wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A UWIKŁANYCH W SEKCIARSTWO
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

"Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,17) - rozległ się z nieba donośny głos, kiedy po swoim chrzcie wyszedłeś z wody, Panie... "Ten" - zabrzmiało pod nieboskłonem, a nie żaden inny... W "Tym" sobie Ojciec upodobał, a nie w kimkolwiek innym... Tak wielu jednak zdaje się tego zupełnie nie rozumieć...

Nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie sięgałyby macki sekt, które głoszą nowe religie, lansują swoich, innych bogów i pozyskują dość skutecznie rzesze nowych wyznawców. "Znaleźli się bowiem fałszywi prorocy wśród ludu... którzy wprowadzają zgubne herezje" (wg 2P 2,1) jak ci, o których pisał w swym liście święty Piotr... "Powstają fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, którzy czynią znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych" (Mk 13,22)... "Wielu przychodzi pod Twoim Imieniem, mówiąc: Ja jestem i [w taki sposób] wielu w błąd wprowadzają" (wg Mk 13,6)... Pod pozorem działania grup religijnych, kulturalnych, ekonomicznych, językowych lub terapeutycznych, przywabiają naiwnych, by zawłaszczyć ich dusze i aby ich pogrążyć w matni zniewolenia. "Głoszą wolność, podczas gdy sami są niewolnikami zepsucia" (wg 2P 2,19) i robią wszystko, by podstępnie odwodzić "od wiary, skłaniając ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów" (wg 1Tm 4,1)... A stamtąd jest już tylko krok do kultu dla szatana, bo "tam, gdzie front przeciwko Bogu wyraźnie istnieje, szatan żąda uznania, posłuszeństwa, kultu i modlitwy" (P.Bonifacius Günther CCD)...

"Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza" (Mt 12,30) - mówiłeś, Panie, mając na myśli niecne praktyki sekciarzy. Ci bowiem nie idą za Tobą ani też z Tobą nie zbierają, lecz podstępnie wzniecają niepokój szczególnie w sercach ludzi słabej wiary i wprowadzają zagrożenie gdziekolwiek się pojawią... Naiwni zaś, nie rozumieją, że "jeśli się zejdzie się z drogi modlitwy, a wejdzie się na drogę mantry czy medytacji, to zawędruje się gdzie indziej" (o.M.Pilśniak OP). "Sekty bowiem manipulują człowiekiem, proponując formy ezoteryzmu i magii" (bł.Jan Paweł II). Błagamy więc, o Panie, poślij swych wiernych na bój. Racz "dać im serca współczujące, oblecz ich w Twoje miłosierdzie dla wszystkich, którzy zagubili się w kłamliwych ideologiach i izolujących sektach" (Philippe Madre).

Dopomóż im przypuścić szturm "siłą Twojej potęgi... Oblecz ich w pełną zbroję Bożą, aby się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła... W każdym położeniu, niech biorą wiarę jako tarczę... hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże" (wg Ef 6,11 i 16)... Niech się nie boją zamknąć ust "krnąbrnym, gadatliwym i zwodzicielom, którzy całe domy skłócają nauczając czego nie należy, dla nędznego zysku" (wg Tt 1,10). Tym zaś, co stoją na rozdrożu, niech udostępnią argumenty z listu świętego Pawła: "Baczcie, aby was kto nie zagarnął w niewolę przez filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie w Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała... On jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy" (Kol 2,8-10).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5) - powiedziała Najświętsza Matka Twoja do sług, gdyż od początku była pewna Twej Boskiej Mocy, Panie... Inaczej jednak myślą sekciarze. Oni są także pewni, iż mają wszelką moc; że posiadają monopol na jedynie słuszną rację; na pełną prawdę, niepodważalną, do której doszli sami... A przy tym są dobrymi obserwatorami. Wiedzą bowiem, że "człowiek, który przestaje wierzyć w Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko" (Gilbert Keith Chesterton). Na tej podstawie oferują naiwnym nową duchowość, lecz pozbawioną fundamentów chrześcijańskich.

Wielu, niestety, nie dostrzega, że "twórcą licznych fałszywych religii oraz sekt - jest szatan" (wg P.Bonifaciusa Günthera CCD); że tamci "błądzą i innych w błąd wprowadzają" (2Tm 3,13). Wielu też nie wie o tym, że "w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości, przez co spowodują podziały" (wg Jud 18) i dlatego podstępnie dają się tamtym podejść, zwłaszcza, gdy mają małą wiarę i nigdy nie słyszeli o tym, że "trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi" (Dz 4,19).

Już "święty Piotr ostrzegał "braci" przed fałszywymi nauczycielami wiary, którzy "za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia... uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od nich" (wg 2P 2,13 i 18)" (wg o.Mariana Jarząbka OFMConv)... "Nie ma bowiem innej Ewangelii: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją zamęt i którzy próbują przekręcać Ewangelię Chrystusową... I gdyby nawet anioł z nieba głosił Ewangelię różną od tej... byłby przeklęty" (wg Ga 1,7-8)... Prosimy zatem, Panie Jezu, pozwól nam ustrzec Twoje owieczki, zwłaszcza najsłabsze w wierze "i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia"... Wiemy, że "muszą być pośród nas rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani" (1Kor 11,19), mimo to, pomóż nam je przekonać, że "nie ma innego Boga prócz Ciebie... że Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Tobą" (Iz 45,21) i niech "nie dowierzają każdemu duchowi, ale badają duchy czy są z Boga... [Pozwól im pojąć, iż] każdy duch, który uznaje, żeś Ty, o Jezu, przyszedł w ciele - jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Ciebie, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta" (wg 1J 4,1-3). Niech więc czym prędzej umocnią swoją więź z Kościołem. "Nie może bowiem mieć w Bogu Ojca, ten, dla kogo Kościół nie jest matką" (św.Cyprian)...

Przekonaj ludzi słabych, podatnych na sekciarstwo, że "jeśli ktoś przychodzi do nich i Twej nauki nie przynosi, niech nie przyjmują go do domu ani nie pozdrawiają go, bo [ani się obejrzą jak] staną się współuczestnikami jego niecnych czynów" (wg 2J 10). Niech więc trzymają się z daleka od takich niebezpiecznych ludzi, którzy "przewrotni są i grzeszni, sami na siebie wydając wyrok" (wg Tt 3,10) i niech nie będą naiwni. "Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, lub któż jest opoką oprócz Pana naszego ? Pana, co mocą nas przepasuje i nienaganną czyni naszą drogę" (wg Ps 18,32-33)... Tym zaś, którzy już dali się podejść sektom, pozwól zrozumieć, że "wypierając się Władcy, który nabył ich, rychło sprowadzą zgubę na siebie" (2P 2,1). Niech "odrzucą uczynki ciemności i niechaj przyobleką się [czym prędzej] w zbroję światła" (wg Rz 13,13). Błagamy Cię, ufając, że wyciągniesz do nich rękę. Tyś bowiem sam powiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają" (Mk 2,17)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

O Chryste, Tyś spytany wprost, potwierdził, żeś jest Królem (J 18,37). Sekciarze jednak nie uznają Twojego Majestatu ani Twojego Bóstwa, ni Synostwa Bożego... Nie wierzą, że "powtórnie przyjdziesz w chwale sądzić żywych i umarłych" ani w to, że królestwo Twoje nie będzie miało końca. Prosimy zatem, Panie, wejrzyj na to ich zaślepienie i na tragedię uwiedzionych, którzy nie wiedzą, co czynią, i spraw, aby pojęli, jak bardzo Ty, Dobry Pasterzu, "różnisz się od tylu innych pasterzy, którzy są wyzyskiwaczami i złodziejami sumień. Jak bardzo odbiegasz od tylu fałszywych przywódców, którzy prócz kłamstwa nie mogą niczego im zaoferować. Podczas gdy oni się wślizgują pomiędzy ludzi, aby ich najść nocą i znienacka, Ty sam przychodzisz w biały dzień i otwarcie przedstawiasz wszystkie swe zamiary, oddając się na służbę ludzi, by ustrzec ich od zła" (wg ks.Ryszarda Kempiaka SDB)... Powiedz im, że "czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, więc niech nawrócą się i zaczną wierzyć w Ewangelię" (wg Mk 1,15)...

Racz im przybliżyć swoje przesłanie o Sądzie Ostatecznym, kiedy "przyjdziesz w chwale wraz z aniołami i zasiądziesz na swoim tronie; oddzielisz jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce pozostawisz po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. A potem owcom dasz w posiadanie królestwo przygotowane przed założeniem świata, kozłom zaś powiesz: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom" (wg Mt 25,31-41)... Spróbuj przekonać ich, że "ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci zaś, co pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia" (J 5,29). Przeto niech zastanowią się, po której stronie im przypadnie miejsce ostateczne...

Ty wiesz, o Jezu, że i nas porywa niecierpliwość, gdy wołamy do Ciebie o kary dla bezbożnych, zamiast prosić o Twoje miłosierdzie dla nich. Ty zbliżałeś się do grzeszników, przebaczałeś im grzechy i szukałeś ich jak zagubionych owiec, i od nas żądasz byśmy również przebaczali w Imię Boże. Prosimy zatem, pomóż nam zastosować w praktyce tę najpiękniejszą zaletę chrześcijańskiego miłosierdzia" (o.Łucjan Królikowski OFMConv)... "Królem bądź, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej" (z "Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu")... Dopomóż im zrozumieć, że "w Tobie wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte, aby ich nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem" (Kol 2,3)...

"Duch Święty niech wspomoże ich w pracy nad sobą. Niech ich pocieszy i wesprze, gdy będą bezradni i słabi. Prosimy dla nich o Jego dary. O dar mądrości, by poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą, którą jest Bóg. O dar rozumu, aby na ile ich umysł może pojąć, mogli zrozumieć prawdy wiary. O dar umiejętności, aby patrząc na świat, dostrzegali w nim dzieła Jego dobroci i mądrości i aby pamiętali, że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich ludzkich pragnień". Tak umocnieni niech porzucą przewrotne dzieła swoje, gdyż "ze złej działalności opartej na duchu posiadania, na sekciarstwie i rozgoryczeniu, nie może powstać dobro" (PJ do Małgorzaty Balhan).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Ty dobrze wiesz, o Chryste, jak trudna jest nasza droga przez życie... jak wiele pokus i zasadzek czyha na każdym kroku... jak trudno je ominąć... Całkiem inaczej patrzą na nią ci, co werbują do sekt, bo w ich ofercie każda sprawa tak łatwa jest i prosta, że wielu zdezorientowanych daje się złapać "na ten lep"... Sprytnie wychodząc naprzeciw kłopotom i problemom - sekciarze "bombardują" przyjaźnią i miłością, posuwając się nawet do podstępnych flirtów. Ludziom samotnym i zagubionym zazwyczaj oferują towarzystwo sympatycznych młodych ludzi, beztroską radość we wspólnocie, zabawę oraz śpiew. Najwrażliwszych zwabiają twórczością kulturalną, ubogich działalnością pseudo charytatywną i darmowymi posiłkami, każdego zaś, kto ma kłopoty sam ze sobą - chętnie poddają "uzdrowicielskiej" psychoterapii...

Z początku nowy adept czuje się bardzo szczęśliwy i nie dostrzega, że z każdym dniem pogrąża w ciemności; że wszystko, czego tam doświadcza, odbija się w krzywym zwierciadle, jemu zaś grozi niebezpieczeństwo, że skoncentruje się, ale na samym sobie... I nie odczuwa, jak się oddala od wszystkiego, co ludzkie i Boże: od krewnych i przyjaciół, od prawdy, dobra, piękna, a zwłaszcza od miłości... bo nie zna Twoich słów, w których to wszystko przewidziałeś: "Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu" (Mt 24,11)... Błagamy zatem, by Duch Święty raczył umocnić w nich swe dary, zwłaszcza gdy znajdą się na zakręcie życiowym lub na rozdrożu jako łatwy łup dla sekt...

"Dar rady, kiedy nie będą wiedzieli, jak mają postąpić. Dar męstwa, tak potrzebny na czas szczególnych trudności i pokus. Dar pobożności, aby mogli szukać ratunku w modlitwie; aby patrzyli na Twój Kościół jak na dar Ojcowskiej opieki, a także o dar bojaźni Bożej, by lękali się grzechu, który oddala od Boga". I niech pozwoli im zrozumieć, że "droga życia chrześcijanina, choć bywa kręta, pogmatwana, spowita mgłami zła, to zawsze jest czymś cennym, gdyż właśnie nią dochodzi się do spotkania z Jasnością, a napotkana Jasność jest tak przepotężna, że roztrąca mroki przeszłości i kładzie się smugą światła na przebytej drodze" (wg ks.Wojciecha Antoniego Czeczko SVD)...

Wszystkim zaś, którzy już dali się wciągnąć do sekt, pozwól zrozumieć jak wielką krzywdę zrobili sami sobie i tym, od których odeszli... Racz wyswobodzić ich z tej matni jak uwalniałeś owce z krzewu ciernistego... Daj im choć małą szansę na powrót do normalności i na przemianę, która im pozwoli "ocknąć się i ujrzeć Ciebie w chwale" (wg Łk 9,32); w Twym Boskim Majestacie, aby pojęli kim jest Bóg i nawrócili się. "Większa jest bowiem radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia" (wg Łk 15,7)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

Każdy człowiek ma jedno życie i tylko jedną śmierć tu, na ziemi, która jest końcem ziemskiej pielgrzymki. "Postanowione bowiem ludziom raz umrzeć" (Hbr 9,27)... lecz ten, o Jezu, "kto w Ciebie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, bo tylko ten, kto żyje i kto wierzy w Ciebie, nie umrze na wieki" (wg J 11,25-26)... Jednak sekciarze inaczej patrzą na sprawę życia i śmierci, mącąc w głowach naiwnych bajką o reinkarnacji... I może nawet nie przeczuwają, że jest to zwykły lęk przed Bogiem i żal do Niego... i strach przed śmiercią, i przed sądem, i odwlekanie go... I naciągane usprawiedliwianie własnych czynów, które rzekomo w następnych życiach można byłoby naprawić. Nie wiedzą bowiem, że tylko ten "kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, ma życie wieczne, a Ty go wskrzesisz w dniu ostatecznym" (wg J 6,54). "Ty bowiem jesteś Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba" (J 6,51)... i pozostajesz w postaci Chleba pośród nas...

Panie, który odszedłeś do Ojca, by przygotować miejsce dla sprawiedliwych; dla "wielkiego tłumu, którego nie da się policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków" (wg Ap 7,9) - racz wejrzeć na tych, którzy są uwikłani w sekciarstwo. Przybliż im ostrzeżenie z listu świętego Pawła, który napisał: "Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli naigrywać się z siebie. A co człowiek sieje, to i żąć będzie" (Ga 6,7). Ty zaś, "przez wzgląd na Imię Twoje racz pokierować nimi i poprowadzić ich" (wg Ps 31,4)... Racz ich obdarzyć "darem doskonałej pokuty, by grzechy swe opłakiwali, i duchem umartwienia, by zadośćuczynili Boskiej sprawiedliwości. Napełnij serca ich swoją Boską miłością i łaską wytrwałości by porzucili sekty i zaczęli żyć po chrześcijańsku", Panie i Boże nasz...

Uzbrój w cierpliwość wszystkich wierzących, ażeby nie wszczynali z nimi ostrych sporów, lecz by gorąco prosili Boga o powrót zagubionych. Wielu bowiem odchodzi od Kościoła, z powodu braku miłości do nich. Niech więc za tamtych "modlą się, i w miłości Twojej strzegąc samych siebie, oczekują miłosierdzia Twego... Niech mają litość dla tych, którzy mają wątpliwości; niechaj ratują ich wyrywając z ognia" (wg Jud 20-22). "Nie mogą bowiem być "pracownikami własnego zbawienia", nie myśląc równocześnie o innych. Sprawa zbawienia własnego jest bowiem organicznie związana ze sprawą zbawienia drugich" (bł.Jan Paweł II). Wszystkich zaś słabych i zagubionych, zechciej obdarzyć roztropnością i odwagą, by umieli rzeczowo odpierać ataki sekciarzy jak Napoleon, który słysząc, że La Reveillere ułożył nową religię ale jakoś mało ma do niej kandydatów odrzekł mu: "Przyjacielu, chcesz naprawdę rywalizować z Chrystusem, to musisz dać się zamordować w piątek, a zmartwychwstać w niedzielę".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej