystej ciekawości, nie oddając Mu takiej czci, jaką obyczaj nakazuje" (Łk 7,44-46)" (wg o.Mateo Cravley-Boeveya SCJ).

Niech orędują za nami wszyscy Święci Twoi, a "zwłaszcza ci, których raczyłeś wzbudzić na naszej polskiej ziemi. Niech ich potężne orędownictwo wyjedna nam potrzebne łaski, abyśmy potrafili kroczyć drogą zbawienia za Jezusem Królem Polski" (wg Naboż. jw.)... Abyśmy poświęcili Jego Boskiemu Sercu wszystkie nasze rodziny. "Błogosławiona bowiem... stokroć błogosławiona będzie każda rodzina, która to poświęcenie pojmie i wypełni. W jej łonie zacznie bić nowe Serce... Serce tak święte, że uświęci całe otoczenie. Serce tak dobre, że wokół siebie zdroje pociechy rozleje. W takiej rodzinie jak gdyby słońce nowe zaświeci; słońce, którego promienie całe jej życie rozjaśnią" (ks.J.R.)...

Jezu, racz zakrólować w nas, byśmy Ci mogli "oddać wszystko: nasze uczucia, zdrowie i siły; nasze rodziny, nasze zasoby, zdolności, pracę, więzi z ludźmi... nasz czas, nasze radości; nasze sukcesy i przekonania, i całą naszą wolę... Byśmy Ci mogli zawierzyć wszystko, co dla nas trudne jest, co nas napełnia lękiem: nasze słabości i porażki... We wszystkim chcemy służyć Ci, rozpoznając i pełniąc Twoją Królewską Wolę" (wg aktów osobistych Intronizacji Chrystusa Króla w Nisku)... Racz "rozciągnąć nad nami panowanie swoje. Zakróluj w sercach naszych pokorą i cichością i racz wypełnić je swoją najświętszą miłością... Ogłoś nam swoje Boskie prawa i pozwól, byśmy służąc Ci na naszej polskiej ziemi, mężnie walcząc dla Ciebie - w Tobie, o Panie, uznawali Króla naszych serc i jako tegoż Króla w niebiosach powitali" (wg s.Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Trudno Ci było, Maryjo, pojąć własnego Syna (Łk 2,50); tak trudno, jak każdemu z nas pojąć istotę Boga. Nie ma bowiem dziedziny, którą by On nie władał i nie ma żadnych granic z wyjątkiem... duszy ludzkiej ! Pomóż nam więc, o Pani, otworzyć nasze dusze dla Syna Twego, dla Jezusa, aby mógł jak najszybciej zakrólować w nich, bo "królowanie Chrystusowe jest panowaniem sprawiedliwości, miłości i pokoju, jaki daje przejrzyste sumienie i przylgnięcie do Boga, mocy płynącej z łaski wiary... Na to królestwo Jezus pracował całym swoim życiem, a nade wszystko męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, które były Jego konsekracją królewską i kapłańską" (wg s.Emilii Ehrlich OSU). A "pokój Boży oparty na sprawiedliwości i miłości w stosunkach międzynarodowych i w poszczególnych narodach, [w nas się zaczyna, w duszach ludzkich]: w codziennym życiu domowym, w życiu sąsiedzkim i we współżyciu społecznym; w pracy i na ulicy, na miedzy - słowem, wszędzie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

"Niech Chrystus Król panuje w sercach naszych dzieci, by zachowały niewinność otrzymaną na chrzcie. Niechaj panuje w sercach młodzieży, aby wzrastała zdrowo i czysto, słuchając głosu tych, którzy Go zastępują w rodzinie, w szkole i w Kościele... Niechaj panuje nad każdym domowym ogniskiem, aby rodzice jak i dzieci mogli żyć zgodnie w przestrzeni Jego świętego prawa... Niechaj panuje nad całą naszą Ojczyzną, ażeby wszyscy Polacy przez ład i zgodę warstw społecznych czuli się dziećmi Ojca w niebie powołanymi do współdziałania dla wspólnych dóbr doczesnych. Spraw, aby byli szczęśliwi w swojej przynależności do Mistycznego Ciała, które w Jego Najświętszym Sakramencie jest żywym znakiem oraz wiecznie tryskającym źródłem" (wg bł.Jana XXIII)...

Niech Jego królowanie stanie się u nas powszechne. Niech zanikną wszelkie podziały, aby już nigdy i nigdzie "nie było Żydów ani pogan, niewolników ani ludzi wolnych, mężczyzn ani kobiet" (wg Ga 3,28), tylko "współobywatele świętych i domownicy Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest On sam, Jezus Chrystus" (wg Ef 2,19); gdzie On jest Królem jedynym... On bowiem - jak powiedział: "pragnie przebaczać, pragnie królować jednostkom i narodom... Pragnie królować nad duszami, nad narodami i nad całym światem, by Pokój Jego rozlał się aż po krańce świata... Bo jest Miłością i Miłosierdziem, bo On sam jest Pokojem" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez)...

Niechaj króluje wiecznie... Niech Jego królowanie rozpocznie się już tu i teraz, jako "królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju" (wg prefacji na uroczystość Chrystusa Króla)... I niech dopełni się w wieczności, tam, gdzie królestwu Jego nigdy nie będzie końca.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej