wróć do strony głównej


BIETNICE RÓŻAŃCOWE,
które otrzymał od Niepokalanej Matki
bł.Alan de Rupe„Zalecamy różaniec wszystkim sprawiedliwym, aby wzrastali w łasce Bożej, grzesznikom, aby zeszli z dróg grzechu” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort)1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam zupełnie szczególne łaski.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5. Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą.

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radowały wielką chwałą w niebie.

11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w potrzebach.

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę śmierci.

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo mojego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Kardynał Nowego Jorku Patrick Joseph Hayes (1867-1938) wystawił imprimatur dla broszury zawierającej obietnice w wersji Alanusa. W broszurze tej znajduje się oświadczenie Alanusa, który stwierdzał, że Matka Boża uczyniła piętnaście obietnic dla odmawiających Różaniec.

„W i e r z c i e w Różaniec, d a w a j c i e Różaniec, o b j a ś n i a j c i e Różaniec, g ł o ś c i e i r o z s z e r z a j c i e w i a d o m o ś c i, k t ó r e m a c i e o d e M n i e o R ó ż a ń c u; k o c h a j c i e Różaniec, żyjcie nim, a przede wszystkim o d m a w i a j c i e go w pokorze z wiarą mocną, z ufnością bezgraniczną, z miłością czystą, gorejącą, z wytrwałością, która niebo zdobywa” (MB do Barbary Kloss).

„Niebo raduje się, ziemia zadziwia, zawsze – kiedy mówię:

Zdrowaś Maryja...

miłość Boża króluje w moim sercu – kiedy mówię:

Zdrowaś Maryja...

rosnę w pobożności, znajduję żal za grzechy – kiedy mówię:

Zdrowaś Maryja...

umacnia się moja nadzieja, wzrasta pociecha – kiedy mówię:

Zdrowaś Maryja...

raduje się moja dusza, zanika mój smutek – kiedy mówię:

Zdrowaś Maryja...

Taka jest wielka słodycz tego miłego pozdrowienia,

że słowo ludzkie nie zdoła jej wypowiedzieć” (wg bł.Alana de Rupe).

„Maryja pozdrawia nas łaską, jeśli my pozdrawiamy Ją: Zdrowaś Maryjo” (św.Bonawentura)

„Kto głosi chwałę Różańca, ma specjalne łaski do tego i za to. Różaniec musi mieć apostołów tylko do tego przeznaczonych. Różaniec formuje wielkie charaktery” (MB do Barbary Kloss).

„KTO SZERZY RÓŻANIEC, TEN JEST OCALONY” (Matka Boża do bł.Bartłomieja Longo)„...W Jej sprawach należy działać zgodnie z Jej wolą. Pragnąć być Jej chwałą, przynosić Jej zaszczyt, rozszerzać Jej państwo i zdobycze, cieszyć się Nią, ufać Jej, oddać się Jej, walczyć razem z Nią i dla Niej...” („Myśli różańcowe” t. I/88)

I ty możesz przyczynić się do tego, aby Różaniec jak najprędzej ogarnął cały świat, jeśli w jakikolwiek sposób przyczynisz się do rozpowszechnienia go, gdzie tylko jest możliwe, lub chociażby podając wszystkim, których znasz, "a zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia" - adres tej strony internetowej: rozaniec.maryjni.pl

wróć do strony głównej