wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA OJCA ŚWIĘTEGO
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Boże Wszechmocny, z Woli którego już pierwszy papież stał się zastępcą Syna Twojego na ziemi, prosimy Ciebie, miej w szczególnej opiece papieża, który dzisiaj dostępuje tej godności ! Oświecaj nieustannie i pocieszaj go. I wzmacniaj jego siły fizyczne i duchowe. Któż bowiem z większą miłością włada Kościołem i całym ludem Twoim ? Kto konsekwentnie i z odwagą stawia dziś czoła najciemniejszym siłom świata w obronie tegoż Kościoła, by dać świadectwo, że "bramy piekielne nie przemogą go" (Mt 10,18)...? Kto poprzez troskę o nawrócenie całej ludzkości świata, wierniej niż on wypełnia Twoje największe przykazanie miłości bliźniego ? Kto z większym niepokojem zabiega o życie wieczne dla niej...?

Czy jest na świecie bardziej pokorny sługa sług Twoich, papież, Namiestnik Chrystusowy, który podobnie jak Mistrz "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć" (Mt 20,28) ? Któż wreszcie bardziej poniża się, aby wywyższyć Ciebie...? Kto dziś, jak żaden jego poprzednik swoim autorytetem walczy wprost o przetrwanie ludzkości jako takiej, "zderzając się z samozniszczeniem całego społeczeństwa, natury ludzkiej i ludzkiego rozumu. Oto dlaczego "chwała jego pontyfikatu nie jest widoczna, bo jest chwałą męczeństwa" (Alain Besançon)... Gdybyśmy nawet nie byli po stronie papieża, to przyszłaby nam chęć stanięcia po jego stronie ze zwykłej solidarności na widok traktowania, jakiemu poddawany jest bez chwili wytchnienia. W świecie politycznej poprawności atakowanie go stało się dosłownie tradycją. To coś, co robi się mechanicznie, bo tak trzeba i już" (wg Aldo Marii Vallego)...

Prosimy więc gorąco, Panie i Boże nasz, przez wzgląd na jego umęczenie, na jego wierność przykazaniom, na Jego miłość do całego świata, na jego pokorę oraz oddanie Twoim sprawom - racz mu pobłogosławić na wszystkie jego dni jakie ma jeszcze do przeżycia... Spraw, by to jego życie mogło trwać jak najdłużej, dopóki cała ludzkość nie uwierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, jak i w powtórne Jego przyjście w chwale. Wszystkim zaś, "którzy czyhają na nie, zechciej okazać, że Ty jesteś Panem Życia...

Daj mu, prosimy, siły do pracy aby mógł pisać, by mógł przemawiać, by mógł wyznawać Ciebie przed ludźmi i błogosławić, i pouczać w swojej pontyfikalnej służbie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Chryste, który przed swym chwalebnym wniebowstąpieniem, trzykrotnie zapytałeś czy Piotr miłuje Cię (Mt 16,18) - racz błogosławić Ojcu Świętemu, kornie prosimy o to, bo On przez miłość do Ciebie i do każdego człowieka, wciąż staje do nierównej walki z wielkim ukrytym wrogiem. "Podczas, gdy jego wielki poprzednik zwalczał komunizm jako potworny reżim polityczny - miał po swojej stronie całe społeczeństwo, a nawet całą ludzkość. Ten zaś ma przeciwko sobie całość nowoczesnego społeczeństwa... z jego nową moralnością i nową religijnością" (wg Alaina Besançon). Dzisiaj "istnieje bowiem antyrzymski sentyment, który sprawia, że narody mniej zewangelizowane odczuwają odrazę do autentycznego zrównoważenia tego, co ziemskie i tego, co wieczne, tego, co naturalne i tego, co ponad naturalne. A tym jest apostolski rzymski Kościół katolicki" (Carl Schmitt)... Prosimy więc, błogosław mu w tym, jakże trudnym pontyfikacie i mocno wspieraj go.

On nieustannie, ze wszystkich sił przeciwstawia się temu, który chce ludzkość oderwać od miłości Twojej. On zmaga się w nierównej walce o życie, którego wciąż tak uparcie broni głosząc, że ono święte jest od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. On wciąż zabiega o trwanie i świętość rodzin. Każda z nich bowiem "jest pierwszą szkołą cnót społecznych potrzebnych wielkim społecznościom... Od każdej z nich zależy trwanie całych społeczeństw, narodów, państw i Kościoła" (bł.Jan Paweł II). Ty, Panie, o tym wiesz... Osłaniaj więc jego działania na wszystkich frontach walki. Racz wspierać jego posunięcia na rzecz istot najsłabszych, a zwłaszcza dzieci, tak podatnych na wszelką krzywdę i na złe wpływy ze strony ludzi dorosłych, zwłaszcza, kiedy "zdarzają się i takie sytuacje, zawsze godne ubolewania, gdy Kościół musi cierpieć z powodu niewierności niektórych swoich sług" (Ojciec Święty Benedykt XVI).

Boże Wszechmocny ! Miej w swojej pieczy jego roztropność i ofiarność; jego samozaparcie. "Podtrzymuj jego prawicę, by tak kierował łodzią Kościoła, tak jak się Tobie podoba i jak tego wymaga dobro Twoich dzieci... Pozwól mu trafnie odczytywać wszelkie znaki czasu i konsekwentnie prowadzić świat do królestwa Bożego na ziemi i w niebie".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Boże Wszechmocny, prosimy Cię, umacniaj wielkoduszność papieża i Jego otwarcie na drugiego człowieka, jakikolwiek by był. Światłem Ducha Świętego rozjaśnij jego drogi, które zbliżają go do bliskich i dalekich, do czarnych i białych, do biednych i bogatych, domagając się dla nich ludzkich praw i godziwych warunków życia.

Wspieraj jego przesłania pokoju i braterstwa, skierowane nawet ku prześladowcom Kościoła Świętego. Dopomóż mu w tych trudnych czasach stać się czytelnym symbolem miłości przebaczającej. Umacniaj Go w niełatwej misji "by wszyscy stanowili jedno" (J 17,21) i spraw, by poprzez jego ręce wyciągnięte przyjaźnie ku całemu światu, spłynęła miłość i zgoda; by w imię prawdy, że Bóg jest jeden dla wszystkich - za jego sprawą mogły się zjednoczyć Twe skłócone dzieci. "Daj Mu Ducha Twojego w dialogach z całym światem" (OFM), jak Go zesłałeś na apostołów, by mogli przemawiać do innych i być rozumianymi (Dz 2,4-11).

"Duchu Święty Boże, który kierujesz Kościołem - bądź stale z Ojcem Świętym i racz kierować jego zamiarami. Błogosław jego słowom, wspomagaj siły i zechciej podtrzymywać w nim ogień miłości do Kościoła oraz do wszystkich ludzi" (wg "Modlitewnika dla chorych" ks.SAC). I napełniaj go sobą... Niech w jego głosie brzmi Twoja melodia, a z encyklik emanuje Twoje tchnienie. Niech jego przesłania lecą na Twoich skrzydłach, aby wszystkie narody odczuły działanie Opatrzności Bożej... Z nieprzebranej skarbnicy Twoich łask, obdarzaj go mądrością i coraz większą odwagą. Umacniaj jego autorytet na wszystkich kontynentach. Niech jego głos nawołujący do pojednania i pokoju, dociera tam, gdzie słychać płacz ofiar wojennych, a ludzkie dusze masowo idą na zatracenie.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

O Maryjo Wniebowzięta ! Módl się, by dobry Bóg wzmacniał optymizm oraz wiarę Ojca Świętego w odnowę oblicza ziemi, zwłaszcza gdy będzie liczył na młodzież, w niej pokładając nadzieje. Pomóż mu uczyć ją słowem i własnym przykładem, jak należy dostrzegać w każdym godność ludzką i jak żyć, aby zdobyć prawo do szacunku.

Oblubienico Ducha Świętego, uproś dla Namiestnika tę wielką łaskę aby mógł przekonać młodych, czym tak naprawdę jest pełnia prawdziwej wolności; "wolności, którą obdarzył nas Bóg, a która w pewien sposób stanowi ważną część naszego bycia "na Jego obraz i podobieństwo"... [Aby mógł wpoić im, że] dzięki tej wolności możemy w każdej chwili wybierać między życiem i śmiercią, między dobrem i złem... możemy opowiedzieć się za przykazaniami i za prawami, które są odciśnięte w naszych duszach, bądź też postąpić odwrotnie" (Francesco Cavagna)...

Oby nie wahał się powierzyć im zadania na miarę naszych czasów: Bożego posłannictwa wobec wszystkich narodów. Oby niezmordowanie rozsyłał ich ze swym papieskim błogosławieństwem i tak jak "jak Ojciec Niebieski posłał Twojego Syna, tak i on niech posyła" (wg J 20,21) młodych na cały świat, bo oni są przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Oby im dodał tyle odwagi do świadczenia o Bogu na każdym miejscu publicznym, aby nie dali się uwięzić w nowych katakumbach, ani zapędzić do kruchty... Niech katolicka młodzież świata murem stoi przy swym papieżu. Niech stoi przy nim cały "lud Boży, na którym nie robi wrażenia światowa gadanina i nie przerażają go doświadczenia niekiedy uderzające we wspólnotę wierzących" (ks.kard.Angelo Sodano)...

O Matko, czuwaj nad nim z nieba i patronuj jego dziełom ! "Bądź mu puklerzem wobec wszelkich prześladowań. Racz mu wyjednać świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie". Niech pod jego rządami "Kościół cieszy się pokojem. Niech się rozwija i niech żyje bogobojnie. I niech napełnia się pociechą Ducha Świętego" (wg Dz 9,31).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Potężna Wspomożycielko Wiernych ! Królowo, Pani i Matko nasza, oręduj za obecnym naszym Ojcem Świętym, aby i on był "cały Twój"; aby i on w Tobie pokładał całą ufność swoją.

Zechciej otulać go płaszczem swojej opieki z wielką matczyną czułością. Ochraniaj cenne jego zdrowie i strzeż od załamania. A przede wszystkim strzeż, aby go nie dosięgły żadne szatańskie uderzenia, zwłaszcza kiedy odpiera niezliczone ataki. Tak "wielu bowiem urąga mu i prześladuje go. Wielu kłamliwie mówi wszystko złe na niego" (wg Mt 5,11) z tego powodu, że on "jest z Boga i słucha Bożych słów" (wg J 8,47)... "Gdyby się dobrze zastanowić, nie ma chyba drugiej postaci publicznej formatu światowego, której przeznaczone byłoby takie traktowanie. Ale w stosunku do tego Papieża, wszystkie chwyty są dozwolone, nawet zniewagi...

Z miejsc, które trafnie określono jako "bastiony medialnych twierdz", dochodzi z natrętnym uporem jedno i to samo żądanie: papież ma prosić o wybaczenie. [Ciekawe tylko za co ?]... Może ma się tłumaczyć z tego, że zaklina świat, by szanował niewinne i bezbronne życie ? Może powinien przepraszać za oskarżenie i za nieustanne wskazywanie niesprawiedliwości systemu społecznego i ekonomicznego ? A może ma przepraszać za żądanie uznania, iż bez wspólnego prawa moralnego ludzkość ryzykuje samozniszczeniem ? Może ma przepraszać za to, że przypominał, iż przestrzeń rozumu nie da się zredukować do przestrzeni nauki empirycznej ? Może ma przepraszać za swoją batalię przeciwko nihilizmowi ? A może ma przepraszać za przypomnienie autonomii Kościoła i państwa w ich właściwych obszarach działania i za przypomnienie, że Kościoła nie można zmuszać do milczenia ? Może ma przepraszać za swoją obronę prawdziwej świeckości, która nie jest nietolerancyjnym laicyzmem ? Może ma przepraszać za żądanie od młodych, by nie dali się złapać w sidła narkotyków i ulotnych wartości, lecz powinni iść ku celom wzniosłym i szlachetnym ?" (Aldo Maria Valli). Błagamy więc, Maryjo, strzeż go jak tylko możesz...

Proś, aby dobry Bóg pobłogosławił wszystko, co już uczynił jako Namiestnik Chrystusowy, wszystko, co czyni, jak i to, co chce wprowadzić w czyn. Niech jego dzieła dokonane umacniają się i niech wydają owoc obfity, a rozpoczęte - rozwijają się i doskonalą. Te zaś, które dopiero nosi w swoim zamyśle, niech dojrzewają w dobrym klimacie i niech czekają na najbardziej odpowiednią chwilę... Niech z Twą pomocą torują sobie drogę poprzez świat... Oręduj za nim, aby Bóg pozwolił mu "rozdawać miłość, jak dziś mocarze rozdają broń" (wg J.Słowackiego) i przygotować świat na ostateczne przyjście Chrystusa w chwale.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej