wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

POKONANIE SPRZECIWÓW WOBEC SAKRAMENTU CHRZTU
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jak bardzo wielkie znaczenie ma chrzest, przez który człowiek "z Boga się rodzi" (J 1,13) - Ty, Panie Jezu, wiesz najlepiej, gdyż sam kazałeś ochrzcić się, nim rozpocząłeś swe posłannictwo (Łk 3,21). Sam nalegałeś na tę przysługę, chociaż święty Jan Chrzciciel nie śmiał ochrzcić Ciebie (Mt 3,14-15) a potem nawet osobiście udzielałeś chrztu (J 3,22)... Proszę Cię zatem, wejrzyj na tę niezwykle trudną sprawę, którą Ci polecam i pozwól mi wybłagać łaskę chrztu dla dziecka, które w kornej modlitwie ofiarowuję Ci, jak i na tych, którzy uparcie sprzeciwiają się temu.

Nie zamierzają "włączyć dziecka w przestrzeń łaski Bożej" (wg o.Jacka Salija OP) i nie chcą nawet słyszeć o wieczystej pieczęci dziecięctwa Bożego, ani o tym, że chrzest, to najważniejszy ze wszystkich sakramentów... Nie doceniają jego znaczenia, nie rozumieją go... Nie zdają sobie sprawy z ryzyka zatracenia duszy ich dziecka, choć przecież sami zostali ochrzczeni dzięki swoim rodzicom... Proszę Cię zatem, racz ich oświecić, Panie i Boże mój... Racz ich przekonać, że jako chrześcijanie mają obowiązek uwolnić własne dziecko spod wpływu mocy ciemności i pozwolić mu żyć w przyjaźni z Tobą... Wytłumacz im, że ludzie się zmieniają, a więc i oni mogą kiedyś znowu zapragnąć zbliżyć się do Ciebie, lecz ich dziecko, jeśli podrośnie, niestety, raczej już nie da się nawrócić i ciągle będzie łatwym łupem dla szatana.

"Niech każdy z was się ochrzci w Imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych - nalegał święty Piotr - a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo to jest dla was obietnicą i dla dzieci waszych" (Dz 2,38-39)... Zresztą Ty sam, o Panie, "wyraźnie powiedziałeś, że kto uwierzy i ochrzci się, ten będzie zbawiony, a właśnie poprzez chrzest otrzymuje się wiarę" (ks.Bronisław Kant SDB). Proszę więc aby do nich dotarły Twoje słowa...

O Chryste... któryś sam polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i w Imię Boże chrzcić wszystkie narody (Mt 28,19), nie pozwól tak lekkomyślnym osobom pozbawić szansy na życie wieczne swego własnego dziecka. "Żadnemu bowiem człowiekowi, który się urodził, nie wolno odmawiać łaski miłosiernego Boga" (św.Augustyn).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

Panie, Ty wiesz, że życie w Bogu, musi rozpoczęć się od chrztu i że bez tego sakramentu o żadnych innych, o następnych, nie może być mowy... także o Sakramencie Małżeństwa, który już w Kanie został przez Ciebie szczególnie wyniesiony (J 2,9)... "Chrzest bowiem jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (wg KKK 1213). Dopomóż więc poruszyć serca tych nierozsądnych ludzi, którzy bezwzględnie chcą pozbawić dziecko jedności z Bogiem jaką daje chrzest, a przez to już zgotować mu kłopoty w dalszych latach.

Dopomóż im zrozumieć, że sakrament ten odpuszcza grzechy (KKK 1263), bo nawet "dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie" (KKK 1250). Bo "czym dla Ciebie był krzyż i grób, tym dla nas wszystkich jest chrzest - całkowitym obumarciem dla grzechu" (bł.Michał Sopoćko)... Pozwól im pojąć, że ten sakrament obdarzy ich potomka łaską uświęcającą usprawiedliwienia, która uzdalnia człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go. Obdarzy go zdolnością życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem Jego darów oraz pozwoli mu wzrastać w dobru poprzez cnoty moralne.

Chryste, nie pozwól, aby zuchwałość i upór ludzi zatwardziałych, pozbawiły to dziecko tak wielkiej łaski Bożej, która "obmywa, która oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia" (KKK 1227)... O Panie, błagam Cię !

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ty wiesz, o Jezu, że jeszcze tak niedawno bogobojni rodzice chrzcili swe dzieci w dniu urodzenia, aby nie tylko oczyścić je ze zmazy pierworodnej i włączyć do rodziny dzieci Bożych, ale aby jak najprędzej osłonić je od wpływu Złego. Wierzyli bowiem w to, że Chrzest jest pierwszym egzorcyzmem... Dlaczego więc niektórzy ludzie nie chcą pojąć, że wszystko może się zdarzyć: choroba i nagła śmierć dziecka albo śmiertelny wypadek... że w każdej chwili może ich dotknąć dramatyczny los, który uniemożliwi ochrzczenie ich dzieciątka, chociażby nawet bardzo tego chcieli... Błagam więc, aby ci, za których modlę się gorąco, mogli zrozumieć, że "chrzest jest najpiękniejszym, najwspanialszym darem Boga...

Nazywa się go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i tym wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga" (św.Grzegorz z Nazjanzu). "Chrzest jest jak gdyby wstąpieniem w szeregi wiernych, przyznaniem z góry obywatelstwa królestwa wraz z towarzyszącymi temu przywilejami w postaci sakramentów" (wg PJ do Anny Dąmbskiej). Proszę Cię więc, pomóż im pojąć, co dobrowolnie tracą i jakich skarbów chcą pozbawić swoje własne dziecko...

"Królestwo niebieskie - mówiłeś, o Chryste - podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego" (wg Mt 25,1)... "Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto" (Mt 25,10)... Te po wsze czasy będą zwane Pannami roztropnymi... Błagam Cię zatem, Boże jedyny o podobną roztropność dla tych, nad którymi boleję... O zrozumienie, jak ważna jest ewangeliczna gotowość.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Tyś, Panie Jezu, stając w pełni swojej majestatycznej chwały, ukazał swoją zwierzchność nad ludem Bożym zarówno w niebie jak i na ziemi (Mk 9,2-4)... nad Kościołem zbawionych i pielgrzymujących... Nad tymi, którzy włączeni są do niego poprzez chrzest. Proszę Cię zatem, Boże łaskawy, aby ci ludzie, za których zanoszę tę modlitwę, mogli zrozumieć, że chrzest wprowadzi dziecko ich do Kościoła i włączy je we wspólnotę ludu Bożego... że je zjednoczy w Duchu Świętym aby i ono mogło z Nim stanowić jedno ciało (1Kor 12,13)... Przekonaj ich, że "człowiek nie może podobać się Bogu, jeżeli nie otrzyma Ducha Świętego, tego "daru niestworzonego". Tymczasem poprzez chrzest i ono będzie mogło uczestniczyć "w Twoim świętym kapłaństwie, w Twojej misji prorockiej i królewskiej jako uczestnik plemienia wybranego, królewskiego kapłaństwa, narodu świętego, ludu Bogu na własność przeznaczonego" (wg KKK 1268), gdyż "Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, który by zapewniał wejście do szczęścia wiecznego" (KKK 1257).

Przemień ich, Panie, błagam Cię ! Wprowadź ich na wyżyny wiary. Ukaż im nowe widoki i wzbudź w nich nowe siły (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... Niechaj rozważą, czy mają prawo uniemożliwić temu dziecku stanie się "nowym stworzeniem" (2Kor 5,17), przybranym synem Bożym, "uczestnikiem Boskiej natury" (2P 1,4), członkiem Chrystusa, a z Nim "współdziedzicem" (Rz 8,17) i świątynią Ducha świętego (1Kor 6,19)... Dopomóż im zrozumieć, że "Duch Boży, przebywając w człowieku od chwili chrztu, daje mu możność poznania głębokich tajemnic nawet samego Boga, bo to, co Boskie, może poznać jedynie Duch Boży... że dzięki temu sakramentowi dziecko otrzyma łaskę poznania tego, co nadprzyrodzone, zrozumienia mądrości, dobroci i miłości Boga do człowieka" (ks.Adolf Janczak SCJ).

"Rodzina zawsze była i nadal pozostaje - powiedział Ojciec Święty - tym środowiskiem pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty, poczynając od chrztu świętego" (bł.Jan Paweł II). Czyżby więc oni nie chcieli przyjąć Boga do własnej rodziny...?

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

Tyś, Panie Jezu, uczynił wszystko, "abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości" (wg J 10,10). Przez swą męczeńską śmierć na krzyżu dałeś nam dowód, że dobra śmierć może stać się ratunkiem, a nawet odkupieniem. Ci bowiem, "którzy ponoszą śmierć za wiarę, nawet nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Ciebie, Panie i z Tobą" (wg KKK 1258). Proszę Cię zatem, Boże mój, nie dopuść, by dla tego dziecka, w przyszłości jedyną nadzieją na życie wieczne był "chrzest krwi". "Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie"...

Ja wiem, że jesteś miłosierny... wiem, żeś szczególnie miłował dzieci i w imię tej miłości nie odrzucasz nawet zmarłych dzieci nie ochrzczonych. Proszę Cię jednak, aby to dziecko, tak bardzo bliskie sercu mojemu, mogło mieć życie długie, szczęśliwe, lecz z Twym błogosławieństwem i w białej szacie chrztu... Aby na drogach swojego życia mogło bez przeszkód umacniać się w Sakramencie Eucharystii, którą nam dałeś jako Dar komunii z Tobą, Panie... i jako "źródło, a zarazem jako szczyt życia chrześcijańskiego" (KKK 1324)... Aby, gdy już dorośnie, mogło być wdzięczne swoim bliskim, że przez "obmycie [wodą chrzcielną] w imię mocy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, i ono mogło się zjednoczyć z Tobą, Panie, włączyć się w Ciebie, przyoblec się w Ciebie... że zostało zobowiązane do odrzucenia pokus i do dawania przed światem świadectwa o tajemnicy bezgranicznej miłości, którą Bóg je obdarzył" (wg bł.Jana Pawła II)...

"Matko Pomocy Nieustającej, wysłuchaj głosu duszy proszącej. Ty możesz nas wesprzeć w każdej potrzebie, przeto z ufnością wołam do Ciebie": oręduj, błagam Cię, za ludzi, którzy stanowią przeszkodę dla chrztu własnego dziecka, by zrozumieli, że już w drugim wieku po Chrystusie ci, którzy mieli w sercu Boga, chrzcili "całe domy" (Dz 16,31-33), a więc i służbę, i dzieci, słowem - wszystkich domowników. Czyżby więc oni mieli być gorsi od tamtych ludzi...?

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej